Förfarande : 2014/2781(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0081/2014

Ingivna texter :

B8-0081/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 59k
10.9.2014
PE536.983v01-00
 
B8-0081/2014

i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen

om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 25 juli 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar


(C(2014)5214 – 2014/2781(DEA)) (2014/2781(DEA))


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen
Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 25 juli 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar, (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))    
B8‑0081

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning av den 25 juli 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar,

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar,

–       med beaktande av artiklarna 2a och 2b i förordningen om marknadstillträde, där kommissionen ges rätt att anta delegerade akter för att återinföra länder i bilaga I till förordningen,

–       med beaktande av Cotonouavtalet som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 och sågs över i Ouagadougou den 22 juni 2010, särskilt artikel 9 i avtalet,

–       med beaktande av sin resolution av den 14 december 2006 om situationen i Fiji(1),

–       med beaktande av rådets beslut 2013/476/EU av den 26 september 2013 om ändring av beslut 2007/641/EG rörande Republiken Fiji och förlängning av tillämpningsperioden för beslutet,

–       med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-staterna i Stillahavsområdet undertecknades av Papua Nya Guinea i juli 2009 och av Fiji i december 2009. Trots att den genom val tillsatta regeringen hade störtats genom en militärkupp 2006 och ingen återgång till parlamentarisk demokrati ägt rum godkändes avtalet om ekonomiskt partnerskap av Europaparlamentet i januari 2011 och ratificerades av Papua Nya Guinea i maj 2011.

B.     Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 (förordningen om marknadstillträde) styr EU:s ordning för import utan tullar och kvoter för 36 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som ingått avtal om ekonomiskt partnerskap, utan att dock ännu ratificera dem.

C.     Genom förordning (EU) nr 527/2013 ändrades förordning (EG) nr 1528/2007 så att det blev möjligt att stryka AVS-länder från bilaga I till förordningen om marknadstillträde om de inte går med på att följa sina respektive avtal om ekonomiskt partnerskap och därför inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera dem.

D.     Detta ledde till att åtta AVS-länder, bland dem Republiken Fiji, stod inför utsikten att från och med den 1 oktober 2014 strykas från bilaga I till förordningen om marknadstillträde.

E.     Den 5 december 2006 tog militären makten i Fiji. Arméchefen Frank Bainimarama utnämnde sig själv till tillfällig president och fortsätter som landets icke-valde premiärminister. Detta var den fjärde militärkuppen i Fiji inom bara 20 år, vilket visar hur instabilt detta örike är i socialt, politiskt och ekonomiskt hänseende.

F.     Fijis självutnämnda regering underrättade EU den 17 juli 2014 om sitt beslut att tillämpa interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap. Fiji skulle således tillämpa detta avtal från och med utgången av juli 2014.

G.     I artiklarna 2a och 2b i förordningen om marknadstillträde ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att återinföra länder i bilaga I till förordningen. Den 25 juli 2014 antog kommissionen en delegerad akt för att återinföra Republiken Fiji i denna bilaga.

H.     Respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstaten är en grundsats i Cotonouavtalet som styr förbindelserna mellan AVS-staterna och EU. Cotonouavtalet bildar fortfarande grunden för EU:s partnerskap med AVS-staterna. I detta sammanhang är artikel 9.2 i Cotonouavtalet särskilt viktig.

I.      Rådets beslut 2007/641/EG antogs för att det skulle vidtas effektiva åtgärder efter kränkningarna av grundsatserna i artikel 9 i Cotonouavtalet och av värderingarna i artikel 3 i instrumentet för utvecklingssamarbete. I och med rådets beslut 2013/476/EU av den 26 september 2013 förlängdes tillämpningen av rådets beslut 2007/641/EG till och med den 31 mars 2015, med den motiveringen att detta skulle medge nödvändig handlingsmarginal så att både EU och Fiji skulle hinna komma överens om åtaganden och anpassa de nödvändiga åtgärderna därefter och så att Fijis regering skulle kunna förrätta val i september 2014 som planerat.

J.      Den 28 mars 2014 offentliggjordes en valförordning i Fiji. Där fastställdes den rättsliga ramen för valförrättandet, med valdagen utsatt till den 17 september 2014.

K.     EU säger sig i detta sammanhang se med försiktig optimism på möjligheterna till en återgång till demokrati i Fiji. Framträdande icke-statliga organisationer såsom Amnesty International rapporterar om att Fiji uppvisar ett oroväckande mönster av att myndigheterna söker tysta ned journalister inför septembervalet.

L.     En delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet invänt mot den inom två månader efter det att den delgetts. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

M.    Enligt punkt 2 i samförståndsavtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om delegerade akter ska de tre institutionerna samarbeta under hela den process som leder fram till att delegerade akter antas, för att delegeringen av befogenheter ska kunna utövas flexibelt och övervakas effektivt av parlamentet och rådet.

1.      Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och underrätta kommissionen om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.      Europaparlamentet anser att den självutnämnda militärregering som för närvarande styr Fiji saknar lagstöd för beslutsfattande om tillämpning och ratificering av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap och att beslutet av den 17 juli 2014 således måste anses ogiltigt.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avvakta med varje beslut om att återinföra Fiji i bilaga I till förordningen om marknadstillträde såsom följd av tillämpningen av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap, till dess att man på Fiji klarat av att hålla det utlysta valet i enlighet med internationella normer. Parlamentet anser att kommissionen kan lägga fram en ny delegerad akt i detta hänseende först sedan det under en övergångsperiod gått att ordentligt bedöma om den demokratiska reformprocessen är stabil och oåterkallelig samt endast om det nyvalda parlamentet bekräftar beslutet av den 17 juli 2014.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Stillahavsöarnas forum.

 

(1)

EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 898.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy