Postup : 2014/2724(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0069/2014

Předložené texty :

B8-0069/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0013

NÁVRH USNESENÍ
PDF 132kWORD 61k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0066/2014
15. 7. 2014
PE536.970v01-00
 
B8-0069/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zločinu agrese (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o zločinu agrese (2014/2724(RSP))  
B8‑0069/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na článek 5 Římského statutu, který zařazuje zločin agrese mezi základní trestní činy spadající do soudní příslušnosti Mezinárodního trestního soudu (ICC),

–       s ohledem na kampalské změny Římského statutu, jež byly přijaty na konferenci pro přezkum Římského statutu konané v ugandské Kampale v roce 2013, se zvláštním přihlédnutím k rezoluci RC/res. 6 týkající se zločinu agrese,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady EU 2011/168/SZBP a na jeho odkaz na kampalské změny,

–       s ohledem na revidovaný akční plán přijatý dne 12. července 2011 v souladu s rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2010 o konferenci hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o podpoře EU Mezinárodnímu trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže (P7_TA-PROV(2011)2109)(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv (2013/2152(INI))(3),

–       s ohledem na usnesení Valného shromáždění Latinskoamerického parlamentu ze dne 19. a 20. října 2013 o podpoře Mezinárodního trestního soudu a ratifikaci kampalských změn (AO/2013/07XXIX),

–       s ohledem na usnesení shromáždění smluvních států Římského statutu ze dne 27. listopadu 2013 o posílení Mezinárodního trestního soudu a shromáždění smluvních států Římského statutu, jehož součástí je výzva určená budoucím smluvním státům, aby ratifikovaly Římský statut v jeho pozměněné podobě, výzva určená všem smluvním státům, aby zvážily ratifikaci těchto změn, a uznání nedávné ratifikace těchto změn několika smluvními státy (ICC-ASP/12/Res.8),

–       s ohledem na příručku „Ratifikace a uplatňování kampalských změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu“, kterou vypracovaly stálá mise Lichtenštejnského knížectví při OSN, Globální institut pro prevenci agrese a Lichtenštejnský institut pro sebeurčení na Princetonské univerzitě,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že členské státy EU jsou od počátku věrnými spojenci Mezinárodního trestního soudu, poskytují mu finanční, politickou, diplomatickou a logistickou podporu a rovněž prosazují všeobecnou platnost Římského statutu a hájí jeho bezúhonnost s cílem posílit nezávislost soudu;

B.     vzhledem k tomu, že ratifikace kampalských změn Římského statutu týkajících se zločinu agrese nejméně 30 smluvními státy a rozhodnutí, které má být přijato po 1. lednu 2017 dvoutřetinovou většinou smluvních států, umožní zřídit stálý systém mezinárodní trestní odpovědnosti za zločin agrese;

C.     vzhledem k tomu, že státy, které Římský status nepodepsaly, jej mohou ratifikovat, včetně kampalských změn, a tím přispět k zahájení uplatňování jurisdikce ICC, pokud jde o zločin agrese;

D.     vzhledem k tomu, že kampalské změny jsou plně v souladu s Chartou OSN, neboť kriminalizují pouze nejzávažnější formy nelegálního použití síly, konkrétně formy, jež svou „povahou, závažností a rozsahem“ zjevně porušují Chartu OSN;

E.     vzhledem k tomu, že jurisdikce Mezinárodního trestního soudu ve vztahu ke zločinu agrese přispěje k vládě práva na mezinárodní úrovni a k mezinárodnímu míru a bezpečnosti tím, že bude odrazovat od nelegálního použití síly a tak bude aktivně přispívat k prevenci takových zločinů a k upevnění trvalého míru;

F.     vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn přijatých v Kampale a praktické uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese dále pomohou skoncovat s beztrestností jejích pachatelů;

G.     vzhledem k tomu, že ratifikace kampalských změn a zavedení jurisdikce ICC pro zločin agrese přispěje k ochraně lidských práv kriminalizací aktu agrese;

H.     vzhledem k tomu, že zahájení uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu ve vztahu ke zločinu agrese posílí univerzálnost Římského statutu, protože některé členské státy mohou mít zájem ratifikovat doplněný Římský statut zahrnující kampalské změny, neboť to poslouží i k jejich vnitrostátnímu politickému cíli odradit ostatní od nezákonného použití síly proti nim;

1.      vybízí EU, aby přijala společný postoj k trestnému činu agrese a kampalským změnám;

2.      vyzývá EU, aby se zasadila o vstup kampalských změn o zločinu agrese v platnost a podpořila úsilí směřující k dosažení tohoto cíle; aby vybídla členské státy, aby nejprve tyto změny ratifikovaly a poté aktivně podpořily včasné rozhodnutí shromáždění smluvních stran k Římskému statutu, jakmile proběhne 30 ratifikací, aby soudní příslušnost ICC pro zločin agrese vstoupila v platnost;

3.      zdůrazňuje, že je třeba aktivně podpořit ICC, ratifikaci pozměněného Římského statutu i kampalských změn ve všech vnějších činnostech EU, mimo jiné prostřednictvím zvláštního zpravodaje EU pro lidská práva (EUSR) a delegací EU na místě, včetně technické podpory států usilujících o ratifikaci a /nebo provedení těchto aktů;

4.      žádá EU, aby se zavázala k boji proti genocidě, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a zločinu agrese, a žádá EU a členské státy, aby boj proti beztrestnosti za závažná porušení lidských práv učinily prioritu své vnější činnosti;

5.      vyzývá členské státy, aby urychleně uvedly své vnitrostátní právní předpisy do souladu s definicemi obsaženými kampalských změnách i s dalšími závazky v rámci Římského statutu;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU a Evropské službě pro vnější činnost.

(1)

Úř. věst. 161E, 31.5.2011, s. 78.

(2)

Úř. věst. 153E, 31.5.2013, s. 115.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Právní upozornění - Ochrana soukromí