Πρόταση ψηφίσματος - B8-0075/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0075/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0071/2014

Διαδικασία : 2014/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0075/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0075/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0075/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

(2014/2723(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–       έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Δήλωση αρχών για ένα προσωρινό καθεστώς αυτοδιοίκησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη διένεξη έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές και προξενεί ανείπωτη οδύνη στους πληθυσμούς και των δύο ενεχομένων πλευρών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στη λύση των δυο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, και έχει επίσης ζητήσει την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο πλευρών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των μερών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και όλες οι πρόσφατες προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων απέτυχαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κάλεσε τα μέρη να προβούν σε ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, έχει πλήρη εφαρμογή στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει καλή τη πίστει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κατεχόμενου παλαιστινιακού πληθυσμού, να διαχειρίζεται την κατοχή κατά τρόπο επωφελή για τον τοπικό πληθυσμό, και να προστατεύει και να προφυλάσσει τους αμάχους·

1.      ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των επιθέσεων με πυραύλους από τη Γάζα κατά του Ισραήλ, και όλων των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών κατά της Γάζας·

2.      ανησυχεί βαθειά για την κατάσταση στην Γάζα και το Ισραήλ, και παροτρύνει θερμά τα δύο μέρη να επιτύχουν άμεση κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας και στην επικράτεια του Ισραήλ·

3.      καταδικάζει απερίφραστα τη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ισραηλινές αρχές στην Γάζα, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 200 ανθρώπους (το 77% των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ΟΗΕ)·

4.      εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα των συγκρούσεων και στις οικογένειές τους·

5.      χαιρετίζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αποδεχθεί την αιγυπτιακή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα· επισημαίνει ότι ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς επιδοκίμασε επίσης την πρωτοβουλία, σε αντίθεση με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς·

6.      παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να ανοίξουν το σημείο διέλευσης της Ράφα ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτρέψουν την διέλευση παλαιστινίων πολιτών·

7.      τονίζει ακόμη μια φορά το γεγονός ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέτρα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· ζητεί εκ νέου την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών·

8.      καλεί και πάλι την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Τετραμερούς, με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διεργασιών·

9.      επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

10.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αρθεί ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου για την πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα, αναγνωρίζοντας την θεμιτή ανάγκη του Ισραήλ για ασφάλεια· ζητεί επίσης να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Γάζας·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.