Päätöslauselmaesitys - B8-0075/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0075/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0071/2014

Menettely : 2014/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0075/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0075/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0075/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

(2014/2723(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven neljännen sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–       ottaa 18. syyskuuta 1995 tehdyn Länsirannan ja Gazan väliaikaisen sopimuksen,

–       ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyt Oslon sopimukset (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että meneillään oleva konflikti aiheuttaa molempien osapuolten siviiliväestöille kuolonuhreja ja suunnattomia kärsimyksiä;

B.     ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, ja että se on myös kehottanut jatkamaan suoria rauhanneuvotteluja osapuolten välillä;

C.     ottaa huomioon, että osapuolten väliset suorat rauhanneuvottelut ovat keskeytyneet ja että viimeaikaiset yritykset aloittaa neuvottelut uudelleen ovat epäonnistuneet; ottaa huomioon, että EU on kehottanut osapuolia toteuttamaan luottamuksellisen ilmapiirin luomista edistäviä toimia, mikä on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa mielekkäät neuvottelut, pidättäytyä toimista, jotka asettavat kyseenalaiseksi prosessin uskottavuuden, ja ehkäistä yllytystä;

D.     ottaa huomioon, että kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, myös neljättä Geneven sopimusta, sovelletaan täysimääräisesti Länsirantaan, myös Itä-Jerusalemiin ja Gazaan; ottaa huomioon, että Israel on muun muassa velvollinen aidosti huolehtimaan miehitysvallan alla elävien palestiinalaisten perustarpeista, hallinnoimaan miehitystään niin, että se hyödyttää paikallista väestöä, sekä suojelemaan siviilejä ja varjelemaan heidän henkeään;

1.      kehottaa lopettamaan välittömästi kaikki raketti- ja ohjusiskut Gazasta Israeliin ja kaiken Israelin sotilaallisen toiminnan Gazassa;

2.      on syvästi huolestunut Gazan ja Israelin tilanteesta, ja kehottaa voimakkaasti kumpaakin osapuolta saamaan välittömästi aikaiseksi tulitauon Gazassa ja Israelin alueella;

3.      tuomitsee voimakkaasti Israelin viranomaisten Gazaan kohdistaman suhteettoman voimankäytön, joka on jo aiheuttanut lähes 200 ihmisen kuoleman (joista 77 prosenttia on YK:n edustajien mukaan ollut siviilejä);

4.      ilmaisee osanottonsa kaikille väkivaltaisuuksien uhreille ja heidän omaisilleen;

5.      pitää tervetulleena Israelin hallituksen päätöstä hyväksyä Egyptin esittämä ehdotus Gazan tulitauosta; panee merkille, että myös palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas pitää kyseistä aloitetta myönteisenä, päinvastoin kuin palestiinalaisryhmä Hamas;

6.      kehottaa Egyptin viranomaisia avaamaan Rafahin rajanylityspaikan helpottaakseen humanitaarisen avun pääsyä Gazaan ja mahdollistaakseen palestiinalaisten siviilien siirtymisen;

7.      korostaa jälleen kerran, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin toimenpitein ja ilman väkivaltaa; kehottaa jälleen kerran käynnistämään uudelleen suorat rauhanneuvottelut osapuolten välillä;

8.      kehottaa jälleen kerran EU:ta ja jäsenvaltioita omaksumaan myös kvartetin yhteydessä aktiivisemman roolin toimissa, joilla pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen ja pysyvä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille; kannattaa komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan pyrkimyksiä luoda uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

9.      toistaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa;

10.    muistuttaa kehotuksestaan lopettaa Gazan alueen saarto sillä edellytyksellä, että otetaan käyttöön tehokas valvontamekanismi, jolla estetään aseiden salakuljetus Gazaan ja otetaan siten huomioon Israelin oikeutetut turvallisuustarpeet; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla mahdollistetaan Gazan jälleenrakentaminen ja talouden elpyminen;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.