Postup : 2014/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0067/2014

Predkladané texty :

B8-0067/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 66k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.968v01-00
 
B8-0067/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))


Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin, Richard Howitt v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP))  
B8‑0067/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–       so zreteľom na článok 5 Rímskeho štatútu, podľa ktorého je trestný čin agresie jedným z hlavných trestných činov v rámci jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu,

–       so zreteľom na zmeny Rímskeho štatútu, ktoré boli prijaté na hodnotiacej konferencii v Kampale (Uganda) v roku 2010, najmä v súvislosti s rezolúciou RC/Res. 6, ktorá sa týka trestného činu agresie,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ 2011/168/SZBP a na odkaz na zmeny z Kampaly,

–       so zreteľom na revidovaný akčný plán prijatý 12. júla 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2010 o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí (2011/2109(INI)(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(3),

–       so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Latinskoamerického parlamentu z 19. a 20. októbra 2013 o podpore Medzinárodného trestného súdu a ratifikácii zmien z Kampaly (AO/2013/07XXIX);

–       so zreteľom na rezolúciu zhromaždenia zmluvných štátov Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, z 27. novembra 2013 o posilnení Medzinárodného trestného súdu a zhromaždenia zmluvných štátov, ktorá zahŕňa výzvu pre budúce zmluvné štáty, aby ratifikovali štatút v znení zmien, výzvu pre všetky zmluvné štáty, aby zvážili ratifikáciu zmien a uznanie nedávnych ratifikácií zmien viacerými zmluvnými štátmi (ICC-ASP/12/Res. 8),

–       so zreteľom na príručku s názvom Ratifikácia a vykonávanie zmien z Kampaly týkajúcich sa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorú vypracovala stála misia Lichtenštajnského kniežatstva pri OSN, Svetový inštitút pre prevenciu agresie (Global Institute for the Prevention of Aggression) a Lichtenštajnský inštitút pre sebaurčenie na Princetonskej univerzite (Liechtenstein Institute on Self-Determination at Princeton University),

–       so zreteľom na Svetový deň medzinárodnej spravodlivosti, ktorý pripadá na 17. júla a ktorým sa oslavuje pokrok dosiahnutý smerom k väčšiemu zodpovedaniu sa za zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocíde,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže členské štáty EÚ boli od vzniku Medzinárodného trestného súdu jeho vytrvalými stúpencami, poskytujú mu finančnú, politickú, diplomatickú a logistickú podporu a súčasne podporujú univerzálnosť Rímskeho štatútu a bránia jeho integritu s cieľom posilňovať nezávislosť tohto súdu;

B.     keďže zmeny Rímskeho štatútu z Kampaly týkajúce sa trestného činu agresie ratifikovalo najmenej 30 zmluvných štátov a rozhodnutie, ktoré sa má prijať po 1. januári 2017 dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, umožní vytvorenie trvalého systému medzinárodnej trestnej zodpovednosti tým, že sa agresia bude považovať za trestný čin;

C.     keďže štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, môžu ratifikovať Rímsky štatút vrátane zmien z Kampaly a tým prispieť k aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu v oblasti trestného činu agresie;

D.     keďže zmeny z Kampaly sú plne v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov v tom zmysle, že podľa nich sa za trestný čin považujú iba najzávažnejšie formy nezákonného použitia sily, konkrétne tie formy, ktoré svojim charakterom, závažnosťou a rozsahom zjavne porušujú Chartu OSN;

E.     keďže jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu v oblasti trestného činu agresie prispeje k fungovaniu právneho štátu na medzinárodnej úrovni a k medzinárodnému mieru a bezpečnosti tým, že bude odrádzať od nezákonného použitia sily a teda proaktívne prispievať k predchádzaniu takýchto trestných činov a k upevneniu trvalého mieru;

F.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly štátmi aj aktivácia jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu v oblasti trestného činu agresie predstavujú ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ukončeniu beztrestnosti páchateľov takéhoto trestného činu;

G.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly a aktivácia jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu v oblasti trestného činu agresie prispejú k ochrane ľudských práv tým, že za trestný čin sa nimi vyhlasuje čin agresie, ktorý často spúšťa reťaz hrubého porušovania ľudských práv a vážneho porušovania medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

H.     keďže kriminalizáciou činov agresie sa takisto ochráni právo na život bojovníkov, ktorí sú nezákonne vyslaní do vojny, ako aj bojovníkov napadnutého štátu, čím sa odstráni medzera v Rímskom štatúte a medzinárodnom humanitárnom práve, ktoré sa v súčasnosti zameriavajú výlučne na ochranu civilistov a ďalších kategórií „chránených osôb“;

I.      keďže aktivácia jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu v oblasti trestného činu agresie prispeje k univerzálnosti Rímskeho štatútu, pretože niektoré štáty môžu mať záujem o ratifikáciu úplného Rímskeho štatútu vrátane zmien z Kampaly, čo poslúži aj ich vnútroštátnemu politickému cieľu týkajúcemu sa zabraňovania nezákonnému použitiu sily proti nim;

1.      nabáda EÚ k tomu, aby prijala spoločnú pozíciu k trestnému činu agresie a zmenám z Kampaly;

2.      naliehavo žiada EÚ, aby sa postavila do čela úsilia o zabezpečenie nadobudnutia platnosti zmeny z Kampaly o trestnom čine agresie, aby podporila prebiehajúce snahy o dosiahnutie tohto cieľa a aby vyzvala členské štáty, aby najskôr ratifikovali túto zmenu a až potom, keď sa dosiahne požadovaných 30 ratifikácií, aktívne podporili jednorazové rozhodnutie zhromaždenia zmluvných štátov Rímskeho štatútu, aktivovať jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu pre oblasť trestného činu agresie;

3.      zdôrazňuje, že treba aktívne podporovať Medzinárodný trestný súd, ratifikáciu Rímskeho štatútu v znení zmien a ratifikáciu oboch zmien z Kampaly v rámci všetkých vonkajších činností Únie, a to aj prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre ľudské práva a delegácií EÚ na mieste, ako aj vrátane technickej pomoci štátom, ktoré sa snažia o ratifikáciu a/alebo vykonávanie;

4.      vyzýva EÚ, aby sa zaviazala k boju proti genocíde, zločinom proti ľudskosti, vojnovým zločinom a trestnému činu agresie, a zároveň žiada, aby sa boj proti beztrestnosti vážneho porušovania ľudských práv stal pre EÚ, ako aj pre členské štáty v rámci ich vonkajších vzťahov prioritou; vyjadruje uznanie úsiliu EÚ o podporu vykonávania noriem medzinárodného humanitárneho práva a ich dodržiavania vo všeobecnosti, a obzvlášť neštátnymi ozbrojenými skupinami; preto nabáda PK/VP, aby zintenzívnila snahy v tejto oblasti;

5.      vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene zosúladili vnútroštátne právne predpisy s definíciami uvedenými v zmenách z Kampaly, ako aj s ďalšími záväzkami vyplývajúcimi z Rímskeho štatútu, aby tak umožnili vnútroštátne vyšetrovanie a stíhanie trestných činov v členských štátoch a spoluprácu so súdom;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov EÚ, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva.

(1)

Ú. v. EÚ C 161E, 31.5.2011, s. 78.

(2)

Ú. v. EÚ C 153E, 31.5..2013, s. 115.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia