Návrh usnesení - B8-0081/2014Návrh usnesení
B8-0081/2014

  NÁVRH USNESENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../… ze dne 25. července 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání

  10. 9. 2014 - (2014/2781(DEA))

  předložený v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu

  Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL
  Franziska Keller za skupinu Verts/ALE

  Postup : 2014/2781(DEA)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0081/2014
  Předložené texty :
  B8-0081/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0081/2014

  Usnesení Evropského parlamentu k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../… ze dne 25. července 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
  (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))
   

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../… ze dne 25. července 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání,

  –       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –       s ohledem na přílohu I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (dále jen „nařízení o přístupu na trh“), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání,

  –       s ohledem na články 2a a 2b nařízení o přístupu na trh, které opravňují Komisi přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se opětovného přidání zemí do přílohy 1 uvedeného nařízení,

  –       s ohledem na dohodu z Cotonou, podepsanou dne 23. června 2000 a revidovanou v Ouagadougou dne 22. června 2010, a zejména na článek 9 této dohody,

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2006 o situaci na Fidži[1],

  –       s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/476/EU ze dne 26. září 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/641/ES, pokud jde o Fidžijskou republiku, a prodlužuje doba platnosti uvedeného rozhodnutí,

  –       s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a tichomořskými státy AKT podepsaly Papua-Nová Guinea v červenci 2009 a Fidži v prosinci 2009; vzhledem k tomu, že Evropský parlament v lednu 2011 schválil dohodu EPA, kterou Papua-Nová Guinea ratifikovala v květnu 2011, i když na Fidži došlo k vojenskému převratu, který v roce 2006 svrhl zvolenou vládu, a k návratu k parlamentní demokracii dosud nedošlo;

  B.     vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (nařízení o přístupu na trh) upravuje režim bezcelního a bezkvótového dovozu EU u 36 afrických, karibských a tichomořských zemí, jež uzavřely dohody o hospodářském partnerství, avšak tyto dohody dosud neratifikovaly;

  C.     vzhledem k tomu, že nařízením (EU) č. 527/2013 bylo změněno nařízení (ES) č. 1528/2007, aby bylo možné vyřadit z přílohy I nařízení o přístupu na trh země AKT, pokud nesouhlasí se svými příslušnými dohodami o hospodářském partnerství, a proto nepodnikly potřebné kroky k jejich ratifikaci;

  D.     vzhledem k tomu, že v případě osmi zemí AKT, včetně Republiky Fidžijských ostrovů, došlo z tohoto důvodu k jejich vyřazení z přílohy I nařízení o přístupu na trh, a to od 1. října 2014;

  E.     vzhledem k tomu, že se dne 5. prosince 2006 na Fidži uchopila vládní moci armáda; vzhledem k tomu, že se armádní velitel Frank Bainimarama prohlásil za prozatímního prezidenta země a dosud zastává funkci samozvaného premiéra; vzhledem k tomu, že v krátké době dvaceti let to byl již čtvrtý vojenský převrat na Fidži, což odráží sociální, politickou a hospodářskou nestabilitu této ostrovní země;

  F.     vzhledem k tomu, že samozvaná vláda Fidži oznámila EU dne 17. července 2014 své rozhodnutí uplatňovat prozatímní dohodu o hospodářském partnerství; vzhledem k tomu, že Fidži započne s prováděním této prozatímní dohody od konce července 2014;

  G.     vzhledem k tomu, že články 2a a 2b nařízení o přístupu na trh opravňují Komisi přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se opětovného přidání zemí do přílohy I uvedeného nařízení; vzhledem k tomu, že dne 25. července 2014 přijala Komise akt v přenesené pravomoci, kterým se do přílohy I opětovně přidává Republika Fidžjských ostrovůi;

  H.     vzhledem k tomu, že základním prvkem dohody z Cotonou, kterou se řídí vztahy mezi státy AKT a EU, je dodržování lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu; vzhledem k tomu, že dohoda z Cotonou je stále základem partnerství EU se státy AKT; vzhledem k tomu, že v těchto souvislostech je zvláště důležitý čl. 9 odst. 2 dohody z Cotonou;

  I.      vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2007/641/ES bylo přijato za účelem uplatnění vhodných opatření v důsledku porušení podstatných prvků, na které odkazuje článek 9 dohody z Cotonou, a hodnot, které jsou uvedeny v článku 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci; vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 2013/476/EU ze dne 26. září 2013 prodloužilo platnost rozhodnutí Rady 2007/641/ES do dne 31. března 2015, přičemž bylo uvedeno, že tento postup zajistí nezbytný prostor a čas, aby se EU a Fidži dohodly na příslušných závazcích a přizpůsobily tomu vhodná opatření, a umožní, aby vláda Fidži uspořádala volby naplánované na září 2014;

  J.      vzhledem k tomu, že dne 28. března 2014 byla zveřejněna volební vyhláška upravující právní rámec průběhu voleb na Fidži, přičemž datum konání voleb bylo stanoveno na 17. září 2014;

  K.     vzhledem k tomu, že EU v této souvislosti prohlásila, že vyjadřuje „svůj obezřetný optimismus ohledně možnosti návratu demokracie na Fidži“; vzhledem k tomu, že přední nevládní organizace, jakými je například Amnesty International, uvádějí „znepokojující snahy, kdy se orgány Fidži snaží umlčet novináře ještě před začátkem zářijových voleb“;

  L.     vzhledem k tomu, že akty v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pouze pokud proti nim Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byl takový akt oznámen; vzhledem k tomu, že se z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady tato lhůta prodlouží o dva měsíce;

  M.    vzhledem k tomu, že podle odstavce 2 společného porozumění mezi Parlamentem, Radou a Komisí o aktech v přenesené pravomoci mají uvedené tři orgány povinnost v průběhu celého postupu vedoucího k přijetí aktů v přenesené pravomoci spolupracovat s cílem zajistit hladký výkon přenesené pravomoci a její účinnou kontrolu ze strany Parlamentu a Rady;

  1.      vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

  2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a aby jí oznámil, že dotčené nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

  3.      zastává názor, že současná samozvaná vojenská vláda Fidži není oprávněna přijmout jakékoli rozhodnutí ohledně uplatnění a ratifikaci prozatímní dohody o hospodářském partnerství, a rozhodnutí ze dne 17. července 2014 je tudíž zapotřebí považovat za neplatné;

  4.      vyzývá Komisi, aby odložila jakékoli rozhodnutí, jež by umožňovalo opětovné přidání Fidži do přílohy I nařízení o přístupu na trh z důvodu provedení prozatímní dohody o hospodářském partnerství, a to až do okamžiku řádného ukončení oznámených voleb v souladu s mezinárodními standardy; je toho názoru, že Komise může v tomto ohledu předložit nový akt v přenesené pravomoci až po uplynutí přechodného období, jež umožní řádně posoudit stabilitu a nezvratitelnost procesu demokratických reforem, a až poté, co rozhodnutí ze dne 17. července 2014 potvrdí nově zvolený parlament;

  5.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, vládám a parlamentům členských států a zemím Fóra tichomořských ostrovů.