Procedura : 2014/2842(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0108/2014

Teksty złożone :

B8-0108/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0026

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 59k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o wystąpieniu sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając plan działania WHO dotyczący reakcji na epidemię wirusa ebola z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając ocenę przeprowadzoną przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczącą ryzyka związanego z wirusem ebola z dnia 27 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonio Borga w sprawie wybuchu epidemii wirusa ebola z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie wydane przez liberyjskiego ministra obrony Browniego Samukaia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w sprawie egzystencjalnego zagrożenia dla jego kraju w związku z wybuchem epidemii wirusa ebola,

–       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa i komisarz ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgiewej w sprawie reakcji UE na epidemię wirusa ebola z dnia 5 września 2014 r.,

–       uwzględniając wystąpienie dr Joanne Liu, prezes międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic, na specjalnej konferencji ONZ na temat wirusa ebola z dnia 2 września 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że wybuch epidemii wirusa ebola w Afryce Zachodniej spowodował do tej pory śmierć ponad 2 400 osób oraz że epidemia jest poza kontrolą i zagraża zdrowiu publicznemu w wymiarze międzynarodowym;

B.     mając na uwadze, że zgłoszonych zostało 4 300 przypadków zakażenia wirusem ebola oraz że istnieją niezgłoszone przypadki osób zakażonych wirusem ebola i zmarłych w wyniku tej choroby;

C.     mając na uwadze, że po raz pierwszy w historii ludność świata stanęła w obliczu epidemii, której rozprzestrzenianie się może zostać przyspieszone w wyniku globalnej mobilności ludności;

D.     mając na uwadze, że panuje zaniepokojenie z powodu niewystarczającej reakcji UE i społeczności międzynarodowej w sytuacji najpoważniejszego w historii wybuchu epidemii wirusa ebola, którą należy postrzegać jako sytuację nadzwyczajną dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym;

E.     mając na uwadze, że wiele krajów rozwiniętych, w tym UE, posiada system reagowania na zagrożenia biologiczne i może zmobilizować przeszkolone zespoły medyczne w sposób zorganizowany i przy użyciu struktury dowodzenia, która zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i skuteczności we wspieraniu krajów zmagających się z epidemią;

F.     mając na uwadze, że przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa jest niemożliwe bez powszechnej mobilizacji personelu medycznego i wykorzystania na masową skalę odpowiedniego sprzętu, łącznie z mostem powietrznym, co pozwoli nasilić działania podejmowane w celu opanowania wirusa w krajach dotkniętych tym problemem;

G.     mając na uwadze, że walka z ebolą opierała się dotąd na działaniach nadmiernie obciążonych ministerstw zdrowia i prywatnych organizacji pozarządowych, m.in Lekarze bez granic, próbujących stawić czoła wybuchowi epidemii wirusa ebola o niespotykanej skali;

H.     mając na uwadze, że w dotkniętych regionach Afryki Zachodniej doszło do załamania zwykłego systemu publicznej opieki zdrowotnej;

I.      mając na uwadze, że wybuch epidemii jest szczególnie silnie odczuwany w Gwinei, Liberii i Sierra Leone, w których obecna epidemia spowodowała niedostatek żywności, wzrost cen i zakłócenia w dostawach żywności na rynek;

1.      wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zaproponowania konkretnego szybkiego planu działania obejmującego wysłanie zespołów medycznych, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i przeszkolenie lokalnego personelu;

2.      wzywa Światową Organizację Zdrowia, aby zajęła się koordynacją odpowiedniej zorganizowanej reakcji międzynarodowej dopasowanej do skali epidemii, przy użyciu struktury dowodzenia, która zapewni wysokie standardy bezpieczeństwa i skuteczności we wspieraniu krajów zmagających się z epidemią;

3.      uważa, że należy włączyć lokalny personel medyczny w strukturę dowodzenia na wszystkich poziomach, aby leczył ludność dotkniętą chorobą i był łącznikiem między ludnością a międzynarodowym personelem medycznym;

4.      domaga się stworzenia ośrodków leczenia dla zakażonych wirusem ebola, aby zwiększyć możliwości w zakresie izolowania osób chorych i odciążyć systemy opieki zdrowotnej w krajach dotkniętych epidemią, z których niektóre znalazły się na progu załamania;

5.      wzywa do wdrożenia zrównoważonej strategii politycznej w zakresie zarządzania ryzykiem w celu przeszkolenia lokalnego personelu medycznego i poprawy słabej infrastruktury systemu opieki zdrowotnej, łącznie z zapewnieniem dostępu do czystej wody pitnej;

6.      wzywa do stworzenia pewniejszych kanałów komunikacji za pośrednictwem krajowych i lokalnych stacji radiowych w celu informowania ludności i upowszechniania wśród niej wiedzy na ten temat epidemii i kroków, które należy podjąć celem uniknięcia jej rozprzestrzeniania, aby ludność mogła się chronić;

7.      domaga się również wyraźnego rozróżnienia między testami nad szczepionką przeciw wirusowi ebola a leczeniem oferowanym pacjentom zakażonym tym wirusem; domaga się, aby badania kliniczne nad szczepionką przeciwko eboli prowadzone były według stosownych obowiązujących wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia;

8.      zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności