Forslag til beslutning - B8-0076/2014Forslag til beslutning
B8-0076/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2014/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0076/2014
Indgivne tekster :
B8-0076/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0076/2014

Europa-Parlamentets beslutning om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

(2014/2723(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–       der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–       der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 194 (1948) og FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) og 1860 (2009),

–       der henviser til Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 9. juli 2004 om de juridiske konsekvenser af opførelsen af en mur i det besatte palæstinensiske område,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 16. december 2013, 14. maj 2012, 23. maj og 18. juli 2011 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–       der henviser til EU-missionschefernes rapporter om Østjerusalem fra januar 2012 og om område C og opbygningen af en palæstinensisk stat fra juli 2011 samt til EU-missionschefernes rapport om bosættervold fra april 2011 og deres ledsagenotat om bosættervold fra februar 2012,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Israel den 7. juli 2014 indledte et militærangreb mod Gaza benævnt "Protective Edge"; der henviser til, at der til dato er blevet dræbt mere end 180 palæstinensere, hvoraf mindst 30 er børn (FN anslår, at 77 % af de dræbte er civile), og mere end 1 250 er blevet såret; der henviser til, at 17 000 personer har søgt tilflugt i UNRWA's faciliteter efter deres flugt fra Beit Lahia og Attara, efter at Israel tilrådede civile at forlade det nordlige Gaza forud for en omfattende bombekampagne; der henviser til, at mere 1 300 bygninger, herunder huse, hospitaler og skoler, blev ramt af israelske missiler og bomber, som blev affyret fra både fly og skibe; der henviser til, at der er blevet anvendt droner i disse militæroperationer;

B.     der henviser til, at Egypten opfordrede til, at der blev indgået våbenhvile den 15. juli 2014 kl. 6.30 efter et ministermøde i Den Arabiske Liga i Kairo den 14. juli 2014; der henviser til, at FN's generalsekretær tidligere indtrængende havde opfordret Israel til at skrotte planerne om en landoffensiv; der henviser til, at de palæstinensiske myndigheder havde anlagt sag mod Israel ved Den Internationale Domstol (ICJ);

C.     der henviser til, at dette er det tredje lignende militærangreb på Gaza efter operationen "Cast Lead" i 2008-2009 og operationen "Pillar of Defence" i november 2012, som resulterede i omkring 3 000 døde palæstinensere og hundredvis af sårede, og som forårsagede omfattende materiel ødelæggelse og medførte en humanitær katastrofe;

D.     der henviser til, at Israel har skabt spændinger, navnlig efter kidnapningen af og drabet på (i midten af juni 2014) tre israelske unge på den besatte Vestbred i nærheden af Hebron; der henviser til, at dette ikke længere nævnes som årsagen til angrebene på Gaza, men at det snarere skyldes missilangrebene på Israel, der kom som reaktion på den israelske vold på Vestbredden under eftersøgningen efter de tre unge; der henviser til, at en palæstinensisk teenager fra Østjerusalem blev kidnappet, tortureret og brændt levende, tilsyneladende som en gengældelsesaktion; der henviser til, at hundredvis af palæstinensere i samme periode blev arresteret, hundredvis af huse blev stormet, og flere huse blev ødelagt;

E.     der henviser til, at der ifølge israelske skøn er blevet affyret 1 000 missiler fra Gaza, hvoraf hovedparten er blevet opsnappet af det israelske antimissilsystem "Iron Dome", men kun har forårsaget minimale materielle skader;

F.     der henviser til, at disse hændelser fandt sted efter meddelelsen om aftalen mellem de palæstinensiske partier om at danne en samlingsregering og overvinde den splittelse, som har eksisteret siden 2007; der henviser til, at dette var en af de betingelser, som blev fastlagt under fredshandlingerne, der i det seneste år er blevet ledet af USA; der henviser til, at denne meddelelse blev mødt med skarpe erklæringer fra den israelske premierminister, som fordømte den; der henviser til, at Israel ikke har overholdt den tidligere våbenhvileaftale;

G.     der henviser til, at den seneste runde af fredsforhandlinger, som blev indledt for et år siden, har været resultatløs;

H.     der henviser til, at EU's Udenrigsråd på sit møde af 16. december 2013 bl.a. erklærede, at: "EU advarer imod aktioner, som underminerer forhandlingerne. Udenrigsrådet beklager i denne forbindelse Israels fortsatte udvidelse af bosættelserne, som er ulovlige i henhold til folkeretten og udgør en hindring for fred. Rådet udtrykker ligeledes sin dybe bekymring over ansporingen til vold, de voldelige hændelser i de besatte områder, nedrivningen af boliger og den forværrede humanitære situation i Gaza. EU udtrykker sin dybe bekymring over de aktioner, som underminerer status quo på de hellige steder, herunder i Jerusalem. Den Europæiske Union vil fortsat nøje følge situationen og dens mere vidtrækkende konsekvenser og handle i overensstemmelse hermed";

I.      der henviser til, at EU den 19. juli 2013 offentliggjorde retningslinjerne for, hvorvidt israelske enheder og deres aktiviteter i de områder, som har været besat af Israel siden juni 1967, kan komme i betragtning til tilskud, priser og finansielle instrumenter, der finansieres af EU fra og med 2014 (2013/C 205/05);

J.      der henviser til, at Israel fortsat ignorer Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 9. juli 2004 om de juridiske konsekvenser af opførelsen af en mur i det besatte palæstinensiske område;

1.      fordømmer på det kraftigste de israelske militærangreb på Gaza og kræver, at de øjeblikkeligt bringes til ophør;

2.      kræver, at raketaffyringerne mod Israel bringes til ophør;

3.      udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til de hundredvis af palæstinensiske ofre og familierne til de tre unge israelere;

4.      støtter indsatsen for at nå til enighed om en øjeblikkelig, varig og fuldt overholdt våbenhvile, som bør sikres af en mekanisme, der skal etableres af det internationale samfund, herunder en fredsbevarende mission under FN og en ende på belejringen; mener, at dette bør bringe drabene på og lidelserne for det palæstinensiske folk, som har været isoleret i Gazastriben siden 2007, til ophør; kræver et øjeblikkeligt ophør af belejringen af Gaza og direkte adgang til humanitær bistand, navnlig for at dække de presserende behov for lægebehandling;

5.      fordømmer Israels politik om kollektiv afstraffelse af det palæstinensiske folk og kræver, at Israels straffrihed i forbindelse med de fortsatte alvorlige krænkelser af folkeretten og den humanitære folkeret, FN's charter og verdenserklæringen om menneskerettigheder bringes til ophør;

6.      gentager sin støtte til anerkendelsen af en levedygtig, uafhængig og sammenhængende palæstinensisk stat, med Østjerusalem som hovedstad og grænsedragningen fra 1967, der lever i fred side om side med Israel;

7.      opfordrer regeringerne i alle EU's medlemsstater til at gennemføre retningslinjerne af 19. juli 2013; opfordrer til et EU-forbud mod import af alle israelske produkter, som er fremstillet i de ulovlige israelske bosættelser på de besatte palæstinensiske områder;

 

8.      mener, at det er på høje tid, at EU gennemfører artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel ved at fastfryse aftalen, så længe Israel fortsætter med at krænke menneskerettighederne;

9.      støtter kraftigt den palæstinensiske indsats for at opnå enhed;

10.    udvider sin støtte til de israelske politiske partier, bevægelser og personer, som tager afstand fra de israelske angreb, og som opfordrer til en fredelig løsning; udtrykker især bekymring over forværringen af ytringsfriheden i Israel; bemærker, at en fredsdemonstration mod den aktuelle militæroperation om aftenen den 12. juli 2014 i Tel-Aviv blev angrebet, og én person blev såret og hospitalsindlagt, uden at det israelske politi greb ind og foretog anholdelser;

11.    støtter anmodningen fra den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas om at sætte Palæstina under international beskyttelse;

12.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN’s generalsekretær, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset.