Päätöslauselmaesitys - B8-0073/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0073/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0071/2014

Menettely : 2014/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0073/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0073/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0073/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

(2014/2723(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Lähi-idän rauhanprosessia koskevat ulkoasianneuvoston päätelmät ja erityisesti sen 12. toukokuuta 2014 antamat päätelmät,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 8. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman Gazan alueelta tehdyistä raketti-iskuista sekä Israelin asevoimien käynnissä olevista kostoiskuista,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman Gazaa koskevan julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kolme israelilaisopiskelijaa siepattiin Länsirannalla 12. kesäkuuta 2014 ja heidät löydettiin kuolleina läheltä Hebronia 30. kesäkuuta 2014; ottaa huomioon, että kostoksi tästä palestiinalainen poika siepattiin ja surmattiin Jerusalemissa 2. heinäkuuta 2014;

1.      tuomitsee jyrkästi kolmen israelilaisopiskelijan ja palestiinalaispojan surmat; on erittäin huolissaan Gazan ja Israelin tilanteesta ja pitää ihmishenkien menetyksiä siviiliväestön keskuudessa erittäin valitettavina; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille ja ystäville; painottaa, että kaikki hyökkäykset on lopetettava välittömästi, koska ne aiheuttavat aiheettomia kärsimyksiä viattomille siviileille, ja kehottaa rauhoittamaan tilanteen ja lopettamaan vihollisuudet välittömästi;

2.      kehottaa lopettamaan Gazasta Israeliin tehdyt raketti-iskut ja korostaa, että Hamasin ja Gazan muiden aseistettujen ryhmien on lopetettava ne välittömästi ja myös Israelin on lopetettava Gazaan kohdistuvat hyökkäyksensä; korostaa, että kaikkien osapuolten on noudatettava tinkimättä kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

3.      toistaa jälleen kerran kannattavansa voimakkaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja johon kuuluvat turvallinen Israelin valtio sekä itsenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä;

4.      korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin keinoin ja ilman väkivaltaa; kehottaa taas kerran luomaan edellytykset osapuolten välisten suorien rauhanneuvottelujen aloittamiseksi uudelleen;

5.      pitää myönteisenä Egyptin esittämää rauhanaloitetta, jonka Israel on hyväksynyt, ja kehottaa myös Hamasia hyväksymään sen;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.