Eljárás : 2014/2724(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0068/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0068/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 64k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.969v01-00
 
B8-0068/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az agresszió bűncselekményéről (2014/2724(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Marie‑Christine Vergiat az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az agresszió bűncselekményéről (2014/2724(RSP))  
B8‑0068/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel a Római Statútum 5. cikkére, amely az agresszió bűncselekményét a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó legsúlyosabb bűntettek közé sorolja,

–       tekintettel a Római Statútum Kampalában tartott 2010. évi felülvizsgálati konferencián elfogadott kampalai módosításaira, szem előtt tartva különösen az agresszió bűncselekményéről szóló RC/Res. 6. számú határozatot,

–       tekintettel a 2011/168/CFSP tanácsi határozatra és annak kampalai módosításokat érintő hivatkozásaira,

–       tekintettel a 2011/168/CFSP tanácsi határozattal összhangban 2011. július 12-én elfogadott felülvizsgált cselekvési tervre,

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának tárgyában Kampalában (Uganda) megtartott felülvizsgálati konferenciáról szóló 2010. május 19-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel „A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás: a kihívásokkal való szembenézés és a nehézségek leküzdése” című 2011. november 17-i állásfoglalására(2),,

–       tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is” című 2012. április 18-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is” című 2013. december 11-i állásfoglalására(4),

–       tekintettel a Latin-amerikai Parlament Közgyűlésének a Nemzetközi Büntetőbíróság előmozdításáról és a kampalai módosítások ratifikálásáról szóló 2013. október 19–20-i állásfoglalására (AO/2013/07XXIX),

–       tekintettel a Római Statútum Részes Államainak Közgyűlése által 2013. november 27-én elfogadott, „A Nemzetközi Büntetőbíróság és a Részes Államok Közgyűlése szerepének erősítése” című állásfoglalásra, amely felhívja a jövőbeni részes államokat a módosított statútum elfogadására, kéri az összes részes államot a módosítások ratifikálásának megfontolására, valamint elismeri a módosítások több részes állam általi közelmúltbeli ratifikálását (ICC-ASP/12/Res.8),

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma kampalai módosításainak ratifikálásáról és végrehajtásáról szóló kézikönyvre, amelyet a Liechtensteini Hercegség ENSZ mellett működő állandó képviselete, a Nemzetközi Agressziómegelőzési Intézet (Global Institute for the Prevention of Aggression) és a Princetoni Egyetem önrendelkezéssel foglalkozó Liechtensteini Intézete készített el,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az agresszió bűncselekményére vonatkozóan a Római Statútumhoz fűzött kampalai módosítások legalább 30 részes állam általi ratifikálása és egy 2017. január 1-jét követően a részes államok kétharmada által meghozandó határozat lehetővé fogja tenni az agresszió bűncselekményéért való nemzetközi büntetőjogi elszámoltathatóság állandó rendszerének felállítását;

B.     mivel a két kampalai módosítás államok általi ratifikálása és a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának az agresszió bűncselekményére való kiterjesztése hozzájárul az ilyen bűncselekményeket elkövetők büntetlenségének megszüntetéséhez;

C.     mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatósága hozzá fog járulni a nemzetközi szintű jogállamisághoz, valamint a világ békéjéhez és biztonságához azáltal, hogy visszatartó szerepet játszik az erőszak jogellenes alkalmazásával szemben, és ezáltal proaktívan hozzájárul az ilyen bűncselekmények megelőzéséhez és a tartós béke megszilárdításához;

D.     mivel a kampalai módosítások ratifikálása és a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatóságának életbelépése hozzá fog járulni az emberi jogok védelméhez azáltal, hogy büntethetővé teszi a súlyos emberi jogi jogsértésekhez és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéséhez vezető ok-okozati láncnak mindig az elején álló agresszív cselekményeket;

E.     mivel a kampalai módosítások teljes mértékben összhangban állnak az ENSZ Alapokmányával, minthogy csak az erőszak jogellenes alkalmazásának legsúlyosabb formáit teszik büntethetővé, azaz azokat, amelyek „jellegüket, súlyosságukat és fokukat tekintve” nyilvánvalóan sértik az ENSZ Alapokmányát; mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatóságának életbelépése hozzájárul a Római statútum egyetemességéhez, mivel több állam érdekelt lehet a kampalai módosításokat tartalmazó kiegészített Római Szerződés ratifikálásában, ami az erőszak velük szembeni jogellenes alkalmazásától való elrettentésre irányuló nemzeti politikai célkitűzéseiket is szolgálná;

1.      ösztönzi a tagállamokat, hogy először ratifikálják a módosítást, majd az előírt 30 ratifikáció elérését követően határozottan támogassák a Római Statútum Részes Államai Közgyűlésének egykori határozatát a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatóságának életbeléptetése érdekében;

2.      felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaikat mihamarabb igazítsák hozzá a kampalai módosítások fogalommeghatározásaihoz és a Római Statútum szerinti egyéb kötelezettségekhez, lehetővé téve a bűncselekményekkel szembeni, uniós tagállamokon belüli nyomozást és vádemelést, a Büntetőbírósággal való együttműködés mellett;

3.      felhívja az Uniót, hogy kötelezze el magát a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűncselekményével szembeni küzdelem mellett, továbbá hogy az Unió és tagállamai külső fellépéseik során tekintsék prioritásnak a súlyos emberi jogi jogsértések büntetlenségével szembeni küzdelmet;

4.      hangsúlyozza a Római Statútum egységessége elvének fontosságát, és felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tevékenyen mozdítsa elő a módosított Statútumhoz való csatlakozást és a Statútum ratifikálását, valamint a két kampalai módosítás ratifikálását; kitart amellett, hogy a Római Statútum ratifikálásának és végrehajtásának fontos célkitűzésnek kell lennie az Unió számára a más partnerekkel – különösen az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal és Izraellel – fenntartott kapcsolataiban;

5.      felhívja az Uniót és tagállamait, hogy a jövőre nézve újítsák meg a Nemzetközi Büntetőbíróság iránti elkötelezettségüket és az arra irányuló – többek között pénzügyi – fellépéseiket;

6.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(1)

HL C 161. E, 2011.5.31., 78. o.

(2)

HL C 153. E, 2013.5.31., 115. o.

(3)

HL C 258. E, 2013.9.7., 8. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0575.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat