Procedură : 2014/2724(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0068/2014

Texte depuse :

B8-0068/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 66k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.969v01-00
 
B8-0068/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Marie‑Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP))  
B8‑0068/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere articolul 5 din Statutul de la Roma, care enumeră crima de agresiune printre infracțiunile cele mai grave care intră în jurisdicția Curții Penale Internaționale,

–       având în vedere Amendamentele de la Kampala la Statutul de la Roma, care au fost adoptate în cadrul Conferinței de revizuire care a avut loc la Kampala, Uganda, în 2010, în special Rezoluția RC/Res. 6 referitoare la crima de agresiune,

–       având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului și trimiterea la Amendamentele de la Kampala,

–       având în vedere Planul de acțiune revizuit adoptat la 12 iulie 2011, în conformitate cu Decizia 2011/168/PESC a Consiliului,

–       având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2010 privind Conferința de revizuire a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, de la Kampala, Uganda(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului(3),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual 2012 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(4), inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în materie de drepturile omului,

–       având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Parlamentului Latino-American din 19 și 20 octombrie 2013 referitoare la promovarea Curții Penale Internaționale și ratificarea Amendamentelor de la Kampala (AO/2013/07XXIX),

–       având în vedere Rezoluția Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale din 27 noiembrie 2013 referitoare la consolidarea Curții Penale Internaționale și a Adunării Statelor Părți, care include apelul adresat viitoarelor state părți de a ratifica statutul modificat, apelul adresat tuturor statelor părți de a avea în vedere ratificarea amendamentelor și recunoașterea recentelor ratificări ale amendamentelor de către un anumit număr de state părți (ICC-ASP/12/Res.8),

–       având în vedere Ghidul pentru ratificarea și punerea în aplicare a Amendamentelor de la Kampala la Statutul de la Roma al CPI, elaborat de misiunea permanentă a Principatului Liechtenstein pe lângă Organizația Națiunilor Unite, de Institutul Mondial pentru Prevenirea Agresiunilor și de Institutul din Liechtenstein pentru Autodeterminare de pe lângă Universitatea din Princeton,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât ratificarea Amendamentelor de la Kampala la Statutul de la Roma referitoare la crima de agresiune de către cel puțin 30 dintre statele părți și luarea unei decizii, după data de 1 ianuarie 2017, de către o majoritate de două treimi dintre statele părți vor permite instituirea unui sistem permanent de răspundere penală internațională pentru crima de agresiune;

B.     întrucât ratificarea celor două Amendamente de la Kampala de către state și activarea jurisdicției Curții Penale Internaționale în ceea ce privește crima de agresiune vor permite să se pună capăt impunității persoanelor care comit aceste crime;

C.     întrucât jurisdicția CPI în ceea ce privește crima de agresiune va contribui la consolidarea statului de drept la nivel internațional și la asigurarea păcii și securității internaționale, descurajând folosirea ilegală a forței și contribuind astfel în mod proactiv la prevenirea acestor crime și la consolidarea unei păci durabile;

D.     întrucât ratificarea Amendamentelor de la Kampala și activarea jurisdicției CPI în ceea ce privește crima de agresiune vor contribui la protejarea drepturilor omului incriminând actul de agresiune, care se află întotdeauna la începutul lanțului de cauzalitate al unor încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional;

E.     întrucât Amendamentele de la Kampala sunt pe deplin compatibile cu Carta Națiunilor Unite, deoarece consideră drept fapte penale doar cele mai grave forme de folosire ilegală a forței, în special cele care încalcă în mod manifest Carta ONU prin „caracterul, gravitatea și amploarea lor”; întrucât activarea jurisdicției CPI în ceea ce privește crima de agresiune va contribui la garantarea universalității Statutului de la Roma, deoarece mai multe state ar putea fi interesate să ratifice Statutul de la Roma finalizat, inclusiv Amendamentele de la Kampala, acest lucru contribuind, de asemenea, la atingerea obiectivului de politică națională al acestor state de a descuraja utilizarea ilegală a forței împotriva lor,

1.      încurajează statele sale membre să ratifice mai întâi amendamentele și, ulterior, să sprijine decizia unică a Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma, odată ce vor fi realizate cele 30 de ratificări necesare, de a activa jurisdicția Curții Penale Internaționale în ceea ce privește crima de agresiune;

2.      invită statele membre ale UE să își alinieze imediat legislația națională la definițiile din Amendamentele de la Kampala, precum și la celelalte obligații care decurg din Statutul de la Roma, pentru a le permite statelor membre, la nivel național, să investigheze și să urmărească penal infracțiunile și să coopereze cu Curtea;

3.      invită UE să se angajeze în lupta împotriva genocidului, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și a crimei de agresiune și să facă din lupta împotriva impunității pentru încălcările grave ale drepturilor omului o prioritate a UE și a statelor sale membre în acțiunile lor externe;

4.      subliniază importanța principiului universalității Statutului de la Roma și invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să promoveze activ aderarea la statutul modificat și ratificarea acestuia, precum și ratificarea celor două Amendamente de la Kampala; insistă asupra faptului că ratificarea și punerea în aplicare a Statutului de la Roma ar trebui să fie un obiectiv important pentru UE în relațiile sale cu alți parteneri, în special cu Statele Unite, China, Rusia și Israel;

5.      invită UE și statele sale membre să își reînnoiască angajamentele și acțiunile - inclusiv cele financiare - în ceea ce privește CPI în viitor;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor statelor membre ale UE, precum și Serviciului European de Acțiune Externă.

(1)

JO C 161 E, 31.5.2011, p. 78.

(2)

JO C 153 E, 31.5.2013, p. 115.

(3)

JO C 258 E, 7.9.2013, p. 8.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0575.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate