Propunere de rezoluţie - B8-0069/2014Propunere de rezoluţie
B8-0069/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la crima de agresiune

15.7.2014 - (2014/2724(RSP))

 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0066/2014

Procedură : 2014/2724(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0069/2014
Texte depuse :
B8-0069/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0069/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crima de agresiune

(2014/2724(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere articolul 5 din Statutul de la Roma, care enumeră crima de agresiune printre crimele cele mai grave care intră în competența Curții Penale Internaționale,

–       având în vedere Amendamentele de la Kampala la Statutul de la Roma, care au fost adoptate în cadrul Conferinței de revizuire care a avut loc la Kampala, Uganda, în 2010, în special Rezoluția RC/Res. 6 referitoare la crima de agresiune,

–       având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului UE și trimiterea la amendamentele de la Kampala,

–       având în vedere Planul de acțiune revizuit adoptat la 12 iulie 2011, în conformitate cu Decizia 2011/168/PESC a Consiliului,

–       având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2010 privind Conferința de revizuire a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, de la Kampala, Uganda[1],

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților (2011/2109(INI))[2].

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului (2013/2152(INI))[3],

–       având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Parlamentului Latino-American din 19‑20 octombrie 2013 referitoare la promovarea Curții Penale Internaționale și ratificarea amendamentelor de la Kampala (AO/2013/07XXIX),

–       având în vedere Rezoluția Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale din 27 noiembrie 2013 referitoare la consolidarea Curții Penale Internaționale și a Adunării Statelor Părți, care include un apel adresat viitoarelor state părți de a ratifica statutul modificat și un apel adresat tuturor statelor părți de a avea în vedere ratificarea amendamentelor și recunoașterea recentelor ratificări ale amendamentelor de către unele state părți (ICC-ASP/12/Res.8),

–       având în vedere Ghidul pentru ratificarea și punerea în aplicare a Amendamentelor de la Kampala la Statutul de la Roma al CPI, elaborat de misiunea permanentă a Principatului Liechtenstein pe lângă Organizația Națiunilor Unite, de Institutul Mondial pentru Prevenirea Agresiunilor și de Institutul din Liechtenstein pentru Autodeterminare de pe lângă Universitatea din Princeton,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât statele membre ale UE au fost aliați de nădejde ai CPI încă de la înființarea sa, oferind sprijin financiar, politic, diplomatic și logistic, promovând totodată universalitatea Statutului de la Roma și apărându-i integritatea, cu scopul de a consolida independența Curții;

B.     întrucât ratificarea amendamentelor de la Kampala la Statutul de la Roma referitoare la crimele de agresiune de către cel puțin 30 dintre statele părți și luarea unei decizii după data de 1 ianuarie 2017 de către o majoritate de două treimi a statelor părți vor permite instituirea unui sistem permanent de răspundere penală internațională prin pedepsirea crimelor de agresiune;

C.     întrucât statele care nu sunt parte la Statutul de la Roma pot ratifica Statutul de la Roma, inclusiv amendamentele de la Kampala, contribuind astfel la activarea jurisdicției CPI în ceea ce privește crima de agresiune;

D.     întrucât amendamentele de la Kampala sunt pe deplin compatibile cu Carta Organizației Națiunilor Unite, deoarece consideră drept fapte penale doar cele mai grave forme de folosire ilegală a forței, în special cele care încalcă în mod manifest Carta ONU prin „caracterul, gravitatea și amploarea lor”;

E.     întrucât jurisdicția CPI în ceea ce privește crima de agresiune va contribui la consolidarea statului de drept la nivel internațional și la asigurarea păcii și securității internaționale, descurajând folosirea ilegală a forței și contribuind astfel în mod proactiv la prevenirea acestor crime și la consolidarea unei păci durabile;

F.     întrucât ratificarea ambelor amendamente de la Kampala de către statele părți și activarea jurisdicției Curții Penale Internaționale în ceea ce privește crima de agresiune vor constitui încă o contribuție la încetarea impunității pentru persoanele care comit această crimă;

G.     întrucât ratificarea amendamentelor de la Kampala și activarea jurisdicției Curții Penale Internaționale în ceea ce privește crima de agresiune vor contribui la ocrotirea drepturilor omului, deoarece crima de agresiune va fi considerată faptă penală;

H.     întrucât activarea jurisdicției CPI în ceea ce privește crima de agresiune va contribui la universalitatea Statutului de la Roma, deoarece mai multe state ar putea fi interesate de ratificarea Statutului de la Roma finalizat, care include amendamentele de la Kampala, acest lucru ajutându-le la atingerea obiectivului de politică națională de descurajare a utilizării ilegale a forței împotriva lor,

1.      încurajează UE să adopte o poziție comună referitoare la crima de agresiune și la amendamentele de la Kampala;

2.      solicită UE să insiste pentru intrarea în vigoare a amendamentului de la Kampala referitor la crima de agresiune și să sprijine eforturile care se depun pentru atingerea acestui scop; îndeamnă UE să încurajeze statele sale membre să ratifice amendamentul și ulterior să sprijine activ decizia unică a Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma, odată ce vor exista cele 30 de ratificări necesare, de activare a jurisdicției Curții Penale Internaționale în ceea ce privește crima de agresiune;

3.      sprijină nevoia de a promova activ, în toate acțiunile externe ale UE, sprijinul acordat CPI, ratificării Statutului de la Roma astfel cum a fost modificat și ratificării ambelor amendamente de la Kampala, printre altele prin intermediul Raportorului special al UE pentru drepturile omului (RSUE) și al delegațiilor UE de pe teren, inclusiv prin acordarea de asistență tehnică statelor care doresc ratificarea și/sau punerea în aplicare a acestor acte;

4.      invită UE să se angajeze în lupta împotriva genocidului, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și a crimei de agresiune și, de asemenea, solicită ca lupta împotriva impunității pentru încălcări grave ale drepturilor omului să reprezinte o prioritate a acțiunilor externe ale UE și ale statelor membre;

5.      cere statelor membre să își alinieze imediat legislația națională la definițiile din amendamentele de la Kampala, precum și la celelalte obligații care decurg din Statutul de la Roma;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor statelor membre ale UE, precum și Serviciului European de Acțiune Externă.