Menettely : 2014/2781(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0081/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0081/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 60k
10.9.2014
PE536.983v01-00
 
B8-0081/2014

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o …/…, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (2014/2781(DEA))


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta
Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o …/…, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))    
B8‑0081/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (markkinoillepääsyasetuksen) liitteen I, joka koskee talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin sellaisena kuin se on muutettuna 21. toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta,

–       ottaa huomioon markkinoillepääsyasetuksen 2 a ja 2 b artiklan, joilla komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä maiden palauttamiseksi asetuksen liitteeseen I,

–       ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja Ouagadougoussa 22. kesäkuuta 2010 tarkistetun Cotonoun sopimuksen ja erityisesti sen 9 artiklan,

–       ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 Fidžin tilanteesta antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon 26. syyskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/476/EU Fidžin tasavaltaa koskevan päätöksen 2007/641/EY muuttamisesta ja sen soveltamisjakson jatkamisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Papua-Uusi-Guinea allekirjoitti EU:n ja Tyynenmeren alueen AKT-maiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen heinäkuussa 2009 ja Fidži joulukuussa 2009; katsoo, että huolimatta sotilasvallankaappauksesta, jolla syrjäytettiin vaaleilla valittu hallitus vuonna 2006, ja vaikka parlamentaariseen demokratiaan ei ole palattu, Euroopan parlamentti hyväksyi talouskumppanuussopimuksen tammikuussa 2011 ja Papua-Uusi-Guinea ratifioi sen toukokuussa 2011;

B.     ottaa huomioon, että neuvoston asetuksella (EY) N:o 1528/2007 (markkinoillepääsyasetus) säädellään EU:n tullitonta ja kiintiötöntä tuontijärjestelmää 36 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maalle, jotka ovat tehneet talouskumppanuussopimukset mutta eivät ole vielä ratifioineet niitä;

C.     ottaa huomioon, että asetuksella (EU) N:o 527/2013 muutettiin asetusta 1528/2007 siten, että tietyt valtiot voidaan poistaa markkinoillepääsyasetuksen liitteestä I, jos ne eivät hyväksy talouskumppanuussopimuksia eivätkä näin ollen ole ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin niiden ratifioimiseksi;

D.     ottaa huomioon, että kahdeksan AKT-maata, Fidžin tasavalta mukaan luettuna, oltiin siten poistamassa markkinoillepääsyasetuksen liitteestä I lokakuuhun 2014 mennessä;

E.     ottaa huomioon, että 5. joulukuuta 2006 sotilaat kaappasivat hallitusvallan itselleen Fidžissä; ottaa huomioon, että armeijan komentaja Frank Bainimarama nimitti itsensä väliaikaiseksi presidentiksi ja toimii yhä vaaleilla valitsemattomana pääministerinä; ottaa huomioon, että tämä oli neljäs vallankaappaus 20 vuodessa Fidžissä, mikä ilmentää saarivaltion yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista epävakautta;

F.     ottaa huomioon, että vallan kaapannut Fidžin hallitus ilmoitti EU:lle 17. heinäkuuta 2014 päätöksestään soveltaa väliaikaista talouskumppanuussopimusta; ottaa huomioon, että Fidži aloittaa näin ollen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon heinäkuun lopusta 2014;

G.     ottaa huomioon, että markkinoillepääsyasetuksen 2 a ja 2 b artiklassa komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä maiden palauttamiseksi asetuksen liitteeseen I; ottaa huomioon, että 28. elokuuta 2013 komissio antoi delegoidun säädöksen Fidžin tasavallan ottamiseksi uudelleen liitteeseen I;

H.     toteaa, että ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen on AKT-valtioiden ja EU:n suhteita säätelevän Cotonoun sopimuksen keskeisiä osatekijöitä; ottaa huomioon, että Cotonoun sopimus on yhä AKT-valtioiden ja EU:n kumppanuuden perusta; ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen 9 artiklan 2 kohta on erityisen tärkeä tässä yhteydessä;

I.      ottaa huomioon, että neuvoston päätös 2007/641/EY hyväksyttiin, jotta voitaisiin ryhtyä tarvittaviin toimiin Cotonoun sopimuksen 9 artiklan keskeisten osien ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 3 artiklassa mainittujen arvojen noudattamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että 26. syyskuuta 2013 annetulla neuvoston päätöksellä 2013/476/EU neuvoston päätöksen 2007/641/EY soveltamista pidennettiin 31. maaliskuuta 2015 asti, koska näin saataisiin tarvittavaa joustavuutta ja sekä EU että Fidži saisivat riittävästi aikaa sopia sitoumuksista ja mukauttaa aiheellisia toimenpiteitä vastaavasti ja Fidžin hallitus voisi järjestää syyskuuksi 2014 suunnitellut vaalit;

J.      ottaa huomioon, että 28. maaliskuuta 2014 julkaistiin vaaliasetus, jolla vahvistettiin oikeudelliset puitteet vaalien järjestämiselle Fidžissä, ja vaalit on määrä pitää 17. syyskuuta 2014;

K.     ottaa huomioon, että tässä yhteydessä EU totesi olevansa ”varovaisen optimistinen demokratian palauttamiseen Fidžissä”; toteaa, että merkittävät kansalaisjärjestöt kuten Amnesty International ovat raportoineet ”viranomaisten huolestuttavasta toiminnasta Fidžissä, sillä ne yrittävät vaientaa toimittajia ennen syyskuun vaaleja”;

L.     ottaa huomioon, että delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on annettu tiedoksi, ilmaissut vastustavansa sitä; ottaa huomioon, että parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella;

M.    ottaa huomioon, että delegoituihin säädöksiin liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen sopimuksen 2 kohdan mukaisesti kaikkien kolmen toimielimen on tehtävä yhteistyötä koko delegoitujen säädösten antamista koskevan menettelyn ajan, jotta siirretyn säädösvallan käyttö olisi sujuvaa ja Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat tehokkaasti valvoa sitä;

1.      vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.      katsoo, että nykyinen vallan kaapannut Fidžin sotilashallitus ei ole oikeutettu tekemään mitään väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen soveltamista tai ratifiointia koskevia päätöksiä ja että 17. heinäkuuta 2014 tehty päätös on katsottava mitättömäksi;

4.      kehottaa komissiota lykkäämään päätöksiä, joilla Fidži voidaan ottaa takaisin markkinoillepääsyasetuksen liitteeseen I väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon seurauksena, kunnes ilmoitetut vaalit on pidetty asianmukaisesti kansainvälisten sääntöjen mukaisesti; katsoo, että komissio voi esittää tätä koskevan uuden delegoidun säädöksen vasta siirtymäkauden jälkeen, kun demokraattisen uudistusprosessin vakautta ja peruuttamattomuutta on voitu arvioida kunnolla, ja vasta sitten kun uusi vaaleilla valittu parlamentti on vahvistanut 17. heinäkuuta 2014 tehdyn päätöksen;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Tyynenmeren saarten foorumin maille.

 

(1)

EUVL L 317, 23.12.2006, s. 898.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö