Procedure : 2014/2843(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0109/2014

Indgivne tekster :

B8-0109/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0027

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Irak, herunder beslutning af 17. juli 2014(1), og sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 15. august 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra det særlige møde i Det Europæiske Råd den 30. august 2014,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til De Forenede Nationers erklæring af 18. december 1992 om rettigheder for personer tilhørerende nationale, etniske, religiøse eller sproglige minoriteter,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013;

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 af 15. august 2014 om menneskerettighedskrænkelser begået af ekstremistiske grupper i Irak og Syrien og til godkendelsen af sanktioner over for militante i Irak og Syrien,

–       der henviser til tabstallene i Irak for De Forenede Nationers bistandsmission for Irak (UNAMI),

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring om Islamisk Stats (IS) krigeres adgang til og beslaglæggelse af oliefelter og rørledninger i Syrien og Irak,

–       der henviser til de kommentarer, som De Forenede Nationers særlige rapportør om menneskerettighederne for internt fordrevne personer, Chaloka Beyani, fremsatte den 25. juli 2014,

–       der henviser til de kommentarer, som De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, fremsatte den 8. september 2014 om volden i Syrien og Irak,

–       der henviser til de nylige erklæringer om volden i Irak og i Syrien fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–       der henviser til Europa-Parlamentets formands erklæring af 11. august 2014 om situationen i Irak,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der breder sig en bue af ustabilitet i regionen, der, hvis der ikke gøres noget for at bremse den, kunne føre til, at store dele af Mellemøsten bliver et tilflugtssted for internationale terrorister og ekstremister;

B.     der henviser til, at potentialet for en ny æra med stabilitet og demokrati affødt af opstandene i forbindelse med det arabiske forår i 2010 er blevet erstattet af en hidtil uset periode med ustabilitet og vold i regionen;

C.     der henviser til, at den langvarige borgerkrig i Syrien har givet IS lejlighed til at udvide sin tilstedeværelse både der og i Irak;

D.     der henviser til, at i hundredvis af udenlandske krigere, herunder mange fra EU's medlemsstater, skal have sluttet sig til kampene sammen med IS; der henviser til, at disse EU-borgere betragtes som en sikkerhedsrisiko af EU-medlemsstaternes regeringer;

E.     der henviser til, at IS ifølge de seneste skøn kunne have op til 31 000 krigere i Irak og Syrien, tre gange så mange som tidligere frygtet;

F.     der henviser til, at den nylige stigning i IS-truslen øger de allerede eksisterende humanitære behov hos personer, der er blevet fordrevet som følge af volden i både Irak og Syrien; der henviser til, at volden desuden lægger øget pres på nabolande, der har været et sikkert tilflugtssted for personer, der flygtede fra vold og konflikt inden det seneste IS-oprør; der henviser til, at antallet af fordrevne personer forventes at stige som følge af IS-oprørets grusomhed;

G.     der henviser til, at De Forenede Nationer og andre internationale organisationer har rapporteret om omfattende menneskerettighedskrænkelser fra IS' side i Irak og Syrien, herunder målrettede drab på etniske og religiøse mindretalsgrupper; der henviser til, at der hersker stigende bekymring med hensyn til situationen for de personer, der stadig er fanget i områder under IS-styrkernes kontrol;

H.     der henviser til, at omkring 1,8 millioner irakere ifølge De Forenede Nationers Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) er blevet internt fordrevet siden årets begyndelse, og at næsten halvdelen heraf er børn; der henviser til, at næsten 11 mio. mennesker i Syrien har behov for humanitær bistand, og at næsten tre mio. er flygtet til nabolande;

I.      der henviser til, at De Forenede Nationers verdensfødevareprogram har genoptaget leveringerne af fødevarehjælp til dele af Irak for første gang siden maj 2014, og at hjælpen er målrettet 76 000 mennesker, som er en del af en massiv fordrivelse af familier, der er flygtet fra kampene;

J.      der henviser til, at IS ifølge Amnesty International har iværksat en systematisk kampagne med etnisk udrensning i det nordlige Irak, herunder summariske massemord på og bortførelser af personer tilhørende etniske og religiøse mindretal; der henviser til, at kristne, et shiitisk mindretal, shabakere, turkmenere, yezidier og andre alle har været genstand for forfølgelse fra IS-styrkernes side;

K.     der henviser til, at det ikke lykkedes i tusindvis af yezidiske familier at nå i sikkerhed i forbindelse med IS' overtagelse af kontrollen med Sinjar, og at de måtte søge tilflugt i Jebel Sinjar-bjergene; der henviser til, at det skønnedes, at et sted mellem 8 000 og 30 000 familier var strandet i bjergene under forfærdelige forhold;

L.     der henviser til, at Den Europæiske Union står i begreb med at øge den humanitære bistand til Irak med yderligere 5 mio. EUR som en reaktion på de stigende behov, og at dette vil bringe den samlede støtte til Irak op på 17 mio. EUR i 2014;

1.      fordømmer på det kraftigste de terrorhandlinger, som IS og andre væbnede grupper har begået mod irakiske og syriske borgere; beklager endvidere angrebene på civile mål og fordømmer uden forbehold anvendelsen af henrettelser, tortur og seksuel vold i konflikten;

2.      udtrykker alvorlig bekymring over den forværrede humanitære krise som følge af de nylige kampe og noterer sig den massive fordrivelse af civile i både Syrien og Irak; noterer sig desuden med bekymring, at eskaleringen af den væbnede konflikt i Irak, navnlig i landets nordlige del, har ført til, at i tusindvis af mennesker er blevet fordrevet internt i den kurdiske region, efterhånden som de er flygtet fra IS' fremtrængen;

3.      beklager de vilkårlige drab og menneskerettighedskrænkelser, som IS og andre terrororganisationer har begået, herunder mod kristne og andre religiøse og etniske mindretal;

4.      beklager IS-krigeres nylige mord på de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff og den britiske hjælpearbejder David Haines, og giver udtryk for alvorlig bekymring over sikkerheden for andre, som stadig holdes fangne af ekstremisterne;

5.      støtter alle dem, der er engageret i kampen mod IS-terrorisme og andre væbnede grupper/terrorgrupper; opfordrer endvidere alle regionale aktører og regeringer til fuldt ud at samarbejde om bekæmpelsen af IS-truslen; understreger, at et sådant samarbejde har afgørende betydning for sikkerheden i regionen;

6.      er af den opfattelse, at alle muligheder skal holdes åbne, og at intet bør udelukkes, når det gælder bekæmpelse af truslen fra IS; opfordrer desuden Den Europæiske Union, dens medlemsstater og andre internationale aktører til at arbejde nært sammen om udviklingen af en bydende nødvendig og omfattende reaktion på IS-truslen;

7.      glæder sig over, at regionale magter for nylig har givet udtryk for deres støtte og erklæret sig villige til at tilslutte sig en amerikanskledet koalition mod IS; roser de amerikanske ministre Kerrys og Hagels bestræbelser med henblik på dannelsen af en sådan international koalition;

8.      afviser fuldstændigt IS-lederskabets proklamation om oprettelsen af et kalifat i de områder, der er under dets kontrol, og anser proklamationen for ulovlig; afviser desuden selve ideen om ensidige ændringer af internationalt anerkendte grænser ved magt; er ydermere af den opfattelse, at oprettelsen af et sådant kalifat med samt dets ideologi og ekstremistiske vold er en direkte trussel mod Den Europæiske Unions sikkerhed;

9.      udtrykker bekymring over forlydender om, at i hundredvis af udenlandske krigere, herunder EU-borgere, har sluttet sig til IS' oprør; opfordrer desuden til internationalt samarbejde med henblik på passende retlige foranstaltninger mod alle personer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger;

10.    glæder sig over FN's Sikkerhedsråds nylige bekendtgørelse om, at der den 25. september 2014 vil blive afholdt et topmøde med henblik på at fokusere den internationale opmærksomhed på det voksende og farlige fænomen med udenlandske terrorkrigere;

11.    er af den opfattelse, at ustabiliteten og konflikten i Syrien, der er en følge af Assad-regimets krig mod dets eget folk, har skabt de rigtige betingelser for, at IS kan trives, og ført til mere udbredt ustabilitet og vold i regionen; opfordrer nye og stærkt nødvendige internationale tiltag med henblik på at søge at finde frem til en varig og fredelig politisk løsning på denne konflikt;

12.    glæder sig over dannelsen af en ny inklusiv regering i Irak og opfordrer alle deltagere til at samarbejde med henblik på at skabe politisk stabilitet og fred og bekæmpe IS-oprøret;

13.    mener, at det er Den Europæiske Unions pligt fortsat at støtte Iraks suverænitet samt at yde så megen humanitær bistand som muligt for at mindske lidelserne for alle de personer, der er ramt af kampene i både Irak og Syrien; mener desuden, at Den Europæiske Union har en rolle at spille, når det gælder om at hjælpe de nabolande, der tilbyder flygtninge, der flygter fra konflikten og IS' oprør, et tilflugtssted;

14.    er dybt foruroliget over forlydender om, at oliefelter og hertil knyttet infrastruktur er faldet i IS-styrkernes hænder, eftersom de kunne være en værdifuld indtægtskilde for deres terroraktioner; opfordrer alle lande til for så vidt angår olie i Syrien og Irak ikke at engagere sig i handelsmæssig aktivitet, der direkte eller indirekte kunne gavne IS;

15.    opfordrer til, at der foretages en omfattende undersøgelse af påstandene om menneskerettighedskrænkelser i Irak og Syrien, og til, at personer, der beskyldes for sådanne forbrydelser, retsforfølges i henhold til folkeretten;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik