Eljárás : 2014/2724(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0069/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0069/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 63k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0066/2014
15.7.2014
PE536.970v01-00
 
B8-0069/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az agresszió bűncselekményéről (2014/2724(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az agresszió bűncselekményéről (2014/2724(RSP))  
B8‑0069/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel a Római Statútum 5. cikkére, amely az agresszió bűncselekményét a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó legsúlyosabb bűntettek közé sorolja,

–       tekintettel a Római Statútum Kampalában tartott 2010. évi felülvizsgálati konferencián elfogadott kampalai módosításaira, szem előtt tartva különösen az agresszió bűncselekményéről szóló RC/Res. 6. számú határozatot,

–       tekintettel a 2011/168/CFSP tanácsi határozatra és annak kampalai módosításokat érintő hivatkozásaira,

–       tekintettel a 2011/168/CFSP tanácsi határozattal összhangban 2011. július 12-én elfogadott felülvizsgált cselekvési tervre,

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának tárgyában Kampalában (Uganda) megtartott felülvizsgálati konferenciáról szóló, 2010. május 19-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról: a kihívásokkal való szembenézésről és a nehézségek leküzdéséről szóló, 2011. november 17-i állásfoglalására (2011/2109(INI))(2),

–       tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is” című, 2013. december 11-i állásfoglalására (2013/2152(INI)(3),

–       tekintettel a Latin-amerikai Parlament Közgyűlésének a Nemzetközi Büntetőbíróság előmozdításáról és a kampalai módosítások ratifikálásáról szóló 2013. október 19–20-i állásfoglalására (AO/2013/07XXIX),

–       tekintettel a Római Statútum Részes Államainak Közgyűlése által 2013. november 27-én elfogadott, „A Nemzetközi Büntetőbíróság és a Részes Államok Közgyűlése szerepének erősítése” című állásfoglalásra, amely felhívja a jövőbeni részes államokat a módosított statútum elfogadására, kéri az összes részes államot a módosítások ratifikálásának megfontolására, valamint elismeri a módosítások több részes állam általi közelmúltbeli ratifikálását (ICC-ASP/12/Res.8),

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma kampalai módosításainak ratifikálásáról és végrehajtásáról szóló kézikönyvre, amelyet a Liechtensteini Hercegség ENSZ mellett működő állandó képviselete, a Nemzetközi Agressziómegelőzési Intézet (Global Institute for the Prevention of Aggression) és a Princetoni Egyetem önrendelkezéssel foglalkozó Liechtensteini Intézete készített el,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a tagállamok kezdettől fogva elkötelezett szövetségesei a Nemzetközi Bíróságnak, és pénzügyi, politikai, diplomáciai és logisztikai támogatást nyújtanak számára, előmozdítva mindeközben a Római Statútum egyetemességét és védelmezve annak sérthetetlenségét, a Bíróság függetlenségének megerősítése céljából;

B.     mivel az agresszió bűncselekményére vonatkozóan a Római Statútumhoz fűzött kampalai módosítások legalább 30 részes állam általi ratifikálása és egy 2017. január 1-jét követően a részes államok kétharmada által meghozandó határozat az agresszió bűncselekményének szankcionálása révén lehetővé fogja tenni a nemzetközi büntetőjogi elszámoltathatóság állandó rendszerének felállítását;

C.     mivel azok az országok, amelyek nem részes államai a Római Statútumnak, ratifikálhatják a Római Statútumot, beleértve a kampalai módosításokat, és ezáltal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy életbe lépjen a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága az agresszió bűncselekményének vonatkozásában;

D.     mivel a kampalai módosítások teljes mértékben összhangban állnak az ENSZ Alapokmányával, minthogy csak az erőszak jogellenes alkalmazásának legsúlyosabb formáit teszik büntethetővé, azaz azokat, amelyek „jellegüket, súlyosságukat és fokukat tekintve” nyilvánvalóan sértik az ENSZ Alapokmányát;

E.     mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatósága hozzá fog járulni a nemzetközi szintű jogállamisághoz, valamint a világ békéjéhez és biztonságához azáltal, hogy visszatartó szerepet játszik az erőszak jogellenes alkalmazásával szemben, és ezáltal proaktívan hozzájárul az ilyen bűncselekmények megelőzéséhez és a tartós béke megszilárdításához;

F.     mivel a két kampalai módosítás államok általi ratifikálása és a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának az agresszió bűncselekményére való kiterjesztése további hozzájárulást jelent majd az ilyen bűncselekményeket elkövetők büntetlenségének megszüntetéséhez;

G.     mivel a kampalai módosítások ratifikálása és a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának az agresszió bűncselekményére való kiterjesztése az agresszív cselekmények büntethetővé tétele révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez;

H.     mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatóságának életbelépése hozzájárul a Római statútum egyetemességéhez, mivel több állam érdekelt lehet a kampalai módosításokat tartalmazó kiegészített Római Szerződés ratifikálásában, ami az erőszak velük szembeni jogellenes alkalmazásától való elrettentésre irányuló nemzeti politikai célkitűzéseiket is szolgálná;

1.      ösztönzi az Uniót, hogy fogadjon el közös álláspontot az agresszió bűncselekményéről és a kampalai módosításokról;

2.      sürgeti az Uniót, hogy sürgesse az agresszió bűncselekményéről szóló kampalai módosítások hatálybalépésének keresztülvitelét, és támogassa az ennek elérésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseket; továbbá ösztönözze a tagállamokat, hogy először ratifikálják a módosítást, majd az előírt 30 ratifikáció elérését követően tevékenyen támogassák a Római Statútum Részes Államai Közgyűlésének egyszeri határozatát a Nemzetközi Büntetőbíróság agresszió bűncselekményével kapcsolatos joghatóságának életbeléptetése érdekében;

3.      hangsúlyozza, hogy az Unió összes külső tevékenysége során – többek között az EU emberi jogokért felelős különleges képviselője és az Unió helyi küldöttségei révén – tevékenyen ösztönözni kell a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatását, valamint a módosított Római Statútum, illetve a két kampalai módosítás ratifikálását, egyebek mellett technikai segítséget nyújtva a ratifikálásra és/vagy végrehajtásra törekvő államoknak;

4.      felhívja az Uniót, hogy kötelezze el magát a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűncselekményével szembeni küzdelem mellett, továbbá hogy az Unió és tagállamai külső fellépéseik során tekintsék prioritásnak a súlyos emberi jogi jogsértések büntetlenségével szembeni küzdelmet;

5.      felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaikat mihamarabb igazítsák hozzá a kampalai módosítások fogalommeghatározásaihoz és a Római Statútum szerinti egyéb kötelezettségekhez;

6.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(1)

HL C 161. E, 2011.5.31., 78.o.

(2)

HL C 153. E, 2013.5.31., 115.o.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0575.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat