Förfarande : 2014/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0074/2014

Ingivna texter :

B8-0074/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 116kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0071/2014
15.7.2014
PE536.976v01-00
 
B8-0074/2014

med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (2014/2723(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (2014/2723(RSP))  
B8‑0074/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

A.     Hamas angrepp och ständiga terror mot Israel och dess medborgare har lett till en situation där Israel har varit tvunget att försvara sig och sina medborgare.

B.     EU och Israel betraktar Hamas som en terroristorganisation.

C.     Israel har accepterat det initiativ om eldupphör som Egypten tog den 15 juli 2014. Hamas har dock avvisat detta initiativ och sagt att man tänker intensifiera sin kamp mot Israel. Dessutom har man ställt krav som är omöjliga att uppfylla.

D.     Mellan den 12 juni och den 7 juli har Hamas och andra terroristorganisationer på Gazaremsan urskillningslöst avfyrat 300 raketer mot Israel, med avsikten att orsaka allvarlig skada för civilbefolkningen.

E.     Hamas har satsat mycket på offensiva vapen och har nu därför 12 000 missiler riktade mot israeliska städer.

F.     Det finns uppgifter om att 174 palestinier har dödats och att uppskattningsvis 1 230 palestinier har sårats, bl.a. stridande terrorister tillhörande Hamas och andra terroristorganisationer i Gaza.

G.     Hamas har gjort sig känt för att använda palestinska civila som mänskliga sköldar och har uppmanat palestinska civila att återvända till sina hem, även när Israel meddelat sin avsikt att angripa de berörda områdena.

H.     240 israeler har sårats.

I.      Den israeliska regeringen tillåter för närvarande en livsmedelsförsörjning som är större än normalt under ”Protective Edge”-operationen, och den 10 juli 2014 tilläts ungefär 200 lastbilar att ta in livsmedel och basförnödenheter i Gaza.

J.      Den 10 juli 2014 berättade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon för FN:s säkerhetsråd att det fanns en verklig risk för en fullständig upptrappning i Israel och Gaza.

1.      Europaparlamentet efterlyser ett återinförande av det eldupphör som utlystes i november 2012. Parlamentet fördömer kraftigt raketattackerna mot Israel från Gazaremsan, och kräver att Hamas och andra terroristgrupper i Gaza omedelbart upphör med dessa.

2.      Europaparlamentet betonar att det finns ett enormt behov av ett demilitariserat Gaza och ett stopp för Hamas egentillverkade vapen.

3.      Europaparlamentet framhåller att Israel har rätt att skydda sin befolkning från angrepp av detta slag och att landet har visat stor återhållsamhet när man genomfört militära operationer i Gaza för att förstöra de utplacerade avskjutningsramperna för raketer och missiler med medellång eller lång räckvidd, vilka avsiktligt och urskillningslöst riktas mot civilbefolkningen i Israel. Parlamentet betonar hur viktigt det är att fullt ut respektera internationell humanitär rätt och framhåller att det aldrig kan vara rättfärdigat att avsiktligt rikta attacker mot oskyldiga civila, vilket är en krigsförbrytelse enligt folkrätten.

4.      Europaparlamentet erkänner Förenta staternas, Egyptens och Qatars insatser för att förhandla fram ett eldupphör och uppmanar eftertryckligen den palestinska myndigheten att på nytt öppna sin dialog med Israel. Parlamentet välkomnar ett eventuellt framtida återupprättande av den palestinska myndigheten som den styrande myndigheten i Gaza.

5.      Europaparlamentet betonar att både israeliska och palestinska medborgare har rätt att leva i fred och säkerhet.

6.      Europaparlamentet konstaterar bekymrat att Hamas styre av Gazaremsan har lett till att uppskattningsvis 17 000 invånare i Gaza nu söker skydd hos FN och att tusentals saknar basförnödenheter, bl.a. vatten, sanitet, elektricitet och livsmedel. Parlamentet konstaterar också att tillgången till bränsle och livsmedel börjar ta slut.

7.      Europaparlamentet upprepar sitt fortsatta stöd för tvåstatslösningen, vilken ska förhandlas fram av israelerna och palestinierna med målsättningen att skapa en säker israelisk stat och en självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat som lever sida vid sida i fred och säkerhet.

8.      Europaparlamentet gläder sig över att det gjorts diplomatiska ansträngningar, särskilt från den amerikanska utrikesministern och FN:s generalsekreterare, för att minska våldet mellan de båda sidorna. Parlamentet ser gärna att EU:s medlemsstater spelar en mer aktiv politisk roll i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet stöder den höga representanten i hennes insatser för att återskapa fred och säkerhet.

9.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att stimulera handelsmässiga trepartsförbindelser med Israel och den palestinska myndigheten.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy