Процедура : 2014/2724(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0069/2014

Внесени текстове :

B8-0069/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 63k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.970v01-00
 
B8-0069/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно престъплението агресия (2014/2724(RSP))


Анджей Гжиб, Кристиан Дан Преда, Годеливе Квистхауд-Ровол, Едуард Кукан, Ласло Тьокеш, Моника Луиза Маковей от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно престъплението агресия (2014/2724(RSP))  
B8‑0069/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–       като взе предвид член 5 от Римския статут, който определя престъплението агресия като едно от основните престъпления в рамките на юрисдикцията на Международния наказателен съд,

–       като взе предвид измененията от Кампала на Римския статут, приети на Конференцията за преразглеждане, проведена в Кампала, Уганда през 2010 г., и по-специално Резолюция RC/Рез. 6 относно престъплението агресия,

–       като взе предвид Решение 2011/168/ОВППС на Съвета на ЕС и позоваването в него на измененията от Кампала,

–       като взе предвид преразгледания план за действие, приет на 12 юли 2011 г. в съответствие с Решение 2011/168/ОВППС на Съвета,

–       като взе предвид резолюцията си от 19 май 2010 г. относно Конференцията за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд, която ще се проведе в Кампала, Уганда(1),

–       като взе предвид резолюцията си от 17 ноември 2011 г. относно подкрепа от страна на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (2011/2109(INI))(2),

–       като взе предвид резолюцията си от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека (2013/2152(INI))(3),

–       като взе предвид резолюцията на Общото събрание на Латиноамериканския парламент от 19 и 20 октомври 2013 г. относно „Насърчаване на Международния наказателен съд и ратифициране на измененията от Кампала“ (AO/2013/07XXIX);

–       като взе предвид резолюцията на Асамблеята на държавите – страни по Римския статут на Международния наказателен съд от 27 ноември 2013 г. относно „Укрепване на Международния наказателен съд и на Асамблеята на държавите – страни по Статута“, която съдържа призив към бъдещите държави – страни по Римския статут да ратифицират Статута с последните му изменения, призив към всички държави – страни по Римския статут да обмислят ратифицирането на измененията и признаване на неотдавнашното ратифициране на измененията от страна на редица държави – страни по Римския статут (ICC-ASP/12/Рез.8),

–       като взе предвид наръчника за ратифициране и прилагане на измененията от Кампала на Римския статут на МНС, издаден от Постоянното представителство на Княжество Лихтенщайн към Организацията на обединените нации, Глобалния институт за предотвратяване на агресия и Лихтенщайнския институт за самоопределяне към Принстънския университет,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че държавите – членки на ЕС са силни поддръжници на МНС от момента на неговото създаване, като предоставят финансова, политическа, дипломатическа и логистична подкрепа, като същевременно насърчават универсалността на Римския статут и защитават целостта му с цел да се укрепи независимостта на Съда;

Б.     като има предвид, че ратифицирането на измененията от Кампала на Римския статут относно престъплението агресия от страна на най-малко 30 държави – страни по Римския статут и приемането на решение след 1 януари 2017 г. с мнозинство от две трети от държавите – страни по Римския статут ще дадат възможност за създаване на постоянна система за международна наказателна отчетност чрез наказване на престъплението агресия;

В.     като има предвид, че държави, които не са страни по Римския статут, могат да ратифицират Римския статут, включително измененията от Кампала, и по този начин могат да допринесат за задействането на юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия;

Г.     като има предвид, че измененията от Кампала са в пълно съответствие с Устава на ООН, тъй като инкриминират единствено най-тежките форми на незаконна употреба на сила, а именно тези, които явно нарушават Устава на ООН по своя „характер, сериозност и мащаб“;

Д.     като има предвид, че юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия ще допринесе за принципите на правовата държава на международно равнище и за международния мир и сигурност чрез възпиране на незаконното използване на сила, като по този начин активно ще допринася за предотвратяването на такива престъпления и за укрепването на траен мир;

Е.     като има предвид, че както ратификацията от държавите на измененията на Римския статут, приети в Кампала, така и активирането на юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия допълнително ще спомогнат за прекратяване на безнаказаността на извършителите на това престъпление;

Ж.    като има предвид, че ратификацията от държавите на двете изменения от Кампала и задействането на юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия ще допринесат за защитата на правата на човека чрез инкриминиране на актовете на агресия;

З.      като има предвид, че задействането на юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия ще допринесе за универсалността на Римския статут, тъй като някои държави могат да бъдат заинтересовани от ратифицирането на Римския статут, включително измененията от Кампала, което също така ще послужи на техните национални политически цели за възпиране на незаконната употреба на сила срещу тях;

1.      насърчава ЕС да приеме обща позиция относно престъплението агресия и измененията от Кампала;

2.      настоятелно призовава ЕС да настоява за влизане в сила на измененията от Кампала относно престъплението агресия и да подпомага полаганите понастоящем усилия за постигане на тази цел; да насърчава своите държави членки първо да ратифицират измененията и след това активно да подкрепят еднократното решение на Асамблеята на държавите – страни по Римския статут, след като бъдат постигнати необходимите 30 ратификации, за да се задейства юрисдикцията на МНС по отношение на престъплението агресия;

3.      подчертава необходимостта от активно насърчаване на подкрепата за МНС, ратифицирането на Римския статут с последните му изменения и ратифицирането на двете изменения от Кампала във всички външни действия на ЕС, наред с останалото чрез специалния докладчик на ЕС за правата на човека и делегациите на ЕС по места, включително с техническа помощ за държавите, които се стремят към ратификация и/или прилагане;

4.      призовава ЕС да се ангажира с борбата срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и престъплението агресия и призовава борбата срещу безнаказаността за тежките нарушения на правата на човека да се превърне в приоритет за ЕС и за държавите членки в техните външни действия;

5.      призовава държавите членки бързо да приведат в съответствие националното си законодателство с дефинициите на измененията от Кампала, както и с останалите задължения по Римския статут;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите – членки на ЕС, и на Европейската служба за външна дейност.

(1)

OВ C 161E, 31.5.2011, стр. 78.

(2)

OВ C 153E, 31.5.2013, стр. 115.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0575.

Правна информация - Политика за поверителност