Postup : 2014/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0077/2014

Predkladané texty :

B8-0077/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 53k
15.7.2014
PE536.979v01-00
 
B8-0077/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP))


Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP))  
B8‑0077/2014

Európsky parlament,

–         so zreteľom na článok v denníku Independent s názvom Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents (Konflikt medzi Izraelom a Gazou: izraelský nálet zničil domov pre telesne postihnutých a zabil dve jeho obyvateľky),

–         so zreteľom na správu o situácii v Gaze agentúry UNRWA zo 14. júla 2014,

–         so zreteľom na vyhlásenie, pripisované hovorcovi generálneho tajomníka, o situácii medzi Izraelom a Gazou, vydané 13. júla 2014 v New Yorku,

–         so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–         so zreteľom na IV. ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–         so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–         so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–         so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–         so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.       keďže súčasný konflikt spôsobuje straty na životoch nevinných a neprijateľné utrpenie civilného obyvateľstva oboch zúčastnených strán; keďže podľa správy UNRWA bolo usmrtených 174 a zranených 1 152 civilistov;

B.        keďže vyhrotenie násilia má vážne dopady na bezpečnosť detí, ktoré sú najzraniteľnejšími obeťami tohto nikdy nekončiaceho konfliktu; keďže podľa správy UNRWA bolo usmrtených najmenej 32 detí;

C.       keďže napriek jasnej požiadavke Bezpečnostnej rady na prímerie sa situácia v pásme Gazy a jeho okolí zhoršuje, čo významne ovplyvňuje bezpečnosť izraelského aj palestínskeho civilného obyvateľstva;

D.       keďže Parlament vyjadril silnú podporu riešeniu spočívajúcemu vo vytvorení dvoch štátov – Izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného Palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí a žiadala obnovenie priamych mierových rokovaní medzi zúčastnenými stranami;

E.        keďže Parlament opakovane podporil právo Izraela na existenciu v priestore vyčlenenom bezpečnými hranicami;

F.        keďže Parlament opakovane vyjadril podporu právu Palestínčanov na sebaurčenie a keďže ich právo na vlastný štát je nespochybniteľné;

1.        vyjadruje hlboké znepokojenie nad nebezpečným vyhrotením násilia v Gaze a Izraeli a naliehavo vyzýva na okamžitý postup, ktorý by viedol k prímeriu medzi oboma zúčastnenými stranami a zabránil tak ďalším obetiam násilia;

2.        vyzýva na okamžité ukončenie všetkých izraelských vojenských aktivít namierených proti Gaze a raketových útokov z Gazy namierených proti izraelskému územiu;

3.        vyjadruje hlboké zdesenie z neúnosného ľudského utrpenia a zo strát na životoch a vyjadruje solidaritu s rodinami všetkých nevinných obetí izraelsko–palestínskeho konfliktu; dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

4.        zdôrazňuje dôležitosť ochrany civilistov a všetkej dôležitej civilnej infraštruktúry v pásme Gazy;

5.        vyjadruje hlboké poľutovanie nad úmrtiami dvoch telesne postihnutých žien 13. júla v Gaze, keďže civilisti a najmä osoby so zdravotným postihnutím sú najbezbrannejšími obeťami konfliktu;

6.        vyzýva medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby venovali osobitnú pozornosť utrpeniu a potrebám žien a detí zapojených do tohto konfliktu;

7.        zdôrazňuje potrebu okamžite reagovať na ľudskú drámu v pásme Gazy poskytnutím potravín a liekov;

8.        opakovane podčiarkuje, že spor medzi Izraelom a Palestínou sa nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami, ale iba prostredníctvom mierového a nenásilného procesu; opakovane žiada obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami;

9.        potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, teda izraelského štátu a s ním susediaceho nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí;

10.      vyzýva členské štáty Bezpečnostnej rady OSN, aby vynaložili maximálne úsilie na nájdenie vhodného riešenia krízy; nabáda kľúčových regionálnych aktérov, najmä Egypt a Jordánsko, aby podporili snahu o upokojenie situácie a zabezpečili evakuáciu zranených civilistov;

11.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia