Procedūra : 2014/2724(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0068/2014

Pateikti tekstai :

B8-0068/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 196k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.969v01-00
 
B8-0068/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Marie‑Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP))  
B8‑0068/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į Romos statuto, pagal kurį agresijos nusikaltimas įvardytas kaip vienas pagrindinių nusikaltimų, priklausančių Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai, 5 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Romos statuto Kampalos pakeitimus, priimtus 2010 m. Kampaloje (Uganda) surengtoje peržiūros konferencijoje, visų pirma atsižvelgiant į rezoliuciją RC/Res.6 dėl agresijos nusikaltimo,

–       atsižvelgdamas į ES Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP ir į tai, kad jame minimi Kampalos pakeitimai,

–       atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 12 d. patvirtintą persvarstytą veiksmų planą, atitinkantį Tarybos sprendimą 2011/168/BUSP,

–       atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencijos Kampaloje (Uganda)(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus(2),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai(3),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai(4),

–       atsižvelgdamas į Lotynų Amerikos parlamento generalinės asamblėjos 2013 m. spalio 19–20 d. rezoliuciją „Parama Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir Kampalos pakeitimų ratifikavimas“ (AO/2013/07XXIX),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 27 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalių asamblėjos rezoliuciją „Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Statuto šalių asamblėjos stiprinimas“, kurioje būsimos Statuto šalys raginamos ratifikuoti statutą su pakeitimais, visos Statuto šalys raginamos ratifikuoti pakeitimus ir pažymima, kad kai kurios Statuto šalys jau ratifikavo pakeitimus (ICC-ASP/12/Res.8),

–       atsižvelgdamas į TBT Romos statuto Kampalos pakeitimų ratifikavimo ir įgyvendinimo praktinį vadovą, kurį parengė Lichtenšteino Kunigaikštystės nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų, Pasaulinis agresijos prevencijos institutas ir Prinstono universiteto Lichtenšteino laisvo apsisprendimo institutas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 30 valstybių, Statuto šalių, ratifikavus Kampalos pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo ir po 2017 m. sausio 1 d. dviejų trečdalių valstybių, Statuto šalių, dauguma priėmus sprendimą bus galima nustatyti nuolatinę tarptautinės baudžiamosios atsakomybės už agresijos nusikaltimą sistemą;

B.     kadangi valstybėms ratifikavus abu Kampalos pakeitimus ir pradėjus taikyti Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus toliau mažinamas šiuos nusikaltimus įvykdžiusių asmenų nebaudžiamumas;

C.     kadangi numačius TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus tarptautiniu lygiu prisidėta prie teisinės valstybės principo užtikrinimo ir prie tarptautinės taikos bei saugumo, taip atgrasant nuo neteisėto jėgos panaudojimo, taigi aktyviai prisidedant prie šių nusikaltimų prevencijos ir ilgalaikės taikos kūrimo;

D.     kadangi valstybėms ratifikavus Kampalos pakeitimus ir pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus prisidėta prie žmogaus teisių apsaugos numatant baudžiamąją atsakomybę už agresijos nusikaltimus, nuo kurių visada prasideda sunkūs žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai;

E.     kadangi Kampalos pakeitimai yra visiškai suderinami su Jungtinių Tautų chartija, nes jais baudžiamoji atsakomybė numatoma tik už sunkiausio pobūdžio neteisėtą jėgos panaudojimą, t. y. atvejais, kai jis akivaizdžiai savo pobūdžiu, sunkumu arba mastu pažeidžia JT chartiją; kadangi pradėjus taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams bus prisidėta prie Romos statuto visuotinumo, nes kai kurios valstybės gali būti suinteresuotos ratifikuoti papildytą Romos statutą, apimantį Kampalos pakeitimus, kadangi taip būtų prisidedama siekiant jų nacionalinės politikos tikslo – atgrasyti nuo neteisėto jėgos panaudojimo prieš jas;

1.      ragina savo valstybes nares pirmiausia ratifikuoti pakeitimus, o tuomet aktyviai palaikyti vienkartinį Romos statuto šalių asamblėjos sprendimą pradėti taikyti TBT jurisdikciją agresijos nusikaltimams, kuris bus priimtas po to, kai 30 valstybių ratifikuos pakeitimus;

2.      ragina ES valstybes nares nedelsiant nacionalinius teisės aktus suderinti su nusikaltimų sudėtimis, nustatytomis Kampalos pakeitimuose, taip pat kitomis pareigomis pagal Romos statutą siekiant valstybėms narėms sudaryti galimybę nacionaliniu lygiu vykdyti šių nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą ir bendradarbiauti su teismu;

3.      ragina ES įsipareigoti kovoti su genocidu, nusikaltimais prieš žmoniją, karo nusikaltimais ir agresijos nusikaltimais, taip pat ragina užtikrinti, kad kova su nebaudžiamumu už sunkius žmogaus teisių pažeidimus taptų ES ir valstybių narių prioritetu vykdant išorės veiksmus;

4.      pabrėžia Romos statuto visuotinumo principo svarbą ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai aktyviai skatinti šalis prisijungti prie Statuto ir jį ratifikuoti su pakeitimais, taip pat ratifikuoti abu Kampalos pakeitimus; atkakliai tvirtina, kad visuotinis Romos statuto ratifikavimas ir įgyvendinimas turėtų būti svarbus ES tikslas jos santykiuose su trečiosiomis šalimis, ypač Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kinija, Rusija ir Izraeliu;

5.      ragina ES ir jos valstybes nares ateityje atnaujinti savo įsipareigojimus Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir savo veiklą, įskaitant finansinę, susijusią su šiuo teismu;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

 

(1)

OL C 161 E, 2011 5 31, p. 78.

(2)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 115.

(3)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 8.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0575.

Teisinė informacija - Privatumo politika