Projekt rezolucji - B8-0073/2014Projekt rezolucji
B8-0073/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie w imieniu grupy PPE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0071/2014

  Procedura : 2014/2723(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0073/2014
  Teksty złożone :
  B8-0073/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0073/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  (2014/2723(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, w szczególności konkluzje z dnia 12 maja 2014 r.,

  –       uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie ostrzału rakietowego z Gazy i trwających operacji odwetowych izraelskich sił obronnych,

  –       uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 12 lipca 2014 r.,

  –       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że trzech izraelskich uczniów, porwanych na Zachodnim Brzegu w dniu 12 czerwca 2014 r., zostało zabitych, a ich ciała odnaleziono w pobliżu Hebronu w dniu 30 czerwca 2014 r.; mając na uwadze, że w odwecie, w dniu 2 lipca 2014 r., w Jeruzalem porwano i zamordowano palestyńskiego chłopca;

  1.      zdecydowanie potępia zabicie trzech izraelskich uczniów i palestyńskiego chłopca; wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją w Strefie Gazy i w Izraelu, a także głęboki żal w związku z ofiarami śmiertelnymi wśród ludności cywilnej; przekazuje wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar; podkreśla, że należy natychmiast zaprzestać wszystkich ataków, ponieważ powodują one niczym nieusprawiedliwione cierpienie niewinnych cywilów, i apeluje o jak najszybsze złagodzenie napięć i zaprzestanie wrogich działań;

  2.      apeluje o zakończenie ataków rakietowych na Izrael przeprowadzane ze Strefy Gazy, które Hamas i inne ugrupowania zbrojne w Gazie muszą natychmiast zakończyć, oraz o zaprzestanie izraelskich ataków na Gazę; podkreśla, jak ważne jest, by wszystkie strony w pełni przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego;

  3.      ponawia zdecydowane poparcie dla koncepcji dwóch państw opartej na granicach z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz niepodległej i samostanowiącej Palestyny – współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

  4.      ponownie podkreśla, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami jest pokojowe działanie prowadzone bez użycia przemocy; ponownie apeluje o stworzenie niezbędnych warunków do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między dwiema stronami;

  5.      z zadowoleniem przyjmuje egipską inicjatywę pokojową i jej przyjęcie przez Izrael, i apeluje do Hamasu, by także przyjął tę inicjatywę;

  6.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/ Wiceprzewodniczącej Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, rządowi Izraela i Knesetowi, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.