Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0107/2014

Esitatud tekstid :

B8-0107/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0026

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi reageerimise kohta Ebola puhangule (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola puhangule (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse, et Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 8. augustil 2014 Ebola puhangu rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks,

–       võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 28. augusti 2014. aasta Ebola puhangule reageerimise tegevuskava,

–       võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 27. augusti 2014. aasta Ebola viiruse leviku riskihindamist,

–       võttes arvesse tervise- ja tarbijaküsimuste voliniku Tonio Borgi 8. augusti 2014. aasta avaldust Ebola puhangu kohta Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse arenguvoliniku Andris Piebalgse ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 5. septembri 2014. aasta avaldust ELi reageerimise kohta Ebola puhangule,

–       võttes arvesse 21. augustil 2014. aastal moodustatud Aafrika Liidu missiooni Aafrika Liidu toetus Ebola puhangu ohjeldamiseks Lääne-Aafrikas (ASEOWA),

–       võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid rahvusvahelise tasandi presidendi dr Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud eriülevaadet Ebola kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et üle 2000 inimese on praeguseks surnud Guineas, Sierra Leones, Libeerias, Senegalis ja Nigeerias Lääne-Aafrika piirkonnas vallandunud praeguse Ebola puhangu käigus, mis on registreeritud juhtumeid, hukkunute arvu ja geograafilist ulatust arvesse võttes ajaloo suurim;

B.     arvestades, et Ebola kriis on eriti murettekitav mitte üksnes ohvrite kasvava arvu, vaid ka piirkonda mõjutavate laiemate probleemide tõttu, nagu poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus, veepuudus, sanitaartingimuste puudumine ja toiduga kindlustamatus;

C.     arvestades, et Ebola pandeemia on levinud juba ebakindlatesse ja poliitiliselt ebastabiilsetesse riikidesse, mis on sotsiaalteenuste ja terviklike tervishoiusüsteemide puudumise tõttu selliste puhangute suhtes eriti haavatavad;

D.     arvestades, et olukorda raskendab veelgi kohaliku elanikkonna sügavalt juurdunud usaldamatus oma valitsuse, rahvusvaheliste ametiasutuste ja välismaiste tervishoiutöötajate suhtes; arvestades, et sellise usaldamatuse ja kaasnevate vandenõuteooriate tõttu kaldub kohalik elanikkond karantiinimeetmeid trotsima ja on vastu meditsiinitöötajate kõikidele püüdlustele üldsuse teadlikkust tõsta;

E.     arvestades, et ulukiliha, mis on üks haiguse peamisi levitajaid, on jätkuvalt Lääne-Aafrika elanikele kättesaadav peamine valguallikas; arvestades, et ulukilihaga kauplemist ja selle tarbimist käsitlevaid varasemaid valitsuse keelde on kohalik elanikkond suures osas eiranud;

F.     arvestades, et humanitaartegevuse eest vastutab täielikult rahvusvaheline kogukond organisatsiooni Piirideta Arstid, Maailma Terviseorganisatsiooni, Maailmapanga ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kaudu;

G.     arvestades, et Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse osakond kohustus andma rohkem kui 147 miljonit eurot humanitaar- ja arenguabi valdkonnale, mis suunatakse diagnoosimiseks ülivajalike meditsiiniseadmete, steriliseerimisvahendite, kaitseriietuse ja haiguse levikut takistavate vahendite soetamiseks;

H.     arvestades, et EL on saatnud piirkonda humanitaarabieksperdid, kes jälgivad olukorda ning suhtlevad partnerorganisatsioonide ja kohalike ametiasutustega;

1.      peab tervitatavaks ja toetab innukalt Euroopa Komisjoni rahalise panuse jätkuvat suurendamist humanitaar- ja arenguabi toetuseks, et reageerida kriisile, ning eriti komisjoni toetust Aafrika Liidu missioonile ASEOWA;

2.      käsitleb Maailma Terviseorganisatsiooni Ebola puhangule reageerimise tegevuskava prioriteetsete tegevuste alusena, eelkõige puudutab see erinevat reageerimist nende riikide puhul, kus haigus on laialt levinud ja mille naaberriikides esineb kahtlusjuhtumeid, kus valmisolekut tuleb suurendada;

3.      nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu korraldaks ministrite kohtumise, et määrata kindlaks strateegia meditsiiniliste ressursside ja liikmesriikide humanitaarabi kooskõlastatud mobiliseerimiseks;

4.      juhib tähelepanu, et praegu vaktsiin puudub ning parim lahendus on patsiendid isoleerida ja tegeleda viiruse teisejärguliste sümptomitega;

5.      nõuab haridus- ja teabemeetmeid, et tõsta teadlikkust haiguse sümptomitest, ning ennetusmeetmeid vabaühenduste kaudu, et edendada usaldust ja Ebola vastaseid meetmeid puudutavat koostööd kohalike elanikega;

6.      nõuab, et jätkataks abi andmist, mis on suunatud hädaabikeskustele, karantiinipunktidele, järelevalvemehhanismidele, riskihindamisele ja Ebola raviks vajaliku vaktsiini väljetöötamise uuringutele; tunnistab, et teatud prooviravi on juba olemas, kuid arvestades seda, et ravim on väljatöötamise alguses, puudub süsteem selle tootmiseks ja levitamiseks, isegi kui see peaks tulemuslikuks osutuma;

7.      kutsub Aafrika Liitu Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide tugeva toetuse ja Euroopa Komisjoni rahastamise abil nõudma, et Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) moodustaks sõjaväearstide kiirreageerimisüksused, mis paikneksid rahvusvahelistes lennujaamades ja peamistes piiriületuskohtades, et tuvastada kõik kahtlusjuhtumid ja piirata nakkuse levikut;

8.      nõuab pikaajalisi meetmeid tulevaste puhangute vältimiseks, mis eeldab suuri investeeringuid kohalikesse tervishoiusüsteemidesse, kuna piisavate töötajatega hästi varustatud kliinikud aitaksid seotud riikidel toime tulla mitte üksnes ajutiste kriisidega, vaid ka sagedamini esinevate haigustega, nagu malaaria (mille tagajärjel sureb maailmas iga päev 3200 inimest) ja kõhulahtisust põhjustavad haigused (mille ohvriteks on iga päev 5000 inimest, kellest paljud on lapsed);

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Aafrika Liidu valitsustele ja parlamentidele ja Maailma Terviseorganisatsioonile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika