Förslag till resolution - B8-0075/2014Förslag till resolution
B8-0075/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0071/2014

Förfarande : 2014/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0075/2014
Ingivna texter :
B8-0075/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0075/2014

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina

(2014/2723(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–       med beaktande av FN-stadgan,

–       med beaktande av interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan av den 18 september 1995,

–       med beaktande av Osloavtalen (förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden) av den 13 september 1993,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den pågående konflikten leder till förluster av människoliv och oacceptabelt lidande för båda parters civilbefolkning.

B.     Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Parlamentet har också efterlyst ett återupptagande av direkta fredssamtal mellan parterna.

C.     De direkta fredssamtalen mellan parterna har kört fast och alla de senaste ansträngningarna för att återuppta förhandlingarna har misslyckats. EU har uppmanat parterna att fortsätta med insatser som gynnar ett förtroendeingivande klimat, vilket är nödvändigt för att garantera meningsfulla förhandlingar, och att avstå från åtgärder som undergräver fredsprocessens trovärdighet samt förebygga provokationer.

D.     Internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, inbegripet den fjärde Genèvekonventionen, kan tillämpas fullt ut på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan. Israel har olika skyldigheter, bland annat att med god vilja se till att de grundläggande behoven hos den ockuperade palestinska befolkningen tillgodoses, att ockupationen administreras på ett sätt som gynnar den lokala befolkningen och att civilbefolkningen skyddas och civila liv sparas.

1.      Europaparlamentet kräver ett omedelbart slut på alla raket- och missilangrepp från Gaza mot Israel och på Israels alla militära aktioner mot Gaza.

2.      Europaparlamentet är djupt oroat över situationen i Gaza och i Israel, och uppmanar med kraft båda parter att inleda en omedelbar vapenvila på Gazaremsan och på israeliskt territorium.

3.      Europaparlamentet fördömer med kraft de israeliska myndigheternas oproportionerliga användning av våld i Gaza, som redan krävt 200 människors liv (enligt FN-tjänstemän är 77 procent av de döda civilpersoner).

4.      Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla med stridernas offer och med deras familjer.

5.      Europaparlamentet välkomnar den israeliska regeringens beslut att acceptera det egyptiska förslaget om eldupphör i Gaza. Parlamentet noterar att även Palestinas president Mahmud Abbas välkomnat initiativet, i motsats till den palestinska rörelsen Hamas.

6.      Europaparlamentet vädjar till de egyptiska myndigheterna att öppna gränsövergången vid Rafah för att underlätta humanitärt tillträde till Gaza och göra det möjligt för palestinska civila att passera.

7.      Europaparlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel, där man tar avstånd från våld. Parlamentet begär på nytt att direkta fredssamtal mellan de båda parterna ska återupptas.

8.      Europaparlamentet riktar åter en kraftfull uppmaning till EU och dess medlemsstater att spela en mer aktiv roll, även inom kvartetten, i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet stöder vice ordföranden/den höga representanten i hennes arbete med att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

9.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

10.    Europaparlamentet upprepar sin begäran om att blockaden mot Gazaremsan ska hävas, kopplat till en effektiv kontrollmekanism som ska förhindra vapensmuggling till Gaza med vederbörligt erkännande av Israels rättmätiga behov av säkerhet. Parlamentet efterlyser också åtgärder som ska leda till återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning i Gaza.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.