Návrh uznesenia - B8-0069/2014Návrh uznesenia
B8-0069/2014

  NÁVRH UZNESENIA o trestnom čine agresie

  15.7.2014 - (2014/2714(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/ vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés, Monica Luisa Macovei v mene poslaneckého klubu PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0066/2014

  Postup : 2014/2724(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0069/2014
  Predkladané texty :
  B8-0069/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0069/2014

  Uznesenie Európskeho parlamentu o trestnom čine agresie

  (2014/2724(RSP))

  Európsky parlament,

   

   

  –       so zreteľom na Chartu OSN,

  –       so zreteľom na článok 5 Rímskeho štatútu, ktorý uvádza trestný čin agresie ako jeden zo základných trestných činov v rámci právomoci Medzinárodného trestného súdu,

  –       so zreteľom na zmeny Rímskeho štatútu, ktoré boli prijaté na konferencii o preskúmaní konanej v ugandskej Kampale v roku 2010, a to s osobitným zreteľom na uznesenie RC/Res. 6 o trestnom čine agresie,

  –       so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ 2011/168/SZBP a na odkaz na zmeny z Kampaly,

  –       so zreteľom na revidovaný akčný plán prijatý 12. júla 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2010 o konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorá sa konala v ugandskej Kampale[1],

  –       so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí (2011/2109(INI)[2],

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv (2013/2152(INI))[3],

  –       so zreteľom na uznesenie Generálneho zhromaždenia Parlamentu Latinskej Ameriky z 19. a 20. októbra 2013 o podpore Medzinárodného trestného súdu a ratifikácii zmien z Kampaly (AO/2013/07XXIX),

  –       so zreteľom na uznesenie Zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, z 27. novembra 2013 o posilňovaní Medzinárodného trestného súdu a zhromaždenia zmluvných štátov obsahujúce výzvu určenú budúcim zmluvným štátom, aby ratifikovali štatút v znení zmien, a výzvu určenú všetkým zmluvným štátom, aby zvážili ratifikáciu zmien a uznanie nedávnych ratifikácií zmien zo strany viacerých zmluvných štátov (ICC-ASP/12/Res.8),

  –       so zreteľom na príručku „Ratifikácia a vykonávanie zmien z Kampaly týkajúcich sa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu“, ktorú vypracovala stála misia Lichtenštajnského kniežatstva pri OSN, na Celosvetový inštitút prevencie agresie (Global Institute for the Prevention of Aggression) a na Lichtenštajnský inštitút o sebaurčení na Princetonskej univerzite (the Liechtenstein Institute on Self-Determination at Princeton University),

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže členské štáty EÚ sú vytrvalými spojencami Medzinárodného trestného súdu od jeho vzniku, poskytujú finančnú, politickú, diplomatickú a logistickú podporu a súčasne presadzujú všeobecnú platnosť Rímskeho štatútu a chránia jeho integritu s cieľom posilniť nezávislosť súdu;

   

  B.     keďže zmeny z Kampaly týkajúce sa Rímskeho štatútu o trestnom čine agresie ratifikovalo aspoň 30 zmluvných štátov a rozhodnutie, ktoré sa má prijať dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov po 1. januári 2017, umožní vytvorenie stáleho systému medzinárodnej trestnej zodpovednosti tým, že sa trestný čin agresie bude trestať;

  C.     keďže štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, môžu ratifikovať Rímsky štatút vrátane zmien z Kampaly, a tým prispieť k aktivácii právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestnom činom agresie;

  D.     keďže zmeny z Kampaly sú plne v súlade s Chartou OSN v tom zmysle, že podľa nich sa za trestný čin považujú iba najzávažnejšie formy nezákonného použitia sily, konkrétne tie formy, ktoré svojim charakterom, závažnosťou a rozsahom zjavne porušujú Chartu OSN;

  E.     keďže právomoc Medzinárodného trestného súdu pri trestnom čine agresie prispeje k fungovaniu právneho štátu na medzinárodnej úrovni a k medzinárodnému mieru a bezpečnosti tým, že bude odrádzať od nezákonného použitia sily a teda proaktívne prispievať k predchádzaniu takýchto trestných činov a k upevneniu trvalého mieru;

  F.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly štátmi aj aktivácia právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestnom čine agresie predstavujú ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ukončeniu beztrestnosti páchateľov tohto trestného činu;

  G.     keďže ratifikácia zmien z Kampaly a aktivácia právomoci Medzinárodného súdneho tribunálu pri trestnom čine agresie prispejú k ochrane ľudských práv tým, že akt agresie sa bude považovať za trestný čin;

  H.     keďže aktivácia právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestnom čine agresie prispeje k univerzálnosti Rímskeho štatútu, pretože niektoré štáty môžu mať záujem o ratifikáciu úplného Rímskeho štatútu vrátane zmien z Kampaly, čo poslúži aj ich vnútroštátnemu politickému cieľu, t. j. zabrániť nezákonnému použitiu sily proti nim;

  1.      žiada EÚ, aby prijala spoločnú pozíciu EÚ k trestnému činu agresie a zmenám z Kampaly;

  2.      vyzýva EÚ, aby presadzovala nadobudnutie účinnosti zmien z Kampaly a podporila vynakladané úsilie o dosiahnutie tohto cieľa, nabádala členské štáty, aby najprv ratifikovali zmeny a následne aktívne podporovali rozhodnutie zhromaždenia štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, o aktivácii právomoci Medzinárodného trestného súdu pri trestnom čine agresie, keď sa dosiahne požadovaných 30 ratifikácií;

  3.      zdôrazňuje, že treba aktívne podporovať Medzinárodný trestný súd, ratifikáciu Rímskeho štatútu v znení zmien a ratifikáciu zmien z Kampaly vo všetkých vonkajších činnostiach EÚ okrem iného prostredníctvom osobitného spravodajcu EÚ pre ľudské práva a delegácií EÚ pôsobiacich priamo na mieste, a to aj vrátane technickej pomoci štátom, ktoré sa snažia o ratifikáciu a/alebo implementáciu;

  4.      vyzýva EÚ, aby sa zaviazala, že bude bojovať proti genocíde, zločinom proti ľudskosti, vojnovým zločinom a trestnému činu agresie, a žiada, aby sa boj proti beztrestnosti v prípade závažného porušenia ľudských práv stal pre EÚ a jej členské štáty prioritou v oblasti vonkajšej činnosti;

  5.      vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene zosúladili vnútroštátne právne predpisy s definíciami zmien z Kampaly a s ďalšími záväzkami vyplývajúcimi z Rímskeho štatútu;

  6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov EÚ a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.