Návrh uznesenia - B8-0108/2014Návrh uznesenia
B8-0108/2014

NÁVRH UZNESENIA o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

16.09.2014 - (2014/2842(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0107/2014

Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0108/2014
Predkladané texty :
B8-0108/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0108/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly

(2014/2842 (RSP)).

Európsky parlament,

–       so zreteľom na „medzinárodný problém núdzového stavu verejného zdravia“, na ktorý sa poukazuje v oznámení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na plán reakcie WHO na prepuknutie epidémie eboly z 28. augusta 2014,

–       so zreteľom na hodnotenie rizika eboly Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z 27. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie o prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike komisára pre zdravie Tonia Borga z 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie ministra obrany Libérie Brownieho Samukaia pred Bezpečnostnou radou OSN o ohrození existencie jeho krajiny v dôsledku prepuknutia epidémie eboly,

–       so zreteľom na vyhlásenie komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa a komisárky pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 5. septembra 2014 o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly,

–       so zreteľom na osobitný brífing Organizácie Spojených národov o ebole z 2. septembra 2014, ktorý viedla Dr. Joanne Liu, medzinárodná prezidentka organizácie Lekári bez hraníc,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže ebola v západnej Afrike dosiaľ spôsobila smrť viac ako 2400 ľudí; keďže epidémia sa stáva nekontrolovateľnou a ohrozuje medzinárodné verejné zdravie;

B.     keďže počet oznámených prípadov eboly prevyšuje 4 300 a vzhľadom na to, že existujú neohlásené prípady osôb nakazených ebolou a mŕtvych;

C.     keďže prvýkrát v histórii je svetová populácia konfrontovaná s epidémiou, ktorej šírenie by mohla urýchliť celosvetová mobilita ľudí;

D.     keďže nedostatočná reakcia EÚ a medzinárodného spoločenstva na riešenie doteraz najhoršej epidémie eboly, ktorá by sa mala chápať ako medzinárodný núdzový stav verejného zdravia, je znepokojivá;

E.     keďže mnohé rozvinuté krajiny vrátane EÚ majú mechanizmy reakcie na biologické hrozby a sú schopné organizovane rozmiestniť vyškolené lekárske tímy s hierarchiou, ktorou sa zaručí vysoká úroveň bezpečnosti a efektívnosti podpory postihnutých krajín,

F.     keďže ďalšiemu šíreniu vírusu nebude možné zabrániť bez masívneho nasadenia odborného zdravotníckeho personálu, ako aj primeraného vybavenia vrátane leteckého mostu na posilnenie úsilia zameraného na kontrolu epidémie v postihnutých krajinách;

G.     keďže boj proti ebole sa dosiaľ opieral o preťažené ministerstvá zdravotníctva a súkromné mimovládne organizácie, ako sú Lekári bez hraníc, s cieľom zvládnuť mimoriadne veľké ohniská eboly;

H.     keďže riadny verejný systém zdravotnej starostlivosti v postihnutých regiónoch v západnej Afrike zlyháva;

I.      keďže prepuknutie epidémie eboly sa akútne prejavuje v Guinei, Libérii a Sierra Leone a spôsobuje nedostatok potravín, zvyšovanie cien a prerušenie dodávok potravín na trhu;

1.      žiada EÚ a členské štáty, aby predložili konkrétny rýchly akčný plán vrátane rozmiestnenia profesionálnych zdravotníckych tímov a poskytnutia náležitého vybavenia a odbornej prípravy miestnych odborníkov;

2.      vyzýva WHO, aby koordinovala primeranú a organizovanú medzinárodnú reakciu, ktorá by zodpovedala rozsahu epidémie, s hierarchiou, ktorou sa zaručí vysoká úroveň bezpečnosti a efektívnosti podpory poskytnutej postihnutým krajinám;

3.      domnieva sa, že miestny zdravotnícky personál musí byť začlenený do všetkých úrovní hierarchie vytvorenej na liečbu postihnutého obyvateľstva a zabezpečenie kontaktu medzi obyvateľstvom a medzinárodnými zdravotníckymi pracovníkmi;

4.      vyzýva na vytvorenie liečebných centier eboly s cieľom zvýšiť kapacity zabezpečujúce izoláciu chorých a odbremeniť systémy zdravotníctva postihnutých krajín, z ktorých niektoré sú na pokraji kolapsu;

5.      žiada zavedenie udržateľnej politiky riadenia rizík, vzdelávanie miestneho zdravotníckeho personálu a zlepšenie slabej infraštruktúry zdravotnej starostlivosti vrátane zabezpečenia dodávok čistej pitnej vody;

6.      vyzýva na vytvorenie silnejších komunikačných kanálov cez vnútroštátne a komunitné rádiá s cieľom informovať verejnosť a zvyšovať jej povedomie o epidémii a opatreniach, ktoré by sa mali prijať s cieľom zabrániť jej šíreniu a prostredníctvom ktorých by sa ľudia mohli chrániť;

7.      žiada tiež, aby sa jasne rozlišovalo medzi testovacím očkovaním proti ebole a liečbou poskytovanou osobám nakazeným ebolou; žiada, aby sa pri klinickom testovaní vakcíny proti ebole rešpektovali príslušné platné pravidlá WHO;

8.        poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, Organizácii Spojených národov a WHO.