Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0077/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0077/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0077/2014
Pateikti tekstai :
B8-0077/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0077/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos

(2014/2723(RSP))

Europos Parlamentas,

–         atsižvelgdamas į dienraščio „The Independent“ straipsnį „Izraelio ir Palestinos konfliktas: Izraelio oro antpuoliai sunaikino neįgaliųjų namus – žuvo dvi ten gyvenusios moterys“ („Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents“),

–         atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 14 d. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos ataskaitą dėl padėties Gazoje,

–         atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 13 d. Niujorke Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai pateiktą pareiškimą dėl padėties Izraelyje ir Gazoje,

–         atsižvelgdama į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–         atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–         atsižvelgdamas į 1966 m. priimtą JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–         atsižvelgdamas į 1993 m. rugsėjo 13 d. Oslo susitarimus (Pereinamojo laikotarpio savivaldos principų deklaracija),

–       atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.       kadangi dėl dabartinio konflikto žūsta nekalti žmonės ir abiejų susijusių šalių civiliai gyventojai patiria nepriimtinas kančias; kadangi pagal Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos ataskaitą žuvo 174 civiliai gyventojai ir maždaug 1 152 sužeisti;

B.        kadangi dėl smurto eskalacijos kyla didelis pavojus vaikų, kurie yra pažeidžiamiausios šio nesibaigiančio konflikto aukos, saugumui; kadangi pagal Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos ataskaitą žuvo ne mažiau kaip 32 vaikai;

C.       kadangi situacija Gazos Ruože ir aplink jį vis blogėja ir kelia didelį pavojų Izraelio ir Palestinos civilių gyventojų saugumui, nepaisant Saugumo Tarybos aiškaus reikalavimo nutraukti ugnį;

D.       kadangi Parlamentas pabrėžė tvirtai palaikantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir perspektyvi Palestinos Valstybė, ir paragino atnaujinti tiesiogines minėtų šalių taikos derybas;

E.        kadangi Parlamentas ne kartą palaikė Izraelio teisę saugiai gyvuoti savo teritorijoje;

F.        kadangi Parlamentas ne kartą pabrėžė palaikantis palestiniečių laisvo apsisprendimo teisę ir kadangi jų teisė turėsi savo valstybę yra neginčijama;

1.        yra labai susirūpinęs dėl pavojingos smurto eskalacijos Gazoje ir Izraelyje ir primygtinai ragina nedelsiant imtis veiksmų, kad abi šalys pasiektų paliaubas ir žmogės daugiau nebenukentėtų nuo smurto;

2.        ragina nedelsiant nutraukti visus Izraelio karinius veiksmus, nukreiptus prieš Gazą, ir visas raketų atakas iš Gazos į Izraelio teritoriją;

3.        reiškia gilų liūdesį dėl nepriimtinų žmonių kančių ir žūčių ir reiškia savo solidarumą su visų nekaltų Izraelio ir Palestinos konflikto aukų šeimomis; griežtai smerkia žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus;

4.        pabrėžia, kad svarbu apsaugoti civilius gyventojus ir visą esminę civilinę infrastruktūrą Gazos Ruože;

5.        su didžiu liūdesiu pažymi, kad Gazoje liepos 13 d. žuvo dvi neįgalios moterys, turėdamas mintyje, kad civiliai gyventojai, ypač turintys fizinę negalią, yra bejėgiškiausios konflikto aukos;

6.        ragina tarptautinę bendruomenę ir ES ypatingą dėmesį atkreipti į moterų ir vaikų kančias bei poreikius šio konflikto metu;

7.        pabrėžia, kad reikia nedelsiant reaguoti į tragiškus įvykius Gazos Ruože ir tiekti maistą bei medicinos reikmenis;

8.        dar kartą pabrėžia, kad Izraelio ir Palestinos konflikto negalima išspręsti karinėmis priemonėmis, o tik taikiomis ir nesmurtinėmis priemonėmis; dar kartą ragina atnaujinti tiesiogines abiejų šalių taikos derybas;

9.        pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir perspektyvi Palestinos Valstybė;

10.      primygtinai ragina JT Saugumo Tarybos narius imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų rastas tinkamas sprendimas, kaip išeiti iš šios krizės; ragina pagrindinius regiono subjektus, būtent Egiptą ir Jordaniją, prisidėti prie pastangų siekiant stabilizuoti padėtį ir užtikrinti sužeistų civilių gyventojų evakuaciją;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.