Päätöslauselmaesitys - B8-0077/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0077/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2014/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0077/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0077/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0077/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä

(2014/2723(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–         ottaa huomioon Independent-lehden Israelin ja Gazan konfliktia käsitelleen artikkelin, jonka mukaan Israelin ilmaiskussa vammaisten palvelutaloon kuoli kaksi naista,

–         ottaa huomioon UNRWAn 14. heinäkuuta 2014 päivätyn raportin Gazan tilanteesta,

–         ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan New Yorkissa 13. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman Israelin ja Gazan tilanteesta,

–         ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–         ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–         ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen,

–         ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyt Oslon sopimukset (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–         ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–         ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.       ottaa huomioon, että tämänhetkisessä konfliktissa viattomia ihmisiä kuolee ja kummankin osapuolen siviiliväestölle aiheutuu hirvittäviä kärsimyksiä; toteaa, että UNRWAn raportin mukaan konfliktissa on kuollut 174 siviiliä ja loukkaantunut 1 152;

B.        toteaa, että väkivallan kärjistyminen vaikuttaa vakavasti lasten turvallisuuteen, ja huomauttaa, että lapset ovat tämän päättymättömän konfliktin haavoittuvimpia uhreja; toteaa, että UNRWAn raportin mukaan konfliktissa on kuollut ainakin 32 lasta;

C.       toteaa, että YK:n turvallisuusneuvoston selväsanaisesta tulitaukovaatimuksesta huolimatta tilanne Gazassa ja sen läheisyydessä näyttää pahenevan ja että tämä vaikuttaa vakavasti niin israelilaisten kuin palestiinalaisten siviilien turvallisuuteen;

D.       toteaa ilmaisseensa vakaan tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa, ja muistuttaa kehottaneensa aloittamaan uudelleen osapuolten väliset suorat rauhanneuvottelut;

E.        toteaa puolustaneensa toistuvasti Israelin oikeutta olemassaoloon turvallisten rajojen sisällä;

F.        toteaa ilmaisseensa toistuvasti tukensa palestiinalaisten itsemääräämisoikeudelle ja katsoo, että heillä on ehdottomasti oikeus omaan valtioon;

1.        on syvästi huolestunut siitä, että väkivalta on kärjistynyt vaarallisesti Gazassa ja Israelissa, ja vaatii ryhtymään toimiin välittömästi, jotta osapuolten välille saataisiin aikaan tulitauko ja estettäisiin näin uudet uhrit väkivaltaisuuksissa;

2.        kehottaa lopettamaan välittömästi kaikki Israelin sotatoimet Gazassa sekä kaikki raketti- ja ohjusiskut Gazasta Israelin alueelle;

3.        ilmaisee suuren tyrmistyksensä inhimillisen kärsimyksen ja ihmishenkien menetysten järkyttävästä määrästä ja ilmaisee myötätuntonsa kaikkien niiden viattomien uhrien omaisille, jotka Israelin ja Palestiinan konflikti on vaatinut; tuomitsee jyrkästi ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset;

4.        korostaa, että on tärkeää suojella siviilejä ja kaikkia elintärkeitä siviili‑infrastruktuureja Gazassa;

5.        on järkyttynyt kahden vammaisen naisen kuolemasta Gazassa 13. heinäkuuta 2014 ja toteaa, että siviilit ja etenkin vammaiset henkilöt ovat tämän konfliktin avuttomimpia uhreja;

6.        kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja EU:ta kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja lasten kärsimykseen ja tarpeisiin tässä konfliktissa;

7.        korostaa, että inhimilliseen kärsimykseen Gazassa on puututtava välittömästi toimittamalla sinne ruokaa ja lääkintätarvikkeita;

8.        korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten välistä kiistaa ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin, vaan ratkaisu on mahdollinen ainoastaan rauhanomaisen ja väkivallattoman prosessin kautta; kehottaa jälleen aloittamaan uudelleen osapuolten väliset suorat rauhanneuvottelut;

9.        toistaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa;

10.      kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä tekemään kaikkensa, jotta kriisiin saataisiin asianmukainen ratkaisu; kehottaa keskeisiä alueellisia toimijoita ja varsinkin Egyptiä ja Jordaniaa tukemaan pyrkimyksiä rauhoittaa tilanne ja varmistaa haavoittuneiden siviilien evakuointi;

11.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.