Menettely : 2014/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0076/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0076/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 56k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–       ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 194 (1948) sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980) sekä 1860 (2009),

–       ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 9. heinäkuuta 2004 antaman neuvoa‑antavan lausunnon miehitetyille palestiinalaisalueille rakennetun aidan oikeudellisista vaikutuksista,

–       ottaa huomioon 16. joulukuuta 2013, 14. toukokuuta 2012, 23. toukokuuta ja 18. heinäkuuta 2010 sekä 8. joulukuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon tammikuussa 2012 laaditun EU:n edustustojen päälliköiden raportin Itä‑Jerusalemista ja heinäkuussa 2011 laaditun raportin C-alueesta ja Palestiinan valtion rakentamisesta sekä huhtikuussa 2011 laaditun EU:n edustustojen päälliköiden raportin siirtokuntalaisten väkivaltaisuudesta ja siihen liittyvän helmikuussa 2012 laaditun EU:n edustustojen päälliköiden muistion siirtokuntalaisten väkivaltaisuudesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 7. heinäkuuta 2014 Israel käynnisti sotilaallisen hyökkäyksen eli niin sanotun operaation ”Suojaava terä”? toteaa, että toistaiseksi 180 palestiinalaista, joista ainakin 30 on lapsia, on saanut surmansa (YK:n arvioiden mukaan 77 prosenttia uhreista on siviilejä) ja yli 1 250 henkilöä on loukkaantunut; ottaa huomioon, että 17 000 ihmistä on hakeutunut suojaan YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tiloihin paettuaan Beit Lahiasta ja Attarasta sen jälkeen, kun Israel oli varoittanut siviiliväestöä ja kehottanut evakuoimaan Pohjois-Gazan alueen ennen laajojen pommitusten aloittamista; toteaa, että Israelin ilmasta ja mereltä ampumat ohjukset ja pommit ovat osuneet yli 1 300 rakennukseen, muun muassa asuintaloihin, sairaaloihin ja koulurakennuksiin; toteaa, että näissä operaatioissa on käytetty miehittämättömiä ilma-aluksia;

B.     ottaa huomioon, että Kairossa 14. heinäkuuta 2014 pidetyn Arabivaltioiden liiton ministerikokouksen jälkeen Egypti kehotti tekemään tulitauon ja aloittamaan sen 15. heinäkuuta 2014 klo 6.30; toteaa, että tätä ennen YK:n pääsihteeri oli kehottanut Israelia hylkäämään maahyökkäystä koskevat suunnitelmat; huomauttaa, että palestiinalaishallinnon viranomaiset ovat nostaneet Kansainvälisessä tuomioistuimessa kanteen Israelia vastaan;

C.     toteaa, että tämä on järjestyksessään kolmas samanlainen Gazaan suunnattu sotilaallinen hyökkäys sitten vuosina 2008–2009 toteutetun operaation ”Valettu lyijy” ja marraskuussa 2013 toteutetun operaation ”Puolustuksen tukipylväs”, joissa noin 3000 palestiinalaista sai surmansa ja satoja loukkaantui ja jotka aiheuttivat huomattavia aineellisia tuhoja ja jättivät jälkeensä humanitaarisen katastrofin;

D.     toteaa, että Israel on luonut jännitteitä erityisesti sen jälkeen, kun kolme israelilaisnuorta siepattiin ja surmattiin (kesäkuun 2014 puolivälissä) miehitetyllä Länsirannalla lähellä Hebronia; huomauttaa, että tähän ei enää viitata Gazan hyökkäyksen syynä vaan pikemminkin viitataan Israeliin suunnattuihin ohjusiskuihin, jotka tehtiin vastauksena Israelin väkivallantekoihin Länsirannalla, kun kolmen nuoren etsinnät olivat vielä käynnissä; ottaa huomioon, että ilmeisesti kostoksi tästä palestiinalainen teinipoika joutui siepatuksi, kidutetuksi ja lopulta elävältä poltetuksi; toteaa, että samaan aikaan satoja palestiinalaisia pidätettiin, satoihin asuintaloihin tehtiin ratsioita ja useita taloja tuhottiin;

E.     toteaa, että Israelin esittämien arvioiden mukaan Gazasta on ammuttu 1000 ohjusta, joista Israelin Rautakupoliksi kutsuttu ilmapuolustusjärjestelmä on kuitenkin torjunut suurimman osan, minkä vuoksi aineelliset vahingot ovat jääneet vähäisiksi;

F.     toteaa, että näitä tapahtumia ennen palestiinalaispuolueet olivat ilmoittaneet sopimuksestaan muodostaa kansallisen yhtenäisyyden hallitus ja ratkaisseensa näin vuonna 2007 alkaneet erimielisyydet; toteaa, että tämä oli yksi Yhdysvaltojen johtamissa rauhanneuvotteluissa viime vuonna asetetuista ehdoista; panee merkille, että Israelin pääministeri arvosteli ankarasti tätä sopimusta ja tyrmäsi sen lausunnoissaan; toteaa, että Israel ei ole noudattanut edellistä tulitaukosopimusta;

G.     toteaa, että viimeisimmällä vuosi sitten alkaneella rauhanneuvottelukierroksella ei ole saatu aikaan tuloksia;

H.     toteaa, että 16. joulukuuta 2013 pidetyssä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa todettiin muun muassa seuraavaa: “EU varoittaa neuvotteluja vahingoittavista toimista. Tässä yhteydessä se pitää valitettavana Israelin jatkuvaa siirtokuntien laajentamista; siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, ja ne ovat rauhan este. Neuvosto on myös erittäin huolestunut yllytyksestä rikoksiin, väkivaltaisuuksista miehitetyllä alueella, talojen purkamisesta ja humanitaarisen tilanteen huononemisesta Gazassa. EU ilmaisee vakavan huolensa toimista, jotka horjuttavat vallitsevaa tilannetta pyhillä paikoilla, Jerusalem mukaan lukien. Euroopan unioni seuraa tiiviisti tilannetta ja sen laajempia vaikutuksia ja toimii sen mukaisesti.”;

I.      toteaa, että 19. heinäkuuta 2013 EU antoi suuntaviivat, jotka koskivat Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitsevien israelilaisten yhteisöjen ja niiden toimien kelpoisuutta saada EU:n avustuksia ja palkintoja sekä tukea EU:n rahoitusvälineistä vuodesta 2014 lähtien (2013/C 205/05);

J.      toteaa, että Israel ei ota edelleenkään huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 9. heinäkuuta 2004 antamaa neuvoa-antavaa lausuntoa miehitetyille palestiinalaisalueille rakennetun aidan oikeudellisista vaikutuksista;

1.      tuomitsee jyrkästi Israelin Gazaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen ja vaatii sen välitöntä lopettamista;

2.      kehottaa lopettamaan Israeliin kohdistuvat raketti-iskut;

3.      ilmaisee osanottonsa satojen palestiinalaisuhrien sekä kolmen israelilaisnuoren omaisille;

4.      kannattaa toimia, joilla pyritään saamaan aikaan sopimus välittömästä ja pysyvästä tulitauosta, jota on noudatettava täysimääräisesti ja joka on taattava kansainvälisen yhteisön luomalla järjestelmällä, sekä käynnistämään YK:n johdolla rauhanturvaoperaatio ja lopettamaan saarto; katsoo, että näillä keinoin Gazan alueelle vuodesta 2007 saarrettujen palestiinalaisten surmaaminen ja kärsimykset olisi saatava loppumaan; vaatii, että Gazan saarto lopetetaan välittömästi, ja kehottaa varmistamaan humanitaarisen avun perille pääsyn välittömästi erityisesti, jotta kiireellisiin lääkinnällisiin tarpeisiin voidaan vastata;

5.      tuomitsee Israelin palestiinalaisiin kohdistaman kollektiivisen rankaisemisen käytännön ja kehottaa lopettamaan Israelin rankaisemattomuuden tapauksissa, joissa Israel rikkoo jatkuvasti ja räikeästi kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta, YK:n perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta;

6.      toteaa jälleen kerran kannattavansa sellaisen elinkelpoisen, itsenäisen ja yhtenäisen Palestiinan valtion tunnustamista, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja joka elää rinnan Israelin kanssa rauhan ilmapiirissä;

7.      kehottaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden hallituksia panemaan täytäntöön 19. heinäkuuta 2013 annetut suuntaviivat; kehottaa kieltämään kaikkien sellaisten tuotteiden tuomisen EU:hun, jotka on tuotettu Israelin laittomissa siirtokunnissa, jotka on perustettu miehitetyille palestiinalaisalueille;

8.      katsoo, että EU:n on korkea aika panna täytäntöön EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen 2 artikla eli keskeyttää sopimuksen soveltaminen siihen asti, kunnes Israel lopettaa ihmisoikeusloukkaukset;

9.      antaa täyden tukensa yhtenäisyyden saavuttamiseen tähtääville palestiinalaishallinnon toimille;

10.    antaa tukensa myös niille Israelin poliittisille puolueille, liikkeille ja ihmisille, jotka vastustavat Israelin hyökkäyksiä ja vaativat rauhanomaista ratkaisua; on erityisen huolissaan sananvapauden heikkenemisestä Israelissa; panee merkille, että illalla 12. heinäkuuta 2014 Tel-Avivissa järjestettiin rauhankulkue, jossa vastustettiin käynnissä olevaa sotilasoperaatiota; toteaa, että mieltään osoittavien kimppuun hyökättiin, minkä seurauksena yksi henkilö loukkaantui ja joutui sairaalahoitoon, mutta Israelin poliisivoimat eivät puuttuneet asiaan eivätkä tehneet pidätyksiä;

11.    kannattaa Palestiinan presidentin Mahmud Abbasin pyyntöä, että palestiinalaisalue saatettaisiin kansainväliseen suojelukseen;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Israelin hallitukselle ja knessetille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö