Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0069/2014Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0069/2014

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar id-delitt tal-aggressjoni

  15.7.2014 - (2014/2724 (RSP))

  imressqa wara d-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
  skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura

  Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE

  Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0066/2014

  Proċedura : 2014/2724(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  B8-0069/2014
  Testi mressqa :
  B8-0069/2014
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  B8‑0069/2014

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-delitt tal-aggressjoni

  (2014/2724 (RSP))

  Il-Parlament Ewropew,

  –       wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

  –       wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tal-Istatut ta' Ruma, li jelenka d-delitt tal-aggressjoni bħala wieħed mid-delitt essenzjali li jidħol fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

  –       wara li kkunsidra l-Emendi ta’ Kampala għall-Istatut ta' Ruma, li kienu adottat fil-Konferenza ta' Reviżjoni li saret Kampala, l-Uganda, fl-2010, b'riferiment partikolari għar-Riżoluzzjoni RC/Res. 6, marbuta mad-delitt tal-aggressjoni,

  –       wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-UE 2011/168/CFSP u r-riferiment li din tagħmel għall-Emendi ta’ Kampala,

  –       wara li kkunsidra l-Pjan ta’ Azzjoni revist adottat nhar it-12 ta’ Lulju 2011 b’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/CFSP,

  –       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar il-Konferenza ta’ Analiżi dwar l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, f’Kampala, l-Uganda[1],

  –       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Novembru 2011 dwar appoġġ tal-UE għall-QKI: niffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet (2011/2109(INI))[2],

  –       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem (2013/2152(INI))[3],

  –       Wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Parlament Latino-Amerikan tad-19 u l-20 ta’ Ottubru 2013 dwar il-‘Promozzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u r-Ratifika tal-Emendi ta’ Kampala’ (AO/2013/07XXIX),

  –       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea tal-Istati Parti għall-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali tas-27 ta’ Novembru 2013 dwar it-‘Tisħiħ tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Assembela tal-Istati Parti’, li tinkludi stedina lil Stati Parti futuri ħalli jirratifikaw l-Istatut kif emendat, stedina lill-Istati Parti kollha ħalli jikkunsidraw ir-ratifika tal-emenda u jirrikonoxxu r-ratifiki riċenti tal-emendi minn għadd ta' Stati Parti (ICC-ASP/12/Res.8),

  –       wara li kkunsidra r-Ratifika u l-Implementazzjoni tal-Emendi ta’ Kampala għall-Istatut ta' Ruma tal-manwal tal-QKI prodott mill-Missjoni Permanenti tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein għan-Nazzjonijiet Uniti, l-Istitut Globali għall-Prevenzjoni tal-Aggressjoni, u l-Liechtenstein Institute on Self-Determination tal-Università ta’ Princeton,

  –       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.     billi l-Istati Membri tal-UE ilhom alleati sodi tal-QKI sa mill-bidu tagħha, billi tawha sostenn finanzjarju, politiku, diplomatiku u loġistiku, filwaqt li ppromwovew l-universalità tal-Istatut ta’ Ruma u ddefendewlu l-integrità, bl-iskop li jsaħħu l-indipendenza tal-Qorti;

  B.     billi r-ratifika tal-Emendi ta’ Kampala għall-Istatut ta’ Ruma dwar id-delitt tal-aggressjoni minn mill-anqas 30 Stat Parti u d-deċiżjoni li se tittieħed wara l-1 ta’ Jannar 2017 minn maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-Istati Parti se jippermettu t-twaqqif ta’ sistema permanenti ta’ responsabilità politika kriminali internazzjonali bl-ippenalizzar tad-delitt tal-aggressjoni;

  C.     billi l-Istati mhux parti għall-Istatut ta' Ruma jistgħu jirratifikaw l-Istatut ta' Ruma, inklużi l-emendi ta' Kampala, u b'hekk jagħti kontribut għall-attivazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-QKI fuq id-delitt tal-aggressjoni;

  D.     billi l-Emendi ta’ Kampala huma għalkollox kompatibbli mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti billi jikkriminalizzaw biss l-aktar forom gravi tal-użu illegali tal-forza, jiġifieri dawk li manifestament jiksru l-Karta tan-NU invirtù tan-‘natura, il-gravità u l-iskala’ tagħhom;

  E.     billi l-ġurisdizzjoni tal-QKI fuq id-delitt tal-aggressjoni se tikkontribwixxi għas-saltna tad-dritt f'livell internazzjonali u għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali billi taġixxi ta' deterrent għall-użu illegali tal-forza u b'hekk proattivament tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' tali delitti u l-konsolidament tal-paċi dejjiema;

  F.     billi r-ratifika taż-żewġ Emendi ta’ Kampala min-naħa tal-Istati u l-attivazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali fuq ir-reat tal-aggressjoni se jkomplu jikkontribwixxu biex tintemm l-impunità għal min jikkommetti dan ir-reat;

  G.     billi r-ratifika tal-Emendi ta’ Kampala u l-attivazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali fuq id-delitt tal-aggressjoni se jkomplu jikkontribwixxu fil-ħarsien tal-jeddijiet tal-bniedem billi jikkriminalizzaw l-att ta' aggressjoni;

  H.     billi l-attivazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-QKI fuq id-delitt tal-aggressjoni se tikkontribwixxi għall-universalità tal-Istatut ta' Ruma, billi għadd ta' stati jista' jkun interessat jirratifika l-Istatut ta' Ruma kkompletat, inklużi l-Emendi ta' Kampala, li wkoll se jservu l-objettiv tal-politika nazzjonali tagħhom li jiswew ta' deterrent għall-użu illegali tal-forza kontra tagħhom;

  1.      Iħeġġeġ lill-UE tadotta pożizzjoni komuni dwar id-delitti tal-aggressjoni u dwar l-Emendi ta’ Kampala;

  2.      Jistieden lill-UE timbotta ħalli l-Emenda ta’ Kampala dwar id-delitt tal-aggressjoni tidħol fis-seħħ u jsostni l-isforzi li għaddejjin bħalissa għall-ksib ta’ dan l-objettiv; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri l-ewwel jirratifikaw l-emenda u mbagħad isostnu attivament id-deċiżjoni ta’ darba tal-Assemblea tal-Istati Parti għall-Istatut ta' Ruma, ladarba t-30 ratifika meħtieġa jkunu miksubin, ħalli tkun attivata l-ġurisdizzjoni tal-QKI għad-delitt tal-aggressjoni;

  3.      Jissottolinja l-ħtieġa li jippromwovi attivament is-sostenn għall-QKI, għar-ratifika tal-Istatut ta' Ruma kif emendat u għar-ratifika taż-żewġ emendi ta' Kampala fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE, inter alia permezz tar-Rapporteur Speċjali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (RSUE) u d-Delegazzjonijiet tal-UE fil-lok, inkluża l-assistenza teknika għall-Istati li qed ifittxu r-ratifika u/jew l-implementazzjoni;

  4.      Jistieden lill-UE timpenja ruħha fit-taqbida kontra l-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità, id-delitti tal-gwerra u d-delitt tal-aggressjoni, kif ukoll taħdem fit-taqbida ħalli l-impunità għall-vjolazzjonijiet serji tal-jeddijiet tal-bniedem issir prijorità għall-UE, u għall-Istati Membri, fl-azzjonijiet esterni tagħhom;

  5.      Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jallinjaw malajr il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mad-definizzjonijiet tal-Emendi ta' Kampala, kif ukoll mal-obbligi l-oħrajn skont l-Istatut ta' Ruma;

  6.      Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri u lis-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna.