Forslag til beslutning - B8-0075/2014Forslag til beslutning
B8-0075/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0071/2014

Procedure : 2014/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0075/2014
Indgivne tekster :
B8-0075/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0075/2014

Europa-Parlamentets beslutning om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

(2014/2723(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–       der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–       der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 18. september 1995,

–       der henviser til Osloaftalen ("Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements") af 13. september 1993,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den igangværende konflikt forårsager tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, hvor Staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, og har ligeledes opfordret til, at de direkte fredsforhandlinger mellem parterne genoptages;

C.     der henviser til, at de direkte fredforhandlinger mellem parterne er gået i stå, og at alle den senere tids bestræbelser på at genoptage forhandlingerne er slået fejl; der henviser til, at EU har opfordret parterne til at fortsætte med aktiviteter, der kan opbygge den atmosfære af tillid, som er nødvendig for at sikre meningsfulde forhandlinger, afholde sig fra handlinger, der undergraver processens troværdighed, og undgå provokationer;

D.     der henviser til, at den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret, herunder den fjerde Genèvekonvention, er fuldt gældende på Vestbredden, herunder i Østjerusalem og Gazastriben; der henviser til, at Israel bl.a. er forpligtet til i god tro at sikre, at den besatte palæstinensiske befolknings basale behov er opfyldt, at administrere sin besættelse på en måde, der gavner den lokale befolkning, samt at beskytte og bevare civile mål;

1.      opfordrer til øjeblikkeligt ophør af alle raket- og missilangreb fra Gaza på Israel og af alle israelske militæraktioner mod Gaza;

2.      udtrykker dyb bekymring over situationen i Gaza og Israel og opfordrer kraftigt til, at begge parter øjeblikkeligt indgår våbenhvile i Gazastriben og på det israelske territorium;

3.      fordømmer på det kraftigste de israelske myndigheders uforholdsmæssigt voldsomme magtanvendelse i Gaza, som allerede har kostet næsten 200 mennesker livet (FN anslår, at 77 % heraf er civile);

4.      udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene for kampene og deres familier;

5.      glæder sig over den israelske regerings beslutning om at acceptere det egyptiske forslag om våbenhvile i Gaza; bemærker, at den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas ligeledes har hilst initiativet velkommen i modsætning til den palæstinensiske gruppe Hamas;

6.      opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at åbne grænseovergangen i Rafah for at lette den humanitære adgang og muliggøre transit for palæstinensiske civile;

7.      understreger endnu engang, at det kun med fredelige og ikke-voldelige midler er muligt at opnå retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; slår atter til lyd for genoptagelse af de direkte fredsforhandlinger mellem begge parter;

8.      opfordrer atter EU og dets medlemsstater til at spille en mere aktiv politisk rolle, bl.a. inden for Kvartetten, i bestræbelserne på at opnå retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; støtter næstformanden/den højtstående repræsentant i hendes bestræbelser på at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

9.      gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed;

10.    gentager sin opfordring til at ophæve blokaden af Gazastriben, hvilket ledsages af en effektiv kontrolmekanisme for at forhindre indsmuglingen af våben til Gaza i anerkendelse af Israels legitime sikkerhedsbehov; opfordrer ligeledes til foranstaltninger, som gør det muligt at genopbygge og skabe økonomisk genopretning i Gaza;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.