Procedura : 2014/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0076/2014

Teksty złożone :

B8-0076/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 132kWORD 65k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–       uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 194 (1948 r.) oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967 r.), nr 252 (1968 r.), nr 338 (1972 r.), nr 476 (1980 r.), nr 478 (1980 r.) i nr 1860 (2009 r.),

–       uwzględniając opinię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z dnia 9 lipca 2004 r. pt. „Prawne konsekwencje wzniesienia muru na okupowanych terytoriach palestyńskich”,

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 grudnia 2013 r.,  14 maja 2012 r., 23 maja i 18 lipca 2011 r. oraz 8 grudnia 2009 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając sprawozdanie szefów misji UE w sprawie Wschodniej Jerozolimy ze stycznia 2012 r. oraz w sprawie strefy C a budowy państwa palestyńskiego z lipca 2011 r., a także sprawozdanie szefów misji UE na temat przemocy osadników z kwietnia 2011 r. wraz z towarzyszącym mu komunikatem szefów misji UE z lutego 2012 r. w sprawie przemocy osadników,

–       uwzględniając art.123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 7 lipca 2014 r. Izrael rozpoczął operację wojskową przeciwko Gazie zwaną „Ochronna Krawędź”, mając na uwadze, że dotychczas zginęło ponad 180 Palestyńczyków, w tym co najmniej 30 dzieci (według szacunków ONZ 77% ofiar śmiertelnych to osoby cywilne), a ponad 1250 odniosło obrażenia; mając na uwadze, że 17 000 osób znalazło schronienie w ośrodkach UNRWA po ucieczce z Beit Lahii i Attary po tym, jak Izrael ostrzegł ludność cywilną i wezwał do ewakuacji z północnej Gazy przed zakrojonym na szeroką skalę bombardowaniem; mając na uwadze, że izraelskie działa i bomby uderzyły z powietrza i z morza w ponad 1300 budynków, w tym budynki mieszkalne, szpitale i szkoły; mając na uwadze, że w czasie tych operacji wojskowych wykorzystywano drony;

B.     mając na uwadze, że po posiedzeniu ministerialnym Ligi Arabskiej w Kairze w dniu 14 lipca 2014 r. Egipt wezwał do zawieszenia broni od godz. 6.30 dnia 15 lipca 2014 r.; mając na uwadze, że Sekretarz Generalny ONZ wzywał wcześniej Izrael do odstąpienia od planów ofensywy lądowej; mając na uwadze, że władze palestyńskie złożyły skargę na Izrael do MTS;

C.     mając na uwadze, że to trzecia podobna agresja wojskowa na Gazę po operacjach „Płynny ołów” w latach 2008-2009 i „Filar obrony” w listopadzie 2012 r., w wyniku których zginęło około 3000 Palestyńczyków, a setki zostało rannych, i które spowodowały poważne zniszczenia, prowadząc do klęski humanitarnej;

D.     mając na uwadze, że Izrael zaostrza napięcia, w szczególności po uprowadzeniu i zamordowaniu (w połowie czerwca 2014 r.) trzech izraelskich nastolatków na okupowanym Zachodnim Brzegu w okolicy Hebronu; mając na uwadze, że nie jest to już przywoływane jako powód agresji na Gazę, którą wiąże się raczej z atakami rakietowymi na Izrael w odpowiedzi na przemoc Izraela na Zachodnim Brzegu w czasie poszukiwań trzech nastolatków; mając na uwadze, że prawdopodobnie w odwecie uprowadzono, torturowano i żywcem spalono palestyńskiego nastolatka ze wschodniego Jeruzalem; mając na uwadze, że w tym samym czasie setki Palestyńczyków zostało aresztowanych, na setki domów dokonano nalotu i wiele z nich zniszczono;

E.     mając na uwadze, że według szacunków Izraela z Gazy wystrzelono 1000 pocisków, z których większość została przechwycona przez izraelski system przeciwrakietowy „Żelazna Kopuła”, w związku z czym doszło jedynie do minimalnych szkód materialnych;

F.     mając na uwadze, że wydarzenia te poprzedzało ogłoszenie zawarcia przez palestyńskie partie porozumienia o stworzeniu jednolitego rządu, przełamując podział istniejący od 2007 r.; mając na uwadze, że było to jednym z warunków przewidzianych w rozmowach pokojowych prowadzonych przez USA w ubiegłym roku; mając na uwadze, że ogłoszenie tej informacji spotkało się z gwałtowną reakcją ze strony premiera Izraela; mając na uwadze, że Izrael nie dotrzymał poprzedniego porozumienia o zawieszeniu broni;

G.     mając na uwadze, że ostatnia runda rozmów pokojowych rozpoczęta rok temu nie przyniosła pomyślnego rozwiązania;

H.     mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 2013 r. stwierdzono między innymi, że: „UE ostrzega przed działaniami zakłócającymi proces negocjacji. W tym kontekście ubolewa, że Izrael kontynuuje osadnictwo, co jest nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego i stanowi przeszkodę na drodze do zapewnienia pokoju. Ponadto Rada wyraża głęboki niepokój w związku z podburzaniem, aktami przemocy na terytoriach okupowanych, rozbiórkami domów i pogarszającymi się warunkami humanitarnymi w Strefie Gazy. UE wyraża poważne zaniepokojenie w związku z działaniami podważającymi status quo miejsc świętych, m.in. Jerozolimy. Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować sytuację i jej szersze implikacje, oraz podejmie stosowne działania.”;

I.      mając na uwadze, że w dniu 19 lipca 2013 r. UE wydała wytyczne dotyczące kwalifikowania się podmiotów izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. do korzystania z dotacji, nagród i instrumentów finansowych finansowanych ze środków UE począwszy od 2014 r. (2013/C 205/05);

J.      mając na uwadze, że Izrael w dalszym ciągu ignoruje opinię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2004 r. pt. „Prawne konsekwencje wzniesienia muru na okupowanych terytoriach palestyńskich”;

1.      zdecydowanie potępia agresję wojskową Izraela w Gazie i apeluje o jej natychmiastowe zaprzestanie;

2.      wzywa do zaprzestania ostrzeliwania Izraela;

3.      składa wyrazy współczucia rodzinom setek palestyńskich ofiar, a także rodzinom trzech izraelskich nastolatków;

4.      popiera dążenia do zawarcia porozumienia w sprawie natychmiastowego, trwałego i w pełni przestrzeganego zawieszenia broni, którego gwarancją ma być mechanizm utworzony przez społeczność międzynarodową, w tym misję pokojową pod egidą ONZ i zakończenie oblężenia; jest zdania, że powinno to położyć kres śmierci i cierpieniu ludności Palestyńskiej uwięzionej w Strefie Gazy od 2007 r.; wzywa do natychmiastowego zakończenia oblężenia Gazy i bezzwłocznego udostępnienia pomocy humanitarnej, w szczególności aby zaspokoić pilne potrzeby medyczne;

5.      potępia politykę zbiorowej kary stosowaną przez Izrael wobec ludności palestyńskiej i apeluje o położenie kresu izraelskiej bezkarności w odniesieniu do ciągłego poważnego naruszania prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego, karty ONZ i Powszechnej deklaracji praw człowieka;

6.      ponawia poparcie dla uznania zdolnego do samostanowienia, niepodległego, sąsiadującego z Izraelem państwa palestyńskiego, ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, w granicach z roku 1967, współistniejącego w pokoju obok Izraela;

7.      apeluje do rządów wszystkich państw członkowskich UE o wdrożenie wytycznych z dnia 19 lipca 2013 r.; apeluje o zakaz przywozu do UE wszystkich izraelskich towarów wyprodukowanych na nielegalnych izraelskich osiedlach na okupowanych terytoriach palestyńskich;

8.      uważa, że najwyższy czas, aby UE wykonała postanowienia art. 2 układu o stowarzyszeniu UE–Izrael, zamrażając układ do czasu zaprzestania naruszania praw człowieka przez Izrael;

9.      zdecydowanie popiera dążenia Palestyńczyków do osiągnięcia jedności;

10.    wyraża też poparcie dla tych izraelskich partii politycznych, ruchów i wszystkich osób, które sprzeciwiają się izraelskiej agresji i apelują o pokojowe rozwiązanie; szczególnie niepokoi się pogorszeniem się sytuacji w zakresie wolności słowa w Izraelu; zauważa, że wieczorem dnia 12 lipca 2014 r. zaatakowano pokojowy wiec zorganizowany w Tel Awiwie w proteście przeciwko obecnym operacjom wojskowym, w wyniku czego jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala, przy braku interwencji czy aresztowań ze strony izraelskiej policji;

11.    popiera wniosek prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa o przyznanie Palestynie ochrony międzynarodowej;

12.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela oraz Knesetowi.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności