Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0107/2014

Ingivna texter :

B8-0107/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 8 augusti 2014 om ”ett internationellt hot mot människors hälsa”,

–       med beaktande av WHO:s färdplan för att bekämpa ebola av den 28 augusti 2014,

–       med beaktande av den ebolariskbedömning som gjordes av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar den 27 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om ebolautbrottet i Västafrika som gjordes av Tonio Borg, kommissionsledamot med ansvar för hälsa, den 8 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola som gjordes av Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, den 5 september 2014,

–       med beaktande av Afrikanska unionens (AU) uppdrag om stöd i anslutning till utbrottet av ebola i Västafrika (ASEOWA), vilket fastställdes den 21 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Mer än 2 000 människor har hittills dött i Guinea, Sierra Leone, Liberia, Senegal och Nigeria under det senaste utbrottet av ebola i Västafrika, vilket är det historiskt största utbrottet i fråga om antalet registrerade fall, antalet dödsfall och geografisk spridning.

B.     Ebolakrisen är fortfarande mycket oroande, inte bara i fråga om det stigande antalet dödsfall utan även när det gäller epidemins mer omfattande utmaningar för regionen i form av politisk och ekonomisk instabilitet, brist på vatten, avsaknad av sanitär utrustning och osäker livsmedelsförsörjning.

C.     Ebolapandemin har spridit sig i redan svaga och politiskt instabila länder, som på grund av avsaknaden av sociala tjänster och allmänna hälso- och sjukvårdssystem är särskilt sårbara vid sådana utbrott.

D.     Situationen förvärras av den lokala befolkningens djuprotade misstro mot sina regeringar, internationella myndigheter och utländsk sjukvårdspersonal. Denna misstro och andra konspirationsteorier denna ger upphov till innebär att den lokala befolkningen ofta struntar i karantänåtgärder och motsätter sig alla försök från sjukvårdspersonalens sida att sprida information bland folket.

E.     Kött från savannen, som är en av sjukdomens främsta spridningskällor, är fortfarande den viktigaste källan till protein för människorna i Västafrika. Förbud som tidigare utfärdats av staterna mot handel med och konsumtion av kött från savannen har i stor utsträckning ignorerats av lokalbefolkningen.

F.     De humanitära insatserna drivs helt av det internationella samfundet, via Läkare utan gränser, Världshälsoorganisationen och Världsbanken, samt Europeiska unionen och dess medlemsstater.

G.     Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har utlovat mer än 147 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd för medicinsk utrustning som är nödvändig för att ställa diagnoser, steril utrustning, speciella skyddsdräkter och utrustning för att begränsa spridning.

H.     EU:s humanitära experter har skickats till regionen för att övervaka situationen och upprätthålla kontakter med partnerorganisationer och lokala myndigheter.

1.      Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar den fortsatta upptrappningen av kommissionens finansiella åtagande i fråga om humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd som svar på krisen, och i synnerhet dess stöd till Afrikanska unionens ASEOWA-uppdrag.

2.      Europaparlamentet betraktar WHO:s färdplan för att bekämpa ebola som grundvalen för prioriterade insatser, i synnerhet när det gäller de särskilda insatserna i länder med omfattande spridning och misstänkta fall i grannländer där beredskapen måste förstärkas.

3.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att anordna ett ministermöte för att införa en strategi för medlemsstaternas mobilisering av medicinska insatser och tillhandahållande av humanitärt bistånd, med kommissionen som samordnare.

4.      Europaparlamentet påpekar att det för närvarande inte finns något vaccin och att den bästa metoden är att isolera patienter och behandla virusets sekundära symptom.

5.      Europaparlamentet kräver utbildnings- och informationsinsatser för att öka kunskaperna om symptom och förebyggande åtgärder via icke-statliga organisationer, i syfte att bygga förtroende och främja folkets samarbete inom ramen för åtgärderna för att bekämpa ebola.

6.      Europaparlamentet kräver ett fortsatt stöd till kriscentraler, karantänanläggningar, övervakningsmekanismer, riskbedömning och forskning inför utvecklingen av ett vaccin för att behandla ebola. Parlamentet bekräftar att vissa experimentella behandlingar redan finns, men med hänsyn till det berörda läkemedlets tidiga utvecklingsstadium finns det ännu inget system för att tillverka och distribuera det, även om det visade sig vara effektivt.

7.      Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att med det starka stödet från WHO:s sakkunskap och kommissionens ekonomiska stöd, bestämt uppmana ECOWAS att inrätta ett militärt akutvårdsuppdrag, vars enheter skulle kunna placeras ut på internationella flygplatser och vid viktiga gränsövergångar i syfte att spåra och isolera alla misstänkta fall.

8.      Europaparlamentet kräver långsiktiga åtgärder för att förebygga framtida utbrott genom omfattande investeringar i lokala hälso- och sjukvårdssystem, eftersom välutrustade kliniker med tillräcklig personalstyrka kan hjälpa berörda länder att hantera tillfälliga risker men också mer vanliga sjukdomar såsom malaria (som skördar 3 200 offer varje dag i världen) och diarrésjukdomar (som skördar 5 000 fall varje dag, däribland många barn).

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i Afrikanska unionen och Världshälsoorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy