Projekt rezolucji - B8-0077/2014Projekt rezolucji
B8-0077/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFD

  Procedura : 2014/2723(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0077/2014
  Teksty złożone :
  B8-0077/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0077/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną

  (2014/2723(RSP))

  Parlament Europejski,

  –         uwzględniając artykuł w dzienniku „The Independent” zatytułowany „Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents” [Konflikt między Izraelem a Gazą: dom opieki dla niepełnosprawnych zniszczony w wyniku izraelskiego nalotu lotniczego, dwie mieszkanki zabite],

  –         uwzględniając raport UNRWA na temat sytuacji w Gazie z dnia 14 lipca 2014 r.,

  –         uwzględniając oświadczenie przypisywane rzecznikowi sekretarza generalnego w sprawie sytuacji między Izraelem a Gazą wydane w Nowym Jorku w dniu 13 lipca 2014 r.,

  –         uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

  –         uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

  –         uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ z 1966 r.,

  –         uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z dnia 13 września 1993 r.,

  –         uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

  –         uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.       mając na uwadze, że trwający konflikt powoduje straty w niewinnych ludziach i niedopuszczalne cierpienia ludności cywilnej po obu stronach konfliktu; mając na uwadze, że według raportu UNRWA 174 osoby cywilne poniosły śmierć, a około 1 152 odniosło rany;

  B.        mając na uwadze, że eskalacja przemocy ma poważny wpływ na bezpieczeństwo dzieci, które są najbardziej bezbronnymi ofiarami tego niekończącego się konfliktu; mając na uwadze, że według raportu UNRWA zginęło co najmniej 32 dzieci;

  C.       mając na uwadze, że mimo wyraźnego żądania Rady Bezpieczeństwa, aby zawiesić wymianę ognią, sytuacja w Strefie Gazy i wokół niej najwyraźniej się zaostrza, co ma poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa izraelskiej i palestyńskiej ludności cywilnej;

  D.       mając na uwadze, że Parlament wyraził swoje zdecydowane poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego – utworzenia Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa – i wezwał do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między stronami;

  E.        mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał poparcie dla prawa Izraela do istnienia w bezpiecznych granicach;

  F.        mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał poparcie dla prawa Palestyńczyków do samostanowienia oraz mając na uwadze, że ich prawo do własnego państwa jest niepodważalne;

  1.        wyraża głębokie zaniepokojenie niebezpieczną eskalacją przemocy w Gazie i Izraelu oraz zdecydowanie nalega na podjęcie natychmiastowych działań w celu doprowadzenia do zawieszenia ognia między obiema stronami konfliktu, co pozwoli uniknąć dalszych ofiar przemocy;

  2.        wzywa do natychmiastowego zakończenia wszystkich działań zbrojnych Izraela przeciwko Gazie oraz wszystkich ataków rakietowych z Gazy na terytorium Izraela;

  3.        wyraża głęboką konsternację z powodu niedopuszczalnej skali cierpień ludzkich i ofiar śmiertelnych oraz wyraża solidarność z rodzinami wszystkich niewinnych ofiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego; zdecydowanie potępia przypadki łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

  4.        podkreśla znaczenie, jakie ma ochrona ludności cywilnej i całej kluczowej infrastruktury cywilnej w Strefie Gazy;

  5.        wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci dwóch niepełnosprawnych kobiet w dniu 13 lipca w Gazie, pamiętając o tym, że osoby cywilne, a zwłaszcza osoby niepełnosprawne fizycznie są najbardziej bezradnymi ofiarami konfliktu;

  6.        wzywa wspólnotę międzynarodową i UE, by zwróciły szczególną uwagę na cierpienia i potrzeby kobiet i dzieci wmieszanych w ten konflikt;

  7.        podkreśla konieczność natychmiastowej reakcji na tragedię ludzką w Strefie Gazy w postaci dostaw żywności i środków medycznych;

  8.        ponownie podkreśla, że sporu między Izraelczykami i Palestyńczykami nie można rozwiązać za pomocą środków zbrojnych, ale jedynie na drodze pokojowego procesu, bez użycia przemocy; ponownie apeluje o wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między dwoma stronami;

  9.        przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

  10.      wzywa członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby dołożyli wszelkich starań w celu wypracowania odpowiedniej reakcji na ten kryzys; zachęca głównych graczy w regionie, zwłaszcza Egipt i Jordanię, aby poparły starania o uspokojenie sytuacji i zapewnienie ewakuacji rannych osób cywilnych;

  11.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.