Procedura : 2014/2781(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0081/2014

Teksty złożone :

B8-0081/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 68k
10.9.2014
PE536.983v01-00
 
B8-0081/2014

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr …/…z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (2014/2781(DEA))


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL
Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE

B8‑0081/2014


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr …/…z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dostępu do rynku), zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje,

–  uwzględniając art. 2a i 2b rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku, które dają Komisji prawo do przyjmowania aktów delegowanych w sprawie ponownego uwzględnienia krajów w załączniku I do rozporządzenia,

–  uwzględniając umowę z Kotonu podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r., w szczególności jej art. 9,

–  uwzględniając własną rezolucję z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sytuacji na Fidżi(1),

–  uwzględniając decyzję Rady 2013/476/UE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE dotyczącej Republiki Fidżi oraz w sprawie przedłużenia okresu stosowania tej decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tymczasowa umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami AKP z regionu Pacyfiku została podpisana przez Papuę‑Nową Gwineę w lipcu 2009 r., a przez Fidżi w grudniu 2009 r.; mając na uwadze, że mimo przewrotu wojskowego, który w 2006 r. doprowadził do obalenia wybranego rządu, oraz faktu, że nie nastąpił powrót na ścieżkę demokracji parlamentarnej, w styczniu 2011 r. Parlament Europejski zatwierdził umowę o partnerstwie gospodarczym, a Papua‑Nowa Gwinea ratyfikowała ją w maju 2011 r.;

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 (rozporządzenie w sprawie dostępu do rynku) reguluje unijny bezcłowy i bezkontyngentowy system przywozu w przypadku 36 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które zawarły umowy o partnerstwie gospodarczym, ale jeszcze ich nie ratyfikowały;

C.  mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 527/2013 zmieniono rozporządzenie nr 1528/2007, aby umożliwić usunięcie krajów AKP z załącznika I do rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku, jeżeli nie zgadzają się one na umowę o partnerstwie gospodarczym i w związku z tym nie podjęły niezbędnych kroków w celu jej ratyfikacji;

D.  mając na uwadze, że w konsekwencji osiem krajów AKP, w tym Republika Fidżi, stanęło w obliczu usunięcia z załącznika I do rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku z dniem 1 października 2014 r.;

E.  mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2006 r. wojsko przejęło kontrolę nad rządem na Fidżi; mając na uwadze, że przywódca armii Frank Bainimarama ogłosił się tymczasowym prezydentem i w dalszym ciągu jest niewybranym premierem kraju; mając na uwadze, że był to czwarty przewrót wojskowy na Fidżi w ciągu zaledwie 20 lat, co odzwierciedla brak stabilności społecznej, politycznej i gospodarczej tego wyspiarskiego kraju;

F.  mając na uwadze, że w dniu 17 lipca 2014 r. samozwańczy rząd Fidżi poinformował UE o decyzji o stosowaniu tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym; mając na uwadze, że w związku z tym pod koniec lipca 2014 r. Fidżi zacznie wdrażać umowę o partnerstwie gospodarczym;

G.   mając na uwadze, że art. 2a i 2b rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku dają Komisji prawo do przyjmowania aktów delegowanych w sprawie ponownego uwzględnienia krajów w załączniku I do rozporządzenia; mając na uwadze, że w dniu 25 lipca 2014 r. Komisja przyjęła akt delegowany w sprawie ponownego uwzględnienia Republiki Fidżi w załączniku I;

H.  mając na uwadze, że przestrzeganie praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności stanowi zasadniczy element umowy z Kotonu, która reguluje stosunki między państwami AKP a UE; mając na uwadze, że umowa z Kotonu pozostaje podstawą partnerstwa UE z państwami AKP; mając na uwadze, że art. 9 ust. 2 umowy z Kotonu ma pod tym względem szczególne znaczenie;

I.  mając na uwadze, że decyzję 2007/641/WE przyjęto w celu podjęcia właściwych środków po pogwałceniu zasadniczych elementów, o których mowa w art. 9 umowy z Kotonu, oraz wartości, o których mowa w art. 3 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju; mając na uwadze, że na mocy decyzji Rady 2013/476/UE z dnia 26 września 2013 r. rozszerzono zakres stosowania decyzji Rady 2007/641/WE do dnia 31 marca 2015 r. i oświadczono, że umożliwi to niezbędną elastyczność, gdyż da czas zarówno UE, jak i Fidżi potrzebny im do uzgodnienia zobowiązań i zaadaptowania odpowiednich środków, tak aby rząd Fidżi mógł przeprowadzić wybory wyznaczone na wrzesień 2014 r.;

J.  mając na uwadze, że w dniu 28 marca 2014 r. opublikowano dekret o ordynacji wyborczej ustanawiający ramy prawne dla przeprowadzenia wyborów na Fidżi, w którym datę wyborów wyznaczono na dzień 17 września 2014 r.;

K.  mając na uwadze, że w związku z tym UE oświadcza, iż „podziela ostrożny optymizm w kwestii przyszłego powrotu demokracji na Fidżi”; mając na uwadze, że znane organizacje pozarządowe, takie jak Amnesty International, donoszą o „niepokojącej sytuacji na Fidżi, gdzie władze usiłują zamknąć usta dziennikarzom przed wyborami zaplanowanymi na wrzesień”;

L.  mając na uwadze, że akt delegowany wchodzi w życie tylko wówczas, jeżeli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania im tego aktu; mając na uwadze, że termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu lub Rady;

M.  mając na uwadze, że zgodnie z ust. 2 wspólnego porozumienia Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie aktów delegowanych owe trzy instytucje są zobowiązane do współpracy w trakcie procedury prowadzącej do przyjęcia aktów delegowanych w celu sprawnego wykonywania przekazanych uprawnień i skutecznej kontroli tych uprawnień przez Parlament i Radę;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  jest zdania, że obecny samozwańczy rząd wojskowych na Fidżi nie ma prawa podejmować żadnych decyzji w kwestii stosowania czy ratyfikacji tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym oraz że wobec tego decyzję z dnia 17 lipca 2014 r. należy uznać za nieważną;

4.  wzywa Komisję do wstrzymania wszelkich decyzji, które umożliwiłyby ponowne uwzględnienie Fidżi w załączniku I do rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku w wyniku wdrożenia tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym do czasu pomyślnego przeprowadzenia zapowiedzianych wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami; uważa, że dopiero po okresie przejściowym pozwalającym na rzetelną ocenę stabilności i nieodwracalności procesu demokratycznych reform oraz tylko wówczas, gdy nowo wybrany parlament potwierdzi decyzję z dnia 17 lipca 2014 r., Komisja będzie mogła przedstawić nowy akt delegowany dotyczący tej kwestii;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz krajom należącym do Forum Wysp Pacyfiku.

 

(1)

Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 898.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności