Návrh uznesenia - B8-0081/2014Návrh uznesenia
B8-0081/2014

  NÁVRH UZNESENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. …/… z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

  10.9.2014 - (2014/2781(DEA))

  v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku

  Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL
  Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE B8‑0081/2014

  Postup : 2014/2781(DEA)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0081/2014
  Predkladané texty :
  B8-0081/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. …/… z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

  (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania,

  –  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na prílohu I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (ďalej len „nariadenie o prístupe na trh“), zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania,

  –  so zreteľom na články 2a a 2b nariadenia o prístupe na trh, ktoré splnomocňujú Komisiu prijať delegované akty týkajúce sa opätovného začlenenia krajín do prílohy I k nariadeniu,

  –  so zreteľom na Dohodu z Cotonou, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 a revidovanú v Ouagadougou 22. júna 2010, a najmä na jej článok 9,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o situácii na Fidži[1],

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/476/EÚ z 26. septembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/641/ES, pokiaľ ide o Fidžijskú republiku a predĺženie jeho uplatňovania,

  –  so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a tichomorskými AKT štátmi podpísala Papua Nová Guinea v júli 2009 a Fidži v decembri 2009, keďže napriek vojenskému prevratu, ktorý v roku 2006 zvrhol zvolenú vládu, a skutočnosti, že nedošlo k žiadnemu návratu k parlamentnej demokracii, v januári 2011 Európsky parlament schválil dohodu o hospodárskom partnerstve a Papua-Nová Guinea ju ratifikovala v máji 2011;

  B.  keďže nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 (nariadenie o prístupe na trh) upravuje bezcolný a bezkvótový dovozný systém pre 36 afrických, karibských a tichomorských krajín, ktoré uzavreli DHP, ale ich ešte neratifikovali;

  C.  keďže nariadením (EÚ) č. 527/2013 sa zmenilo nariadenie č. 1528/2007s cieľom umožniť vyňať krajiny AKT z prílohy I k nariadeniu o prístupe na trh, ak nesúhlasia s DHP, a preto neurobili potrebné kroky na ich ratifikáciu;

  D.  keďže osem krajín AKT vrátane Fidžijskej republiky sa z tohto dôvodu od 1. októbra 2014 vyníma z prílohy I k nariadeniu o prístupe na trh;

  E.  keďže 5. decembra 2006 sa vojaci ujali kontroly vlády na Fidži; keďže veliteľ armády Frank Bainimarama sa sám vymenoval za dočasného prezidenta a je naďalej nezvoleným premiérom krajiny; keďže toto bol šiesty vojenský prevrat na Fidži len za posledných 20 rokov, odrážajúci sociálnu, politickú a hospodársku nestabilitu ostrovnej krajiny;

  F.  keďže samozvaná vláda na Fidži 17. júla 2014 oznámila EÚ svoje rozhodnutie uplatňovať dočasnú DHP; keďže Fidži začne preto od konca júla 2014 uplatňovať DHP;

  G.   keďže články 2a a 2b nariadenia o prístupe na trh splnomocňujú Komisiu prijať delegované akty týkajúce sa opätovného začlenenia krajín do prílohy I k nariadeniu, keďže 25. júla 2014 Komisia prijala delegovaný akt s cieľom opätovne začleniť Fidžijskú republiku do prílohy I;

  H.  keďže dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a právny štát predstavujú zásadný prvok Dohody z Cotonou, ktorá upravuje vzťahy medzi krajinami AKT a EÚ; keďže Dohoda z Cotonou je naďalej základom pre partnerstvo EÚ so štátmi AKT; keďže z tohto hľadiska je článok 9 ods. 2 Dohody z Cotonou mimoriadne dôležitý;

  I.  keďže rozhodnutie Rady 2007/641/ES bolo prijaté s cieľom zaviesť primerané opatrenia po porušení základných prvkov uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou a hodnôt uvedených v článku 3 nástroja rozvojovej spolupráce; keďže rozhodnutie Rady 2013/476/EÚ z 26. septembra 2013 predĺžilo uplatňovanie rozhodnutia Rady 2007/641/ES do 31. Marca 2015, pričom sa uviedlo, že to vytvorí potrebnú flexibilitu a poskytne dostatok času, ktorý EÚ a Fidži potrebujú na získanie súhlasu so záväzkami a na prijatie primeraných opatrení a ktorý umožní vláde na Fidži uskutočniť voľby programované na september 2014;

  J.  keďže 28. marca 2014 bol uverejnený dekrét o voľbách, ktorý vytvára právny rámec na uskutočnenie volieb na Fidži, ktoré boli stanovené na 17. septembra 2014;

  K.  keďže v tejto súvislosti EÚ vyhlásila, že je „opatrene optimistická, pokiaľ ide o výhľad na návrat k demokracii na Fidži“; keďže významné MVO, ako je Amnesty International, prinášajú znepokojujúce správy o tom, že úrady na Fidži sa pred voľbami v septembri snažia umlčať novinárov;

  L.  keďže delegované akty nadobúdajú účinnosť iba vtedy, ak ani Európsky parlament, ani Rada nevznesú do dvoch mesiacov od oznámenia aktu námietku; keďže táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva mesiace;

  M.  keďže v odseku 2 Spoločnej dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou o používaní delegovaných aktov sa ustanovuje, že všetky tri inštitúcie musia spolupracovať počas celého procesu vedúceho k prijatiu delegovaných aktov s cieľom dosiahnuť bezproblémové vykonávanie delegovaných právomocí a účinnú kontrolu týchto právomocí Parlamentom a Radou;

  1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

  3.  zastáva názor, že súčasná samozvaná vojenská vláda na Fidži nemá oprávnenie prijímať žiadne rozhodnutie, pokiaľ ide o uplatňovanie a ratifikáciu dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve, a že rozhodnutie zo 17. júla 2014 preto treba považovať za neplatné;

  4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek rozhodnutie, ktoré umožní opätovné začlenenie Fidži do prílohy I k nariadeniu o prístupe na trh ako výsledku uplatňovania dočasnej DHP, až kým plánované voľby prebehnú úspešne a v súlade s medzinárodnými normami; zastáva názor, že v tejto súvislosti Komisia môže predložiť nový delegovaný akt iba po prechodnom období, ktoré umožní riadne posúdenie stability a nezvratnosti procesu demokratických reforiem, a v prípade, že novozvolený parlament potvrdí rozhodnutie zo 17. júla 2014;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj krajinám Fóra tichomorských ostrovov.