Návrh usnesení - B8-0070/2014Návrh usnesení
B8-0070/2014

  NÁVRH USNESENÍ o zločinu agrese

  15. 7. 2014 - (2014/2724(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0066/2014

  Postup : 2014/2724(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0070/2014
  Předložené texty :
  B8-0070/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0070/2014

  Usnesení Evropského parlamentu o zločinu agrese

  (2014/2724(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na Chartu OSN,

  –       s ohledem na článek 5 Římského statutu, který řadí zločin agrese mezi základní zločiny spadající do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu,

  –       s ohledem na změny Římského statutu, které byly přijaty na hodnotící konferenci v Kampale (Uganda) v roce 2010, se zvláštním zřetelem k rezoluci RC/Res. 6, která se týká zločinu agrese,

  –       s ohledem na rozhodnutí Rady EU 2011/168/SZBP a jeho odkaz na změny přijaté v Kampale,

  –       s ohledem na revidovaný akční plán, který byl přijat dne 12. července 2011 v souladu s rozhodnutím Rady 2011/168/SZBP,

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2010 o konferenci hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě[1],

  –        s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o podpoře EU Mezinárodnímu trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže (2011/2109(INI))[2],

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv (2011/2185(INI))[3],

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv (2013/2152(INI))[4],

  –       s ohledem na usnesení Valného shromáždění Latinskoamerického parlamentu ze dnů 19. a 20. října 2013 o podpoře Mezinárodnímu trestnímu soudu a ratifikaci změn přijatých v Kampale (AO/2013/07XXIX),

  –       s ohledem na usnesení shromáždění států, které jsou smluvními stranami Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, ze dne 27. listopadu 2013 o posílení Mezinárodního trestního soudu a shromáždění smluvních států, které zahrnuje výzvu budoucím smluvním státům, aby zvážily ratifikaci změn a uznali stávající ratifikace změn provedené řadou smluvních států (ICC-ASP/12/Res.8),

  –       s ohledem na průvodce ratifikací a prováděním změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatých v Kampale, který vydala stálá mise Lichtenštejnského knížectví při OSN, Světový institut pro prevenci agrese a Lichtenštejnský institut pro sebeurčení při Princetonské univerzitě,

  –       s ohledem na čl. 100 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že členské státy EU jsou od počátku věrnými spojenci Mezinárodního trestního soudu, soustavně mu poskytují politickou, diplomatickou, finanční a logistickou podporu a prosazují všeobecnou platnost Římského statutu a hájí jeho integritu s cílem posilovat nezávislost soudu;

  B.     vzhledem k tomu, že ratifikace změn Římského statutu přijatých v Kampale o zločinu agrese nejméně 30 smluvními státy a rozhodnutí, jež má být přijato po 1. lednu 2017 dvoutřetinovou většinou smluvních států, umožní zřízení trvalého systému mezinárodní trestní odpovědnosti tím, že bude zločin agrese trestat;

  C.     vzhledem k tomu, že státy, které nejsou smluvními stranami Římského statutu, mohou Římský statut včetně změn přijatých v Kampale ratifikovat, a tudíž přispět k praktickému uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese;

  D.     vzhledem k tomu, že změny přijaté v Kampale jsou plně v souladu s Chartou OSN, protože činí trestnými pouze nejzávažnější formy nelegálního použití síly, obzvláště ty, které svou „povahou, závažností a rozsahem“ představují zjevné porušení Charty OSN;

  E.     vzhledem k tomu, že uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese přispívá mezinárodnímu právnímu státu, mezinárodnímu míru a bezpečnosti tím, že odrazuje od nelegálního použití síly, čímž aktivně přispívá k prevenci těchto zločinů a k posílení trvalého míru;

  F.     vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn přijatých v Kampale a praktické uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese také pomohou skoncovat s beztrestností pachatelů tohoto zločinu;

  G.     vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn přijatých v Kampale a praktické uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese přispěje k ochraně lidských práv tím, že učiní trestnými akty agrese, které většinou stojí na začátku řetězce příčinných souvislostí vzniku hrubého porušování lidských práv a vážných provinění proti mezinárodnímu humanitárnímu právu;

  H.     vzhledem k tomu, že prohlášení aktu agrese trestným činem bude také chránit jak právo na život vojáků, kteří jsou nezákonně posíláni do války, tak občany bránícího se státu, protože tím bude zaplněna mezera v Římském statutu a mezinárodním humanitárním právu, které chrání pouze civilisty a jiné kategorie „chráněných osob“;

  I.      vzhledem k tomu, že praktické uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese přispěje k všeobecné platnosti Římského statutu, protože mnoho států může mít zájem o ratifikaci celého Římského statutu včetně změn přijatých v Kampale, protože to bude sloužit i jejich vnitropolitickému cíli, kterým je odrazovat od nelegálního použití síly proti nim samotným;

  1.      vyzývá EU, aby zaujala společný postoj ke zločinu agrese a změnám přijatým v Kampale;

  2.      naléhavě žádá EU, aby zaujala čelní pozici ve snaze zajistit, aby změny přijaté v Kampale o zločinu agrese vstoupily v platnost, aby podpořila probíhající snahy o dosažení tohoto cíle a aby vyzvala členské státy, aby nejdříve ratifikovaly tuto změnu a poté aktivně podpořily jednorázové rozhodnutí shromáždění států, které jsou smluvními stranami Římského statutu, aby, jakmile bude dosaženo požadovaných 30 ratifikací, zahájily praktické uplatňování jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na zločin agrese;

  3.      zdůrazňuje nutnost aktivně podporovat Mezinárodní trestní soud, ratifikaci Římského statutu v plném znění a ratifikaci obou změn přijatých v Kampale, a to v rámci veškeré vnější činnosti EU, mimo jiné prostřednictvím zvláštního zpravodaje EU pro lidská práva a místních delegací EU, což zahrnuje i odbornou asistenci členským státům se zájmem o jejich ratifikaci nebo provádění;

  4.      vyzývá EU, aby se zavázala k boji proti genocidě, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a zločinům agrese a aby se výzvy k boji proti beztrestnosti pachatelů závažného porušování lidských práv staly jednou z priorit EU a členských států v rámci jejich vnější činnosti;

  5.      vyzývá členské státy EU, aby urychleně sjednotily své vnitrostátní předpisy s definicemi uvedenými ve změnách přijatých v Kampale a s dalšími ustanoveními Římského statutu, aby členské státy mohly tyto zločiny vnitrostátně vyšetřovat a stíhat, a aby spolupracovaly s Mezinárodním trestním soudem;

  6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU a Evropské službě pro vnější činnost.