Rezolūcijas priekšlikums - B8-0076/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0076/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2014/2723(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0076/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0076/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0076/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu

(2014/2723(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ANO Statūtus,

–       ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā,

–       ņemot vērā ANO Ģenerālā asamblejas rezolūciju Nr. 194 (1948), kā arī ANO Drošības padomes rezolūcijas 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1972), 478 (1980) un 1860 (2009),

–       ņemot vērā Starptautiskās Tiesas 2004. gada 9. jūlija konsultatīvo atzinumu ar nosaukumu "Juridiskās sekas, kādas varētu būt robežmūra celtniecībai okupētajās palestīniešu teritorijās",

–       ņemot vērā Padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, kas pieņemti 2013. gada 16. decembrī, 2012. gada 14. maijā, 2011. gada 23. maijā un 18. jūlijā un 2009. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā ES dalībvalstu misiju vadītāju 2012. gada janvāra ziņojumu par Austrumjeruzalemi, 2011. gada jūlija ziņojumu „C apgabals un Palestīnas valsts veidošana” un 2011. gada aprīļa ziņojumu par apmetņu iedzīvotāju vardarbību, kā arī tam vēlāk pievienoto ES dalībvalstu misiju vadītāju 2012. gada februāra vēstuli par apmetņu iedzīvotāju vardarbību,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Izraēla 2014. gada 7. jūlijā uzsāka militāru agresiju pret Gazu, kura tiek dēvēta par "aizsardzības malu" ("Protective Edge"); tā kā līdz šai dienai ir nogalināti vairāk nekā 180 palestīniešu, kuru starpā ir vismaz 30 bērni (saskaņā ar ANO aplēsēm 77 % no nogalinātajiem bija civiliedzīvotāji), un vairāk nekā 1250 ir ievainoti; tā kā 17 000 cilvēku ir meklējuši patvērumu UNRWA objektos sakarā ar izceļošanu no Beit Lahia un Attara pēc tam, kad Izraēla brīdināja civiliedzīvotājus atbrīvot Gazas ziemeļu daļu pirms plašas bombardēšanas kampaņas; tā kā vairāk nekā 1300 ēkas, tostarp mājokļi, slimnīcas un skolas, ir sagrautas ar reaktīvajiem šāviņiem un bumbām, kuras raidītas gan no gaisa, gan no jūras; tā kā šādās militārajās operācijās izmantoti bezpilota lidaparāti;

B.     tā kā pēc Arābu valstu līgas ministru sanāksmes 2014. gada 14. jūlijā Kairā, Ēģipte aicināja uzsākt uguns pārtraukšanu 15. jūlijā pl. 06.30; tā kā iepriekš ANO ģenerālsekretārs bija mudinājis Izraēlu atteikties no plāniem par sauszemes ofensīvu; tā kā Palestīnas iestādes Starptautiskajā tiesā ir iesniegušas prasību pret Izraēlu;

C.     tā kā šī ir trešā līdzīgā pret Gazu vērstā militārā agresija, pēc 2008.–2009. gada operācijas "Lietais svins" ("Cast Lead") un 2012. gada novembra operācijas "Aizsardzības pīlārs" ("Pillar of Defence"), nogalinot 3000 palestīniešus, simtiem ievainojot un izraisot milzīgus materiālus postījumus un tādējādi humanitāru katastrofu;

D.     tā kā Izraēla ir pastiprinājusi spriedzi, īpaši pēc trīs izraēliešu jauniešu nolaupīšanas un nogalināšanas (2014. gada jūnija vidū) okupētajā Rietumkrastā Hebronas tuvumā; tā kā uz šo notikumu vairs neatsaucas kā uz iemeslu agresijai Gazā, bet gan drīzāk uz reaktīvo šāviņu uzbrukumiem Izraēlai, kurus īstenoja kā reakciju Izraēlas uz vardarbību Rietumkrastā, meklējot trīs jauniešus; tā kā palestīniešu pusaudzis no Austrumjeruzalemes, acīmredzot atriebības nolūkos, tika nolaupīts, spīdzināts un dzīvs sadedzināts; tā kā tajā pašā laikposmā tika arestēti simtiem palestīniešu, notikuši simtiem uzbrukumu mājokļiem un daudzi mājokļi sagrauti;

E.     tā kā saskaņā ar Izraēliešu aplēsēm no Gazas ir raidīti 1000 reaktīvo šāviņu, lielāko daļu no kuriem ir pārtvērusi Izraēlas pretraķešu sistēma ar nosaukumu "Iron Dome", izraisot tikai minimālus materiālos bojājumus;

F.     tā kā šie notikumi sekoja paziņojumam par vienošanos starp palestīniešu pusēm veidot vienotu valdību, pārvarot dalīšanu, kas pastāv kopš 2007. gada; tā kā tas bija viens no nosacījumiem, kas tika paredzēts iepriekšējā gada miera sarunās ASV vadībā; tā kā Izraēlas ministru prezidents uz šo paziņojumu reaģēja ļoti noraidoši; tā kā Izraēla nav respektējusi iepriekšējo vienošanos par uguns pārtraukšanu;

G.     tā kā iepriekšējai miera sarunu kārtai, kuru uzsāka gadu atpakaļ, nebija panākumi;

H.     tā kā ES Ārlietu padome 2013. gada 16. decembra sanāksmē cita starpā paziņoja, ka: "ES brīdina neveikt darbības, kas apdraud sarunas. Šajā sakarībā tā pauž nožēlu, ka Izraēla nepārtraukti paplašina apmetnes, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir nelikumīgi un rada šķērsli mieram. Turklāt Padome pauž nopietnas bažas attiecībā uz kūdīšanu, vardarbīgiem incidentiem okupētajā teritorijā, mājokļu nojaukšanu un humanitārās situācijas strauju pasliktināšanos Gazā. ES pauž dziļas bažas par darbībām, kas apdraud svētvietu pašreizējo statusu, tostarp Jeruzalemē. Eiropas Savienība turpinās rūpīgi uzraudzīt situāciju un tās plašākas sekas, kā arī atbilstīgi rīkosies";

I.      tā kā ES 2013.  gada 19. jūlijā sagatavoja pamatnostādnes "Par Izraēlas struktūru un to īstenoto pasākumu, kas paredzēti Izraēlas kopš 1967. gada jūnija okupētajās teritorijās, tiesībām saņemt ES dotācijas, balvas un finanšu instrumentus, kurus ES finansē no 2014. gada un turpmāk" (2013/C 205/05);

J.      tā kā Izraēla turpina ignorēt Starptautiskās Tiesas 2004. gada 9. jūlija konsultatīvo atzinumu par juridiskajām sekām, kādas varētu būt robežmūra celtniecībai okupētajā palestīniešu teritorijā,

1.      kategoriski nosoda Izraēlas militāro agresiju pret Gazu un pieprasa to nekavējoties izbeigt;

2.      prasa izbeigt raķešu šaušanu uz Izraēlu;

3.      izsaka līdzjūtību simtiem palestīniešu upuru ģimenēm, kā arī trīs izraēliešu jauniešu ģimenēm;

4.      atbalsta centienus panākt vienošanos par tūlītēju uguns pārtraukšanu, kas tiek pilnībā ievērota un kuru būtu jāgarantē mehānismam, ko nosaka starptautiskā sabiedrība, tostarp ANO pakļauta miera uzturēšanas misija, kā arī par aplenkuma izbeigšanu; uzskata, ka tam būtu jāpieliek punkts palestīniešu tautas nogalināšanai un ciešanām, kura kopš 2007. gada Gazas joslā ir svešas valsts aplenkta; prasa nekavējoties izbeigt Gazas aplenkumu un nodrošināt tūlītēju humanitārās palīdzības piekļuvi, īpaši, lai apmierinātu neatliekamās medicīniskās vajadzības;

5.      nosoda politiku, kas paredz kolektīvu sodīšanu, kuru Izraēla īsteno pret palestīniešu tautu un aicina pielikt punktu Izraēlas nesodāmībai par ilgstošajiem un nopietnajiem starptautisko un humanitāro tiesību, ANO hartas un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pārkāpumiem;

6.      atgādina par atbalstu dzīvotspējīgas, neatkarīgas un blakusesošas Palestīnas Valsts atzīšanai 1967. gadā noteiktajās robežās, kuras galvaspilsēta būtu Austrumjeruzaleme un kura mierā pastāvētu līdzās Izraēlai;

7.      aicina visu ES dalībvalstu valdības īstenot 2013. gada 19. jūlija pamatnostādnes; aicina aizliegt uz visu to Izraēlas produktu importu uz ES, kuri ražoti Izraēlas nelegālajās apmetnēs okupētajās palestīniešu teritorijās;

8.      uzskata, ka ir pēdējais laiks, lai ES īstenotu ES un Izraēlas asociācijas nolīguma 2. pantu, iesaldējot nolīgumu tik ilgi, kamēr Izraēla turpina pārkāpt cilvēktiesības;

9.      stingri atbalsta palestīniešu centienus panākt vienotību;

10.    pauž pilnīgu atbalstu tām Izraēlas politiskajām partijām, kustībām un cilvēkiem, kuri atklāti nostājas pret Izraēlas agresiju un aicina rast miermīlīgu risinājumu; ir īpaši nobažījies par situācijas pasliktināšanos Izraēlā attiecībā uz vārda brīvību; norāda, ka 2014. gada 12. jūlijā notika uzbrukums pret militāro operāciju vērstam miera mītiņam Telavivā, kā rezultātā tika ievainota un ievietota slimnīcā viena persona, Izraēlas policijai nekādi neiejaucoties un nevienu nearestējot;

11.    atbalsta palestīniešu prezidenta Mahmoud Abbas prasību piešķirt Palestīnai starptautisku aizsardzību;

12.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei, kā arī Izraēlas valdībai un Knesetam.