Prijedlog rezolucije - B8-0081/2014Prijedlog rezolucije
B8-0081/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Delegiranoj uredbi (EU) br. …/… Komisije od 25. srpnja 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. u pogledu izuzimanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore

10.9.2014 - (2014/2781(DEA))

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Franziska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2014/2781(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0081/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0081/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0081/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi (EU) br. …/… Komisije od 25. srpnja 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. u pogledu izuzimanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore

(C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 25. srpnja 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. u pogledu izuzimanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Prilog I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 od 20. prosinca 2007. o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (dalje u tekstu „Uredba o pristupu tržištu”), kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. u pogledu izuzimanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore,

–  uzimajući u obzir članke 2.a i 2.b Uredbe o pristupu tržištu kojima se Komisiji dodjeljuje ovlast usvajanja delegiranih akata u vezi s vraćanjem država u Prilog I. Uredbi,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua koji je potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. i izmijenjen u Ouagadougouu 22. lipnja 2010., a posebno njegov članak 9.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2006. o situaciji na Fidžiju[1],

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/476/EU od 26. rujna 2013. o izmjeni Odluke 2007/641/EZ o Republici Fidži i produljenju razdoblja njezine primjene,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je privremeni sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država skupine AKP-a Papua Nova Gvineja potpisala u srpnju 2009., a Republika Fidži u prosincu 2009.; budući da je, unatoč vojnom udaru kojim je 2006. godine zbačena izabrana vlada i činjenici da nije bilo povratka na parlamentarnu demokraciju, Europski parlament u siječnju 2011. odobrio sporazum o gospodarskom partnerstvu, a Papua Nova Gvineja ga je u svibnju 2011. ratificirala;

B.  budući da je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1528/2007 (Uredba o pristupu tržištu) uređen uvozni režim EU-a bez carina i bez kvota za 36 afričkih, karipskih i pacifičkih država koje su sklopile sporazum o gospodarskom partnerstvu, ali ga još nisu ratificirale;

C.  budući da je Uredbom (EU) br. 527/2013 izmijenjena Uredba br. 1528/2007 kako bi se omogućilo brisanje država AKP-a iz Priloga I. Uredbi o pristupu tržištu ako se one ne slože s njima namijenjenim sporazumima o gospodarskom partnerstvu i stoga ne poduzmu potrebne korake u cilju ratifikacije tih sporazuma;

D.  budući da je uslijed toga osam država AKP-a, uključujući Republiku Fidži, bilo suočeno s brisanjem iz Priloga I. Uredbi o pristupu tržištu od 1. listopada 2014.;

E.  budući da je 5. prosinca 2006. vojska preuzela kontrolu nad vladom u Fidžiju; budući da se vođa vojske, Frank Bainimarama, proglasio privremenim predsjednikom i da nastavlja obnašati funkcije neizabranog predsjednika Vlade; budući da je riječ o četvrtom vojnom udaru na Fidžiju u posljednjih samo 20 godina, što odražava socijalnu, političku i gospodarsku nestabilnost ove otočne države;

F.  budući da je samoproglašena vlada Fidžija 17. srpnja 2014. obavijestila EU o svojoj odluci o primjeni privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu; budući da će Fidži početi provoditi sporazum o gospodarskom partnerstvu od kraja srpnja 2014.;

G.   budući da je člancima 2.a i 2.b Uredbe o pristupu tržištu Komisiji dodijeljena ovlast usvajanja delegiranih akata u vezi s vraćanjem država u Prilog I. Uredbi; budući da je 25. srpnja 2014. Komisija usvojila delegirani akt kojim je Republika Fidži vraćena u Prilog I.;

H.  budući da su poštovanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava temeljne postavke Sporazuma iz Cotonoua kojim su uređeni odnosi između država AKP-a i EU-a; budući da je Sporazum iz Cotonoua još uvijek osnova za partnerstvo EU-a s državama AKP-a; budući da je članak 9. stavak 2. Sporazuma iz Cotonoua u ovom slučaju od posebne važnosti;

I.  budući da je Odluka Vijeća 2007/641/EZ usvojena kako bi se poduzele primjerene mjere nakon kršenja temeljnih postavki iz članka 9. Sporazuma iz Cotonoua te vrijednosti navedenih u članku 3. Instrumenta za razvojnu suradnju; budući da je Odlukom Vijeća 2013/476/EU od 26. rujna 2013. razdoblje primjene Odluke Vijeća 2007/641/EZ produljeno do 31. ožujka 2015., navodeći da će se time omogućiti nužna fleksibilnost te EU-u i Fidžiju dati vrijeme koje im je potrebno da postignu sporazum o obvezama te da u skladu s tim usvoje odgovarajuće mjere, a vladi Fidžija dati mogućnost da održi izbore predviđene za rujan 2014.;

J.  budući da je 28. ožujka 2014. objavljena izborna odluka o uspostavi pravnog okvira za provođenje izbora na Fidžiju, a izbori su zakazani za 17. rujna 2014.;

K.  budući da je EU u vezi s time izjavio da je „oprezan, ali optimističan kada je riječ o predviđenom povratku demokraciji na Fidžiju”; budući da istaknuti NVO-i poput Amnesty Internationala prijavljuju „zabrinjavajući obrazac ponašanja vlasti na Fidžiju koje pokušavaju ušutkati novinare prije održavanja izbora u rujnu”;

L.  budući da delegirani akt stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne podnesu primjedbu u roku od dva mjeseca od priopćenja akta; budući da se na inicijativu Parlamenta ili Vijeća taj rok produljuje za dva mjeseca;

M.  budući da je stavkom 2. Zajedničkog dogovora između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o delegiranim aktima određeno da te tri institucije moraju surađivati tijekom postupka donošenja delegiranih akata kako bi se neometano provelo izvršenje delegiranih ovlasti te kako bi Parlament i Vijeće te ovlasti učinkovito nadzirali;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  mišljenja je da trenutačna samoproglašena vojna uprava na Fidžiju legitimno ne može donositi odluke o primjeni i ratifikaciji privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu te da se stoga odluka od 17. srpnja 2014. treba smatrati ništavnom;

4.  poziva Komisiju da odgodi donošenje svake odluke kojom bi se kao rezultat provedbe privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu omogućilo vraćanje Fidžija u Prilog I. Uredbe o pristupu tržištu sve dok se najavljeni izbori ne provedu uspješno i u skladu s međunarodnim standardima; mišljenja je da bi Komisija trebala iznijeti novi delegirani akt o ovom pitanju tek nakon prijelaznog razdoblja kojim bi se omogućila pravilna ocjena stabilnosti i nepovratnosti procesa demokratskih reformi te samo ako novoizabrani parlament potvrdi odluku od 17. srpnja 2014.;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.