Procedura : 2014/2842(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0107/2014

Teksty złożone :

B8-0107/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0026

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 63k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o wystąpieniu sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając plan działania WHO dotyczący reakcji na epidemię wywołaną przez wirusa ebola z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając ocenę przeprowadzoną przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczącą ryzyka związanego z wirusem ebola z dnia 27 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonio Borga w sprawie wybuchu epidemii wirusa ebola w Afryce Zachodniej z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa i komisarz ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgiewej w sprawie reakcji UE na epidemię wirusa ebola z dnia 5 września 2014 r.,

–       uwzględniając misję Unii Afrykańskiej (UA) pt. „Wsparcie UA w związku z wybuchem epidemii wirusa ebola w Afryce Zachodniej” (ASEOWA) ustanowioną 21 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając wystąpienie dr Joanne Liu, prezes międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic, na specjalnej konferencji ONZ na temat wirusa ebola z dnia 2 września 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że jak dotąd już ponad 2000 osób zmarło w Gwinei, Sierra Leone, Liberii, Senegalu i Nigerii w wyniku obecnej epidemii wirusa ebola w regionie Afryki Zachodniej, największej w historii pod względem liczby odnotowanych przypadków, liczby przypadków śmiertelnych i zasięgu geograficznego;

B.     mając na uwadze, że epidemia wirusa ebola stanowi powód ogromnego niepokoju, nie tylko ze względu na rosnącą liczbę przypadków śmiertelnych, ale również ze względu na szersze problemy, jakie powoduje w regionie, jeżeli chodzi o niestabilność polityczną i gospodarczą, niedobory wody, brak dostępu do kanalizacji oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego;

C.     mając na uwadze, że pandemia wirusa eboli rozprzestrzeniła się w krajach, które same w sobie są podatne na zagrożenia oraz politycznie niestabilne ze względu na brak usług socjalnych oraz powszechnego systemu opieki zdrowotnej, a przez to są szczególnie narażone na takie epidemie;

D.     mając na uwadze, że sytuację pogarsza głęboko zakorzeniona nieufność obywateli wobec swoich władz, organizacji międzynarodowych i służby medycznej z innych krajów; mając na uwadze, że ta nieufność i towarzyszące jej teorie spiskowe mogą sprawić, iż miejscowa ludność będzie skłonna kwestionować środki kwarantanny i stawiać opór wobec wszelkich prób przeprowadzania działań informacyjnych przez personel medyczny;

E.     mając na uwadze, że mięso z buszu, będące główną drogą rozprzestrzeniania się choroby, pozostaje głównym źródłem białka dla ludności Afryki Zachodniej; mając na uwadze, że uprzednie zakazy handlu i spożycia mięsa z buszu wydawane przez władze były w dużej mierze lekceważone przez miejscową ludność;

F.     mając na uwadze, że pomoc humanitarna jest w pełni kierowana przez wspólnotę międzynarodową za pośrednictwem Lekarzy Bez Granic, Światowej Organizacji Zdrowia i Banku Światowego, a także Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;

G.     mając na uwadze, że Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności Komisji Europejskiej zobowiązała się przeznaczyć 147 mln EUR pomocy humanitarnej i rozwojowej na sprzęt medyczny, który jest niezbędny do diagnostyki, wyposażenie sterylne, kombinezony ochronne i sprzęt do zachowania środków hermetyczności;

H.     mając na uwadze, że eksperci UE ds. pomocy humanitarnej zostali wysłani do Afryki Zachodniej w celu monitorowania sytuacji i współpracy z organizacjami partnerskimi i władzami lokalnymi;

1.      z zadowoleniem przyjmuje oraz popiera trwające obecnie wysiłki prowadzące do zwiększenia przez Komisję Europejską wkładu finansowego w formie pomocy humanitarnej i rozwojowej w odpowiedzi na kryzys, a zwłaszcza jej wsparcie dla misji Unii Afrykańskiej ASEOWA;

2.      uważa, że plan działania WHO dotyczący reakcji na wybuch epidemii wirusa ebola stanowi podstawę dla działań priorytetowych, w szczególności w zakresie zróżnicowanej reakcji w krajach o szerokim rozprzestrzenieniu się choroby i potencjalnych zachorowań w krajach sąsiednich, w których należy zwiększyć gotowość;

3.      wzywa do zwołania posiedzenia Rady Unii Europejskiej na szczeblu ministerialnym w celu określenia strategii uruchomienia wsparcia medycznego, a tym samym zapewnienia pomocy humanitarnej z państw członkowskich w sposób skoordynowany;

4.      zwraca uwagę, że obecnie nie istnieje szczepionka przeciw tej chorobie, a najlepszym podejściem jest izolacja chorych i zwalczanie symptomów towarzyszących zarażeniu wirusem;

5.      w celu zwiększania znajomości symptomów i środków profilaktycznych wzywa do przekazywania wiedzy i informacji za pośrednictwem organizacji pozarządowych, tak aby sprzyjać budowaniu zaufania i współpracy ze strony ludności w odniesieniu do środków przeciwdziałania wirusowi ebola;

6.      wzywa do udzielania stałej pomocy na rzecz ośrodków ratunkowych, ośrodków kwarantanny, mechanizmów nadzoru, oceny ryzyka i badań nad rozwojem szczepionki przeciwko wirusowi ebola; odnotowuje, że istnieje już szereg eksperymentalnych sposobów leczenia, jednak zważywszy na wczesny etap rozwoju leku, nie istnieje jeszcze system jego produkcji ani dystrybucji, nawet gdyby dowiedziono jego skuteczności;

7.      wzywa Unię Afrykańską, aby przy silnym wsparciu ze strony ekspertów WHO oraz funduszy Komisji Europejskiej wezwała ECOWAS do ustanowienia nadzwyczajnej misji wojskowego personelu medycznego, której jednostki zostałyby rozmieszczone na lotniskach międzynarodowych i głównych przejściach granicznych w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych przypadków infekcji i powstrzymania rozwoju choroby;

8.      wzywa do przyjęcia środków długoterminowych, aby w przyszłości móc zapobiegać epidemiom za pomocą znacznych inwestycji w lokalne systemy opieki zdrowotnej, ponieważ posiadające odpowiednią liczbę personelu i dobrze wyposażone kliniki pomogłyby stowarzyszonym krajom poradzić sobie nie tylko z nagłymi kryzysami, ale również z bardziej powszechnymi chorobami, takimi jak malaria (na którą codziennie umiera 3200 osób na świecie) oraz choroby układu pokarmowego (które zabijają 5000 osób dziennie, w tym wiele dzieci);

9.      zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom państw Unii Afrykańskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności