Förfarande : 2014/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0076/2014

Ingivna texter :

B8-0076/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 56k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 194 (1948) och FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) och 1860 (2009),

–  med beaktande av Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 9 juli 2004 om de rättsliga konsekvenserna av uppförandet av en mur på de ockuperade palestinska områdena,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 december 2013, den 14 maj 2012 , den 23 maj och den 18 juli 2011 samt den 8 december 2009 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rapporterna från EU:s uppdragschefer om östra Jerusalem från januari 2012 och om område C och uppbyggnaden av en palestinsk stat från juli 2011, liksom rapporten från EU:s uppdragschefer om våld från bosättares sida från april 2011 och den tillhörande noten från EU:s uppdragschefer om våld från bosättares sida från februari 2012,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 7 juli 2014 inledde Israel ett militärt angrepp mot Gaza kallad ”Protective Edge”. Hittills har mer än 180 palestinier dödats, varav minst 30 barn (enligt FN:s uppskattning är 77 procent av de dödade civila), och mer än 1250 palestinier har skadats. Sjuttontusen personer har sökt skydd hos FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, efter att ha lämnat Beit Lahia och Attara sedan Israel uppmanat civilbefolkningen att evakuera norra Gaza inför en massiv bombkampanj. Över 1 300 byggnader, inklusive hus, sjukhus och skolor, har träffats av israeliska missiler och bomber som avfyrats både från luften och från havet. Drönare har använts i dessa militära operationer.

B.  Efter Arabförbundets ministermöte i Kairo den 14 juli 2014 uppmanade Egypten till en vapenvila som skulle inledas den 15 juli 2014 kl. 6.30 på morgonen. Innan dess hade FN:s generalsekreterare uppmanat Israel att skrota sina planer på en markoffensiv. Palestinska myndigheter har väckt talan mot Israel vid Internationella domstolen.

C.  Detta är den tredje liknande militära attacken mot Gaza sedan 2008–2009 års ”Cast Lead” och ”Pillar of Defence” i november 2012, som ledde till att 3000 palestinier dödades och hundratals skadades samt orsakade stor materiell förstörelse och lämnade en humanitär katastrof efter sig.

D.  Israel har bidragit till de ökade spänningarna, särskilt efter det att tre unga israeler kidnappats och dödats (i mitten av juni 2014) på den ockuperade Västbanken nära Hebron. Detta dåd anges inte längre som orsak till attacken mot Gaza, utan snarare missilangreppen mot Israel som kom som en reaktion på det israeliska våldet på Västbanken under perioden då de tre ungdomarna eftersöktes. En palestinsk tonåring från östra Jerusalem kidnappades, torterades och brändes levande i vad som tycks vara en vedergällningsaktion. Under samma period arresterades hundratals palestinier, hundratals hus genomsöktes och många hus förstördes.

E.  Enligt israeliska beräkningar har 1000 missiler avfyrats från Gaza. De flesta av dem har upptäckts av Israels anti-missilsystem ”Iron Dome” och orsakat endast mycket små materiella skador.

F.  Dessa händelser följde på tillkännagivandet av överenskommelsen mellan de palestinska parterna att bilda en enhetsregering och försöka överbrygga den splittring som funnits sedan 2007. Detta var ett av villkoren i de fredssamtal som leddes av USA under förra året. Tillkännagivandet möttes av hetsiga och kritiska uttalanden från den israeliska premiärministern. Israel har inte respekterat den tidigare överenskommelsen om vapenvila.

G.  Den senaste omgången av fredssamtal som inleddes för ett år sedan har inte varit framgångsrik.

H.  När EU:s utrikesministrar sammanträdde i rådet den 16 december 2013 sades bland annat att EU varnar för aktioner som undergräver förhandlingarna, och att rådet i detta hänseende beklagar Israels kontinuerliga utbyggnad av bosättningarna, som är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett hinder för freden. Rådet uttryckte även djup oro över de fall av uppvigling till våld och de våldshandlingar som ägt rum på det ockuperade området, husrivningarna och den försämrade humanitära situationen i Gaza. Det sades även att EU uttrycker sin djupa oro över handlingar som negativt påverkar det rådande läget i fråga om de heliga platserna, bland annat Jerusalem, och att Europeiska unionen kommer att fortsätta att nära följa situationen och dess vidare konsekvenser, och agera utifrån detta.

I.  Den 19 juli 2013 utfärdade EU riktlinjer för rätten för israeliska enheter och deras verksamheter inom de territorier som är ockuperade av Israel sedan juni 1967 att omfattas av bidrag, priser och finansieringsinstrument som finansieras av EU från och med 2014 (2013/C 205/05).

J.  Israel fortsätter att ignorera Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 9 juli 2004 om de rättsliga konsekvenserna av uppförandet av en mur på de ockuperade palestinska områdena.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt Israels militäranfall mot Gaza och kräver att angreppen upphör.

2.  Europaparlamentet begär att avfyrandet av raketer mot Israel ska upphöra.

3.  Europaparlamentet uttrycker sina kondoleanser till de hundratals palestinska offren och till de tre israeliska ungdomarnas familjer.

4.  Europaparlamentet stöder ansträngningarna för att nå ett avtal om en omedelbar, långvarig och fullständigt respekterad vapenvila, som bör garanteras av en mekanism som ska inrättas av det internationella samfundet, inklusive ett fredsbevarande uppdrag i FN:s regi och ett slut på belägringen. Detta borde sätta stopp för dödandet av palestinier och lidandet bland den palestinska befolkningen, som varit instängd på Gazaremsan sedan 2007. Parlamentet begär att belägringen av Gaza omedelbart ska upphöra och att humanitär hjälp omedelbart ska få tillträde, särskilt för att täcka de mest brådskande medicinska behoven.

5.  Europaparlamentet fördömer den politik med kollektiva bestraffningar som Israel bedriver mot det palestinska folket, och vill se ett slut på Israels straffrihet avseende de fortsatta omfattande kränkningarna av internationell och humanitär rätt, av FN:stadgan och av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ett erkännande av en livsduglig, självständig, sammanhängande palestinsk stat, med östra Jerusalem som huvudstad, baserad på gränserna från 1967 och existerande i fred och sida vid sida med Israel.

7.  Europaparlamentet uppmanar samtliga EU-medlemsstaters regeringar att tillämpa riktlinjerna från den 19 juli 2013. Parlamentet vill se ett importförbud i EU av alla israeliska produkter som tillverkas inom de olagliga israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena.

8.  Europaparlamentet anser att det är hög tid att EU tillämpar artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel genom att frysa avtalet så länge Israel fortsätter att kränka de mänskliga rättigheterna.

9.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till de palestinska ansträngningarna för att skapa enighet.

10.  Europaparlamentet ger även sitt stöd till de israeliska politiska partier, rörelser och människor som står upp mot Israels attacker och uppmanar till en fredlig lösning. Parlamentet är särskilt oroat över hur yttrandefriheten försämras i Israel. På kvällen den 12 juli 2014 i Tel Aviv attackerades en fredsdemonstration mot de pågående militärangreppen, och en människa skadades och fick föras till sjukhus, utan att den israeliska polisen ingrep eller arresterade någon.

11.  Europaparlamentet stöder den palestinske presidenten Mahmud Abbas begäran om att Palestina ska placeras under internationellt beskydd.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet samt till Israels regering och Knesset.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy