Projekt rezolucji - B8-0075/2014Projekt rezolucji
B8-0075/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0071/2014

  Procedura : 2014/2723(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0075/2014
  Teksty złożone :
  B8-0075/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0075/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  (2014/2723(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

  –       uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

  –       uwzględniając tymczasowe porozumienie w sprawie Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z dnia 18 września 1995 r.,

  –       uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z dnia 13 września 1993 r.,

  –       uwzględniając art.123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że trwający konflikt powoduje straty w ludziach i niedopuszczalne cierpienia ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

  B.     mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego – utworzenia Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa – i wzywał do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między stronami;

  C.     mając na uwadze, że bezpośrednie rozmowy pokojowe między stronami utknęły w martwym punkcie, a wszystkie podejmowane ostatnio wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji zakończyły się niepowodzeniem; mając na uwadze, że UE wezwała strony do podejmowania działań służących wytworzeniu klimatu zaufania niezbędnego do prowadzenia konstruktywnych negocjacji, a także wezwała do powstrzymania się od działań podważających wiarygodność tego procesu oraz do zapobiegania podburzaniu;

  D.     mając na uwadze, że na terytoriach Zachodniego Brzegu, jak i we Wschodniej Jerozolimie i w Strefie Gazy obowiązują międzynarodowe prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, w tym również czwarta konwencja genewska; mając na uwadze, że Izrael jest zobowiązany między innymi do zapewnienia w dobrej wierze, by podstawowe potrzeby okupowanej ludności palestyńskiej były zaspokajane, do prowadzenia okupacji w sposób, który przynosi korzyści miejscowej ludności oraz do ochrony i zachowania ludności cywilnej;

  1.      wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszelkich ataków rakietowych przeprowadzanych ze Strefy Gazy na terytorium Izraela oraz wszelkich izraelskich działań wojskowych przeciwko Gazie;

  2.      wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w Gazie i Izraelu i zdecydowanie nalega na obie strony, by osiągnęły porozumienie w sprawie natychmiastowego zawieszenia ognia w Strefie Gazy i na terytorium Izraela;

  3.      zdecydowanie potępia niewspółmierne użycie siły przeciwko Gazie przez władze Izraela, w wyniku czego śmierć poniosło już blisko 200 osób (według pracowników ONZ 77% z nich to cywile);

  4.      składa wyrazy współczucia wszystkim ofiarom walk i ich rodzinom;

  5.      z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu izraelskiego o przyjęciu egipskiej propozycji w sprawie zawieszenia ognia w Gazie; zauważa, że prezydent Palestyny Mahmud Abbas również przychylnie przyjął tę inicjatywę, w przeciwieństwie do palestyńskiego ugrupowania Hamas;

  6.      wzywa władze egipskie do otwarcia przejścia w Rafah, aby ułatwić dostęp pomocy humanitarnej do Gazy i umożliwić tranzyt palestyńskiej ludności cywilnej;

  7.      podkreśla ponownie fakt, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są pokojowe działania prowadzone bez użycia przemocy; ponownie apeluje o wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między obiema stronami;

  8.      wzywa ponownie UE i jej państwa członkowskie do odgrywania aktywniejszej roli politycznej, również w ramach kwartetu bliskowschodniego, w dążeniach do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami; popiera wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia realnej perspektywy wznowienia procesu pokojowego;

  9.      przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

  10.    ponawia wezwanie do zniesienia blokady Strefy Gazy w powiązaniu ze skutecznym mechanizmem kontroli uniemożliwiającym przemyt broni do Strefy Gazy, uznając uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa; wzywa ponadto do podjęcia działań pozwalających na odbudowę i ożywienie gospodarcze Strefy Gazy;

  11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.