Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0108/2014

Esitatud tekstid :

B8-0108/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0026

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi reageerimise kohta Ebola-viiruse puhangule (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola-viiruse puhangule (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas Ebola-viiruse puhangu 8. augustil 2014. aastal rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks,

–       võttes arvesse WHO 28. augusti 2014. aasta Ebola-viiruse puhangule reageerimise tegevuskava,

–       võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 27. augusti 2014. aasta riskihindamist Ebola-viiruse leviku kohta,

–       võttes arvesse tervise- ja tarbijaküsimuste voliniku Tonio Borgi 8. augusti 2014. aasta avaldust Ebola-viiruse puhangu kohta Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse Libeeria kaitseministri Brownie Samukai poolt ÜRO Julgeolekunõukogus tehtud avaldust selle kohta, et Ebola-viiruse puhang ähvardab Libeeria riigi püsimajäämist,

–       võttes arvesse arenguvoliniku Andris Piebalgse ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 5. septembri 2014. aasta avaldust ELi reageerimise kohta Ebola-viiruse puhangule,

–       võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid rahvusvahelise tasandi presidendi dr Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud eriülevaadet Ebola-viiruse kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Ebola-viiruse puhangu tõttu on Lääne-Aafrikas siiani hukkunud enam kui 2400 inimest; arvestades, et epideemia on kontrolli alt väljas ja ohustab rahvatervist rahvusvahelisel tasandil;

B.     arvestades, et Ebola-viirusesse on teadaolevalt nakatunud üle 4300 inimese, ning pidades silmas, et kõikidest nakatunud inimestest ja viiruse põhjustatud surmajuhtumitest ei ole ka teada antud;

C.     arvestades, et esmakordselt ajaloos on maailma elanikkond silmitsi epideemiaga, mis võib inimeste ülemaailmse liikuvuse tõttu veelgi kiiremini eskaleeruda;

D.     arvestades, et ELi ja rahvusvahelise üldsuse puudulik reageerimine seni kõige tõsisemale Ebola-viiruse puhangule, mida tuleks käsitada rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealase hädaolukorrana, on murettekitav;

E.     arvestades, et paljudel arenenud riikidel (sh ELi liikmesriigid) on olemas bioloogilistele ohtudele reageerimise mehhanismid ja neil on võimalik saata asjaomastele riikidele organiseeritult appi väljaõppe saanud tervishoiutöötajad, kes järgivad käsuahelat, et tagada kõrged ohutus- ja tõhususstandardid;

F.     arvestades, et viiruse edasist levikut ei ole võimalik vältida, kui epideemia kontrolli alla saamise jõupingutuste toetamiseks ei kaasata asjaomastes riikides suurt hulka professionaalseid tervishoiutöötajad ja piisavas koguses varustust (sh õhusilla kaudu);

G.     arvestades, et siiani on viirusega võitlemine ja erakordselt ulatusliku Ebola-viiruse puhangu kontrolli alla saamine jäetud ülekoormatud tervishoiuministeeriumide ja erasektori vabaühenduste (näiteks Piirideta Arstid) kanda;

H.     arvestades, et avalik tervishoiusüsteem on Lääne-Aafrika asjaomases piirkonnas kokku varisenud;

I.      arvestades, et haiguspuhang mõjutab teravalt nii Guinead, Libeeriat kui ka Sierra Leonet, kuna on toonud kaasa toidunappuse, hinnatõusu ja toiduainete tarnetõrked turul;

1.      nõuab, et EL ja selle liikmesriigid töötaksid kiiresti välja konkreetse tegevuskava, mis hõlmaks kutseliste tervishoiutöötajate saatmist kohapeale, sobiva varustuse pakkumist ja kohaliku professionaalse personali koolitamist;

2.      kutsub WHOd üles koordineerima piisava ja organiseeritud rahvusvahelise operatsiooni, mis vastaks epideemia ulatusele ning järgiks käsuahelat, et tagada asjaomaste riikide toetamisel kõrgete ohutus- ja tõhususstandardite järgimine;

3.      on veendunud, et kohalikud tervishoiutöötajad peavad osalema käsuahela igas lülis – nii selleks, et ravida haigestunud elanikke, kui ka selleks, et olla kohaliku elanikkonna ja rahvusvaheliste tervishoiutöötajate vahelüliks;

4.      nõuab Ebola-viiruse ravikeskuste loomist, et suurendada isolatsioonisuutlikkust ja leevendada asjaomaste riikide tervishoiusüsteemide olukorda, sest mõned neist on kokkuvarisemise äärel;

5.      nõuab jätkusuutliku riskijuhtimispoliitika kehtestamist, et koolitada kohalikke tervishoiutöötajaid ja tugevdada nõrka tervishoiutaristut, sh tagada puhas joogivesi;

6.      nõuab tõhusamate kommunikatsioonikanalite sisseseadmist riiklike ja kogukonna tasandi raadiojaamade abil, et suurendada elanikkonna teadmisi ja teadlikkust nii epideemia kui ka ennetamismeetmete kohta ja aidata inimestel end kaitsta;

7.      nõuab ühtlasi Ebola-viiruse vaktsiini testimise ja viirusesse nakatunud isikute ravi selget eristamist; nõuab, et Ebola-viiruse vastase vaktsiini kliiniliste uuringute puhul järgitaks WHO asjakohaseid kehtivaid eeskirju;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja Maailma Terviseorganisatsioonile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika