Päätöslauselmaesitys - B8-0107/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0107/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Nirj Deva, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0107/2014

Menettely : 2014/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0107/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0107/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0107/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista

(2014/2842(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön 8. elokuuta 2014 antaman ilmoituksen ”kansainvälisestä kansanterveydellisestä uhasta”,

–       ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 annetun Ebolaa koskevan WHO:n etenemissuunnitelman,

–       ottaa huomioon 27. elokuuta 2014 annetun Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen arvion Ebolaan liittyvistä riskeistä,

–       ottaa huomioon terveysasioista vastaavan komission jäsenen Tonio Borgin 8. elokuuta 2014 antaman lausunnon Ebola-epidemian puhkeamisesta Länsi-Afrikassa,

–       ottaa huomioon kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen Andris Piebalgsin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista 5. syyskuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin 21. elokuuta 2014 käynnistämän Ebola-epidemian johdosta Länsi-Afrikassa toteutettavan tukioperaation (ASEOWA),

–       ottaa huomioon 2. syyskuuta 2014 järjestetyn Ebolaa koskeneen YK:n erityistiedotustilaisuuden, jonka piti kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Joanne Liu,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että tähän mennessä nykyisessä Länsi-Afrikan alueen Ebola-epidemiassa on kuollut yli 2 000 ihmistä Guineassa, Sierra Leonessa, Liberiassa, Senegalissa ja Nigeriassa, mikä on enemmän kuin koskaan, kun otetaan huomioon rekisteröidyt tapaukset, uhrien määrä sekä maantieteellinen levinneisyys;

B.     ottaa huomioon, että Ebola-kriisi on erittäin huolestuttava ei pelkästään uhrien kasvavan määrän vuoksi, vaan myös ottaen huomioon aluetta koettelevat laajemmat haasteet, jotka liittyvät poliittiseen ja taloudelliseen epävakauteen, vesipulaan, puutteelliseen jätevesihuoltoon ja puutteelliseen elintarviketurvaan;

C.     ottaa huomioon, että Ebola-pandemia on levinnyt jo muutenkin hauraisiin ja poliittisesti epävakaisiin maihin, jotka ovat sosiaalipalvelujen ja kattavien terveydenhoitojärjestelmien puuttumisen vuoksi erityisen haavoittuvaisia tällaisten epidemioiden yhteydessä;

D.     ottaa huomioon, että tilannetta on pahentanut paikallisväestön syvään juurtunut epäluottamus hallituksiaan, kansainvälisiä viranomaisia ja ulkomaisia terveystyöntekijöitä vastaan; katsoo, että tällainen epäluottamus ja siihen liittyvät salaliittoteoriat tekevät paikallisväestöstä alttiin uhmaamaan karanteenitoimenpiteitä ja vastustamaan terveydenhoitohenkilökunnan kaikkia yrityksiä lisätä yleistä tietoisuutta epidemiasta;

E.     ottaa huomioon, että riistaliha, joka on yksi taudin pääasiallisista levittäjistä, on edelleen Länsi-Afrikan ihmisten tärkein proteiinilähde; ottaa huomioon, että riistalihan kauppaa ja kulutusta koskevat aiemmat hallitusten kiellot ovat jääneet pitkälti vaille paikallisväestön huomiota;

F.     ottaa huomioon, että humanitaarisista toimista vastaa täysin kansainvälinen yhteisö Lääkärit ilman rajoja -järjestön ja Maailman terveysjärjestön sekä Maailmanpankin ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kautta;

G.     panee merkille, että Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto on sitoutunut myöntämään yli 147 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun ja kehitysapuun, joka suunnataan diagnoosien tekemiseen tarvittaviin laitteisiin, sterilisointilaitteisiin, suoja-asuihin ja taudin leviämistä ehkäiseviin laitteisiin;

H.     ottaa huomioon, että alueelle on sijoitettu EU:n humanitaarisia asiantuntijoita, jotka valvovat tilannetta ja tekevät yhteistyötä kumppanijärjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa;

1.      pitää ilahduttavana Euroopan komission taloudellisen tuen lisäämistä humanitaariseen apuun ja kehitysapuun ja kannustaa jatkamaan sitä kriisin selvittämiseksi ja pitää erityisen myönteisenä sen tukea Afrikan unionin ASEOWA-operaatiolle;

2.      pitää Maailman terveysjärjestön Ebolaa koskevaa etenemissuunnitelmaa perustana ensisijaisille toimille, jotka koskevat muun muassa eriytettyjä toimintatapoja maille, joissa virus on levinnyt laajalle, sekä naapurimaille, joissa virustapauksia epäillään ja joissa toimintavalmiutta on tehostettava;

3.      vaatii järjestämään Euroopan unionin neuvoston ministerikokouksen, jossa laadittaisiin strategia lääkinnällisen avun mobilisoimiseksi siten, että jäsenvaltioiden humanitaarinen apu toimitetaan koordinoidusti perille;

4.      toteaa, että toistaiseksi ei ole saatavilla rokotetta ja että paras toimintatapa on eristää potilaat ja puuttua viruksen aiheuttamiin sekundaarisiin oireisiin;

5.      vaatii koulutus- ja tiedotustoimia, jotta lisätään oireita ja ennaltaehkäisytoimia koskevaa tietoisuutta kansalaisjärjestöjen kautta ja edistetään luottamusta sekä kansalaisten Ebolan vastaisia toimia koskevaa yhteistyötä;

6.      vaatii tuen kanavoimista edelleen hätäkeskuksille, karanteenikeskuksille, valvontajärjestelmiin, riskinarviointiin ja Ebola-rokotteen kehittämiseen; toteaa, että joitakin kokeellisia hoitoja on jo olemassa, mutta lääkkeen kehittämisen ollessa vasta alkuvaiheessa ei vielä ole olemassa järjestelmää sen valmistamiseksi ja jakelemiseksi, vaikka se osoittautuisikin tehokkaaksi;

7.      kehottaa Afrikan Unionia WHO:n asiantuntijoiden voimakkaan tuen ja Euroopan komission rahoituksen avulla vaatimaan, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) perustaa sotilaalliset lääkintäjoukot, joiden yksiköitä voitaisiin sijoittaa kansainvälisille lentokentille ja tärkeimpiin rajanylityspaikkoihin, jotta voidaan havaita kaikki epäillyt infektiotapaukset ja rajoittaa niiden leviäminen;

8.      vaatii pitkän aikavälin toimenpiteitä tulevien epidemioiden ehkäisemiseksi, mikä edellyttää merkittäviä investointeja paikallisiin terveydenhoitojärjestelmiin, sillä asianmukaisella henkilökunnalla varustetut ja hyvin varustellut klinikat auttaisivat mukana olevia maita selviytymään sekä tilapäisistä kriiseistä että yleisistä taudeista, kuten malariasta (jonka uhriksi joutuu päivittäin 3 200 henkilöä koko maailmassa) ja ripulitaudeista (joiden uhreiksi joutuu päivittäin 5 000 henkilöä, joista monet lapsia);

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman terveysjärjestölle.