Forslag til beslutning - B8-0077/2014Forslag til beslutning
B8-0077/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

Procedure : 2014/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0077/2014
Indgivne tekster :
B8-0077/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0077/2014

Europa-Parlamentets beslutning om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina

(2014/2723(RSP))

Europa-Parlamentet,

–         der henviser til artiklen i dagbladet The Independent med titlen: "Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents",

–         der henviser til UNRWA's rapport af 14. juli 2014 om situationen i Gazaområdet,

–         der henviser til erklæringen fra generalsekretærens talsmand om situationen mellem Israel og Palæstina, som blev fremsat i New York den 13. juli 2014,

–         der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–         der henviser til den fjerde Genève-konvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–         der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–         der henviser til Oslo-aftalerne (principerklæring om midlertidige selvstyreordninger) af 13. september 1993,

–         der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989,

–         der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.       der henviser til, at den igangværende konflikt fører til tab af uskyldige menneskeliv og utålelige lidelser hos begge involverede parters civilbefolkning; der henviser til, at 174 civile ifølge UNRWA-rapporten er blevet dræbt, mens ca. 1 152 er blevet såret;

B.        der henviser til, at optrapningen af volden har alvorlige konsekvenser for børns sikkerhed, idet de er de mest udsatte ofre for denne konflikt uden ende; der henviser til, at mindst 32 børn er blevet dræbt ifølge UNRWA-rapporten;

C.       der henviser til, at situationen i og omkring Gazaområdet på trods af Sikkerhedsrådets klare krav om en våbentilstand tilsyneladende bliver stadig værre med alvorlige konsekvenser for både israelske og palæstinensiske civiles sikkerhed;

D.       der henviser til, at det har givet udtryk for sin støtte til to-stats-løsningen, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed, og opfordret til en genoptagelse af direkte fredsforhandlinger mellem parterne;

E.        der henviser til, at det gentagne gange har givet udtryk for støtte til Israels ret til at eksistere inden for sikre grænser;

F.        der henviser til, at det gentagne gange har givet udtryk for sin støtte til palæstinensernes ret til selvbestemmelse, og til, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved deres ret til deres egen stat;

1.        giver udtryk for sin dybe bekymring over den farlige optrapning af volden i Gazaområdet og Israel og kræver til en øjeblikkelig indsats for at opnå en våbenhvile mellem de to involverede parter og dermed forhindre, at flere mennesker bliver ofre for volden;

2.        opfordrer til en øjeblikkelig standsning af Israels militæroffensiv mod Gazaområdet og af alle raket- og missilangreb fra Gazaområdet mod israelsk territorium;

3.        giver udtryk for sin bestyrtelse over de uacceptable menneskelige lidelser og tab af menneskeliv og giver udtryk for sin solidaritet med familierne til alle uskyldige ofre for konflikten mellem Israel og Palæstina; fordømmer på det skarpeste krænkelserne af den internationale humanitære ret og menneskerettighederne;

4.        understreger betydningen af at beskytte civile og den grundlæggende infrastruktur i Gazaområdet;

5.        giver udtryk for sin dybe beklagelse i anledning af, at to handicappede kvinder blev dræbt i Gaza den 13. juli, idet civile og navnlig mennesker, der lider under fysiske handicap, er de mest hjælpeløse ofre for konflikten;

6.        opfordrer det internationale samfund og EU til at være særlig opmærksom på børns og kvinders lidelser og behov under konflikten;

7.        understreger betydningen af en øjeblikkelig reaktion på det menneskelige drama i Gazaområdet i form af levering af mad og medicin;

8.        understreger endnu en gang, at konflikten mellem israelere og palæstinensere ikke kan løses militært, men kun gennem en fredelig og ikke-voldelig proces; opfordrer igen til genoptagelsen af direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

9.        bekræfter sin fulde opbakning bag to-stats-løsningen på grundlag af grænserne fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed;

10.      opfordrer Sikkerhedsrådets medlemmer til at gøre deres yderste for at finde frem til en hensigtsmæssig reaktion på krisen; tilskynder centrale regionale parter som Egypten og Jordan til at bakke op om indsatsen for at berolige situationen og sikre evakueringen af sårede civile;

11.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionen højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant under fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN's generalforsamling, Sikkerhedsrådets medlemmers regeringer og parlamenter, kvartettens udsending til Mellemøsten, Israels parlament (Knesset) og regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.