Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0081/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0081/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, iš dalies pakeisto 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013 dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo, I priedas

10.9.2014 - (2014/2781(DEA))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu
Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2781(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0081/2014
Pateikti tekstai :
B8-0081/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0081

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, iš dalies pakeisto 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013 dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo, I priedas

(C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))
 

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, iš dalies pakeisto 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013 dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo, I priedas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (toliau – Patekimo į rinką reglamentas), iš dalies pakeisto 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013 dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo, I priedą,

–       atsižvelgdamas į Patekimo į rinką reglamento 2a ir 2b straipsnius, kuriais Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šalys būtų vėl įtraukiamos į šio reglamento I priedą,

–       atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą, kuris buvo pasirašytas Kotonu 2000 m. birželio 23 d. ir peržiūrėtas Uagadugu 2010 m. birželio 22 d., ypač į jo 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl padėties Fidžyje[1],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimą 2013/476/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/641/EB Fidžio Respublikai skirtos nuostatos ir pratęsiamas jo taikymo laikotarpis,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi ES ir Ramiojo vandenyno regiono AKR valstybių laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą Papua Naujoji Gvinėja pasirašė 2009 m. liepos mėn., o Fidžis – 2009 m. gruodžio mėn.; kadangi nepaisydamas karinio perversmo, kuriuo 2006 m. buvo nuversta išrinktoji vyriausybė, ir fakto, kad prie parlamentinės demokratijos taip ir nebuvo sugrįžta, Europos Parlamentas 2011 m. sausio mėn. pritarė ekonominės partnerystės susitarimui ir 2011 m. gegužės mėn. Papua Naujoji Gvinėja jį ratifikavo;

B.     kadangi Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1528/2007 (Patekimo į rinką reglamentas) 36‑ioms Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono šalims, su kuriomis sudaryti ekonominės partnerystės susitarimai, bet kurios dar nėra jų ratifikavusios, nustatomas ES importo režimas netaikant nei muitų, nei kvotų;

C.     kadangi Reglamentu (ES) Nr. 527/2013 buvo iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 1528/2007 siekiant leisti iš Patekimo į rinką reglamento I priedo išbraukti AKR šalis, jei jos nesutinka su atitinkamais ekonominės partnerystės susitarimais ir todėl nesiėmė reikiamų priemonių jiems ratifikuoti;

D.     kadangi 8 AKR šalys, įskaitant Fidžio Salų Respubliką, nuo 2014 m. spalio 1 d. buvo atitinkamai išbrauktos iš Patekimo į rinką reglamento I priedo;

E.     kadangi 2006 m. gruodžio 5 d. valdžią Fidžyje perėmė kariuomenė; kadangi kariuomenės vadas Frank Bainimarama savavališkai pasiskyrė laikinuoju prezidentu ir vis dar eina neišrinkto ministro pirmininko pareigas šalyje; kadangi tai buvo jau ketvirtasis karinis perversmas Fidžyje per dvidešimties metų laikotarpį ir tai atspindi šios salų valstybės socialinį, politinį ir ekonominį nestabilumą;

F.     kadangi savavališkai pasiskelbusi Fidžio vyriausybė 2014 m. liepos 17 d. informavo ES apie savo sprendimą taikyti laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą; kadangi Fidžis atitinkamai pradės įgyvendinti ekonominės partnerystės susitarimą nuo 2014 m. liepos pabaigos;

G.     kadangi Patekimo į rinką reglamento 2a ir 2b straipsniais Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šalys būtų vėl įtraukiamos į šio reglamento I priedą; kadangi 2014 m. liepos 25 d. Komisija priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo Fidžio Salų Respublika vėl įtraukiama į I priedą;

H.     kadangi pagarba žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principams yra esminis Kotonu susitarimo, kuriuo reglamentuojami AKR šalių ir ES santykiai, elementas; kadangi Kotonu susitarimas išlieka ES parterystės su AKR šalimis pagrindas; kadangi šiuo atžvilgiu itin svarbi Kotonu susitarimo 9 straipsnio 2 dalis;

I.      kadangi Tarybos sprendimas 2007/641/EB buvo priimtas siekiant imtis tinkamų priemonių atsižvelgiant į tai, kad buvo pažeisti esminiai Kotonu susitarimo 9 straipsnio elementai ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 3 straipsnyje nurodytos vertybės; kadangi 2013 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimu 2013/476/ES buvo pratęstas Tarybos sprendimo 2007/641/EB galiojimas (iki 2015 m. kovo 31 d.) ir nurodoma, kad tokiu būdu siekiama užtikrinti reikiamą lankstumą ir suteikti reikiamo laiko ES ir Fidžiui, kad būtų pritarta įsipareigojimams ir atitinkamai imtasi deramų priemonių, o Fidžio vyriausybė galėtų surengti 2014 m. rugsėjo mėn. numatytus rinkimus;

J.      kadangi 2014 m. kovo 28 d. buvo paskelbtas potvarkis dėl rinkimų, kuriuo nustatoma teisinė sistema, reglamentuojanti rinkimų Fidžyje rengimą, ir numatoma, kad rinkimai įvyks 2014 m. rugsėjo 17 d.;

K.     kadangi šiuo klausimu ES reiškia atsargų optimizmą dėl grįžimo prie demokratinės sistemos Fidžyje perspektyvos; kadangi svarbios NVO, pvz., „Amnesty International“, praneša apie nerimą keliančią valdžios institucijų praktiką Fidžyje, kuria siekiama nutildyti žurnalistus rengiantis rugsėjo mėn. vyksiantiems rinkimams;

L.     kadangi deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų; kadangi Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais;

M.    kadangi Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendro susitarimo dėl deleguotųjų aktų 2 dalyje nurodyta, kad visos trys institucijos bendradarbiauja visos deleguotųjų aktų priėmimo procedūros metu, kad suteiktais įgaliojimais būtų naudojamasi sklandžiai, o Parlamentas ir Taryba vykdytų veiksmingą šių įgaliojimų kontrolę;

1.      pareiškia prieštaravimą Komisijos deleguotajam reglamentui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.      laikosi nuomonės, kad dabartinė, savavališkai pasiskelbusi karinė Fidžio vyriausybė neturi teisėtų įgaliojimų priimti bet kokį sprendimą dėl laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo taikymo ir ratifikavimo ir kad 2014 m. liepos 17 d. sprendimas atitinkamai turi būti laikomas niekiniu;

4.      ragina Komisiją atidėti bet kokio sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo įgyvendinimą, Fidžis būtų vėl įtraukiamas į Patekimo į rinką reglamento I priedą, priėmimą, kol bus sėkmingai ir laikantis tarptautinių standartų surengti paskelbtieji rinkimai; mano, kad naują deleguotąjį aktą šiuo klausimu Komisija gali pateikti tik pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, per kurį bus galima tinkamai įvertinti demokratinių reformų proceso stabilumą ir negrįžtamumą, ir tik tuo atveju, jei naujai išrinktas parlamentas patvirtins 2014 m. liepos 17 d. sprendimą;

5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių bei Ramiojo vandenyno salų forumo šalių vyriausybėms ir parlamentams.