Menetlus : 2014/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0076/2014

Esitatud tekstid :

B8-0076/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 127kWORD 55k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 194 (1948) ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) ja 1860 (2009),

–       võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 9. juuli 2004. aasta nõuandvat arvamust okupeeritud Palestiina aladele turvamüüri ehitamise õiguslike tagajärgede kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta, 14. mai 2012. aasta, 23. mai ja 18. juuli 2011. aasta ning 8. detsembri 2009. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse ELi missiooni juhtide 2012. aasta jaanuaris esitatud aruannet Ida-Jeruusalemma kohta ning 2011. aasta juulis esitatud aruannet piirkonna C ja Palestiina riigi ülesehitamise kohta ning ELi missiooni juhtide 2011. aasta aprillis esitatud aruannet asunike vägivallatsemise kohta ja sellele lisatud ELi missiooni juhtide 2012. aasta veebruari ametlikku märgukirja asunike vägivallatsemise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 7. juulil 2014 alustas Iisrael Gaza sektoris sõjalist agressiooni, mis kannab nime „Vankumatu Kalju” („Protective Edge”); arvestades, et praeguseks on hukkunud üle 180 palestiinlase, nende hulgas vähemalt 30 last (ÜRO hinnangul on 77% hukkunutest tsiviilisikud), ning vigastatuid on üle 1250; arvestades, et 17 000 inimest on varjunud ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni (UNRWA) rajatistesse – need inimesed lahkusid Beitist, Lahiast ja Attarast, kui Iisrael oli tsiviilelanikel enne laiaulatuslikku pommirünnakut soovitanud Gaza sektori põhjaosast evakueeruda; arvestades, et õhust ja merelt välja tulistatud rakettidest ja pommidest on tabamuse saanud rohkem kui 1300 hoonet, mille hulgas on elumaju, haiglaid ja koole; arvestades, et nendel sõjalistel operatsioonidel on kasutatud droone;

B.     arvestades, et pärast 14. juulil 2014 Kairos toimunud Araabia Liiga ministrite kohtumist nõudis Egiptus, et 15. juulil 2014 kell 6.30 algaks relvarahu; arvestades, et enne seda oli ÜRO peasekretär nõudnud Iisraelilt maismaarünnaku kavadest loobumist; arvestades, et Palestiina ametivõimud on Iisraeli vastu Rahvusvahelises Kohtus kohtuasja alustanud;

C.     arvestades, et tegemist on juba kolmanda samalaadse sõjalise agressiooniga Gaza sektoris pärast operatsiooni „Sulatina” („Cast Lead”) aastail 2008–2009 ja operatsiooni „Kaitsesammas” („Pillar of Defence”) 2012. aasta novembris, mille käigus sai surma üle 3000 palestiinlase, haavatuid oli sadu, tekitati suuri materiaalseid purustusi ja vallandus humanitaarkatastroof;

D.     arvestades, et Iisrael on pingeid suurendanud eriti pärast kolme Iisraeli nooruki röövimist ja tapmist okupeeritud Läänekaldal Hebroni lähedal 2014. aasta juuni keskel; arvestades, et Gaza vastu suunatud agressiooni põhjusena ei mainita enam seda juhtumit, vaid raketirünnakuid Iisraelile, mis olid vastuseks Iisraeli-poolsele vägivallale Läänekaldal, kui neid kolme noorukit otsiti; arvestades, et ilmselt kättemaksuks nende kolme eest rööviti Ida-Jeruusalemmast palestiinlasest teismeline, keda piinati ja kes põletati elusalt; arvestades, et samal ajal vahistati sadu palestiinlasi, tungiti sadadesse elumajadesse ja hävitati palju elumaju;

E.     arvestades, et Iisraeli hinnangul on Gaza sektorist välja tulistatud umbes tuhat raketti ning enamiku neist on kinni püüdnud Iisraeli raketitõrjesüsteem „Raudne Kuppel” („Iron Dome”), mille tõttu nende tekitatud materiaalne kahju on olnud väga väike;

F.     arvestades, et need sündmused leidsid aset pärast seda, kui sai teatavaks, et Palestiina parteid on jõudnud kokkuleppele moodustada ühtsusvalitsuse, ületades sellega 2007. aastast saadik püsinud lahkhelid; arvestades, et see oli üks tingimusi, mis seati läinud aastal USA juhtimisel toimunud rahukõnelustel; arvestades, et Iisraeli peaminister reageeris palestiinlaste teadaandele resoluutsete hukkamõistvate avaldustega; arvestades, et Iisrael ei järginud eelmist relvarahukokkulepet;

G.     arvestades, et rahukõneluste viimane, aasta tagasi alanud voor on olnud edutu;

H.     arvestades, et 16. detsembril 2013 toimunud ELi välisasjade nõukogu istungil märgiti muu hulgas järgmist: „EL hoiatab tegevuse eest, mis võiks läbirääkimisprotsessi kahjustada. Sellega seoses taunib EL Iisraeli asunduste jätkuvat laiendamist, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik ning takistab rahu saavutamist. Samuti väljendab nõukogu sügavat muret seoses vägivallale õhutamise ja vägivallaaktidega okupeeritud territooriumil, majade lammutamisega ja humanitaarolukorra halvenemisega Gaza sektoris. EL väljendab sügavat muret tegevuse pärast, mis õõnestab pühapaikade, sealhulgas Jeruusalemma status quo’d. Euroopa Liit jätkab olukorra ja selle laiema mõju tähelepanelikku jälgimist ning tegutseb vastavalt.”;

I.      arvestades, et 19. juulil 2013 avaldas EL „Suunised, milles käsitletakse Iisraeli poolt alates 1967. aasta juunist okupeeritud territooriumidel tegutsevatele Iisraeli üksustele ja nende tegevusele selliste toetuste, auhindade ja rahastamisvahendite andmist, mida EL rahastab alates 2014. aastast” (2013/C 205/05);

J.      arvestades, et Iisrael eirab jätkuvalt Rahvusvahelise Kohtu 9. juuli 2004. aasta nõuandvat arvamust okupeeritud Palestiina aladele turvamüüri ehitamise õiguslike tagajärgede kohta;

1.      mõistab otsustavalt hukka Iisraeli sõjalise agressiooni Gaza sektoris ja nõuab selle kohest lõpetamist;

2.      nõuab, et lõpetataks rakettide tulistamine Iisraeli territooriumile;

3.      avaldab kaastunnet sadade hukkunud palestiinlaste perekondadele ja kolme hukkunud Iisraeli nooruki perekondadele;

4.      toetab jõupingutusi, millega püütakse saavutada kohese, püsiva ja täielikult respekteeritud relvarahu kokkulepe, mille tagatiseks peaks saama rahvusvahelise üldsuse poolt loodav mehhanism, mis hõlmab ÜRO rahuvalvemissiooni ja Gaza sektori piiramise lõpetamist; on kindlalt arvamusel, et sellega lõpeksid 2007. aastast saadik Gaza sektorisse suletud palestiinlaste tapmine ja kannatused; nõuab Gaza sektori piiramise viivitamatut lõpetamist ja humanitaarabi kohest kättesaadavaks tegemist, eelkõige kiire meditsiiniabi vajaduse rahuldamist;

5.      mõistab hukka kollektiivse karistamise poliitika, mida Iisrael Palestiina rahva vastu rakendab, ning nõuab, et Iisraeli ei jäetaks enam karistamata rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse, ÜRO põhikirja ja inimõiguste ülddeklaratsiooni pideva ja jõhkra rikkumise eest;

6.      kinnitab, et toetab elujõulise, sõltumatu ja tervikliku Palestiina riigi tunnustamist ja Ida-Jeruusalemma tunnustamist selle riigi pealinnana, nii et kehtiksid 1967. aasta piirid ja Palestiina riik elaks rahus kõrvuti Iisraeliga;

7.      kutsub kõikide ELi liikmesriikide valitsusi üles järgima 19. juulil 2013 avaldatud suuniseid; nõua, et keelataks kõigi ebaseaduslikes Iisraeli asundustes okupeeritud Palestiina aladel valmistatud Iisraeli toodete import ELi;

8.      on seisukohal, et ELil on ülim aeg rakendada ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingu artiklit 2 ja külmutada leping niikauaks, kui Iisrael jätkab inimõiguste rikkumist;

9.      väljendab tugevat toetust palestiinlaste püüetele ühtsuse saavutamiseks;

10.    laiendab oma toetust nendele Iisraeli poliitikutele, liikumistele ja inimestele, kes on Iisraeli agressiooni vastu ja nõuavad rahumeelset lahendust; on eriti sügavalt mures sõnavabaduse olukorra halvenemise pärast Iisraelis; märgib, et 2014. aasta 12. juuli õhtul rünnati Tel Avivis praeguse sõjalise operatsiooni vastast rahumeeleavaldust ning sealjuures sai üks inimene viga ja toimetati haiglasse, Iisraeli politsei aga ei sekkunud ega pidanud kedagi kinni;

11.    toetab Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi palvet võtta Palestiina rahvusvahelise kaitse alla;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ning Iisraeli valitsusele ja parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika