Menetlus : 2014/2843(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0109/2014

Esitatud tekstid :

B8-0109/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0027

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 127kWORD 59k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmitise Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmitise Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Iraagis, sealhulgas 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni(1), ning oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Süürias,

–       võttes arvesse välissuhete nõukogu 15. august 2014. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. augustil 2014 toimunud erakorralise kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

–       võttes arvesse 24. juunil 2013. aastal vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. augusti 2014. aasta resolutsiooni 2170 äärmusrühmitiste poolt inimõiguste rikkumise kohta Iraagis ja Süürias ning relvastatud rühmitiste vastaste sanktsioonide heakskiitmise kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Iraagi abimissiooni (UNAMI) arvandmeid inimohvrite kohta Iraagis,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu avaldust, milles käsitletakse rühmitise Islamiriik (IS) võitlejate juurdepääsu Süüria ja Iraagi naftapiirkondadele ja naftajuhtmetele ning nende hõivamist ISi võitlejate poolt,

–       võttes arvesse riigisiseste põgenike inimõiguste küsimustega tegeleva ÜRO eriraportööri Chaloka Beyani 25. juulil 2014 avaldatud kommentaare,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 8. septembril 2014 avaldatud kommentaare vägivalla kohta Süürias ja Iraagis,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja hiljutisi avaldusi vägivalla kohta Iraagis ja Süürias,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 11. augustil 2014 esitatud avaldust olukorra kohta Iraagis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ebastabiilsus on haaramas kogu piirkonda ja kui selle levikut ei tõkestata, võivad laialdased alad Lähis-Idas muutuda rahvusvaheliste terroristide ja äärmuslaste tugikohaks;

B.     arvestades, et 2010. aastal araabia kevade ülestõusudega avanenud võimalus alustada selles piirkonnas uut stabiilsuse ja demokraatia ajastut on asendunud enneolematu ebastabiilsuse ja vägivalla perioodiga;

C.     arvestades, et kauakestev kodusõda Süürias on võimaldanud ISil seal ja ka Iraagis oma tegevust laiendada;

D.     arvestades, et teadaolevalt sõdib ISi poolel sadu välisvõitlejaid, kellest paljud on pärit ELi liikmesriikidest; arvestades, et ELi liikmesriikide valitsused peavad neid ELi kodanikke ohtlikuks julgeolekule;

E.     arvestades, et uusimate hinnangute kohaselt võib ISil Iraagis ja Süürias olla kuni 31 000 võitlejat, seega varem arvatust kolm korda rohkem;

F.     arvestades, et ISi viimasel ajal täheldatav tõus suurendab Iraagis ja Süürias vägivalla tõttu juba ümberasustatud inimeste vajadust humanitaarabi järele veelgi; arvestades, et vägivald paneb suurema surve alla ka naaberriigid, kes veel enne ISi viimase aja mässutegevust andsid varjupaika vägivalla ja konflikti eest põgenenud inimestele; arvestades, et ISi julmast mässutegevusest tingituna ümberasustatud isikute arv eeldatavasti suureneb;

G.     arvestades, et ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on teatanud sagedastest ISi toime pandud inimõiguste rikkumistest, sealhulgas rahvus- ja usuvähemuste liikmete sihilikust tapmisest Iraagis ja Süürias; arvestades, et üha tõsisemat muret tekitab nende inimeste käekäik, kes on veel lõksus ISi jõudude kontrolli all olevatel aladel;

H.     arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel on käesoleva aasta algusest saadik ümber asustatud umbkaudu 1,8 miljonit iraaklast, kellest ligi pool on lapsed; arvestades, et Süürias vajab ligi 11 miljonit inimest humanitaarabi ja kolm miljonit inimest on põgenenud naaberriikidesse;

I.      arvestades, et ÜRO maailma toiduabi programmi kaudu hakati 2014. aasta maist alates Iraagi teatavatele aladele jälle toiduabi andma ning see abi suunatakse 76 000-le inimesele – sõjategevuse eest pagevatele perekondadele, kes moodustava osa „massilise ümberasumise” voost;

J.      arvestades, et Amnesty Internationali teatel on IS Iraagi põhjaosas alustanud süstemaatilist etnilise puhastuse kampaaniat, mille osaks on rahvus- ja usuvähemuste liikmete massiline kiirkorras hukkamine ja röövimine; arvestades, et ISi jõud on sihikule võtnud kristlased, šiiidi vähemuse, shabakid, türkmeenid, jeziidid ja teisedki;

K.     arvestades, et tuhanded jeziidi perekonnad ei jõudnud kindlat turvapaika leida, kuna Sinjari linn läks ISi kontrolli alla ja nad olid sunnitud põgenema Jebel Sinjari mäeahelikku; arvestades, et mägedes äärmiselt rasketesse tingimustesse sattunud perekondi on erinevatel hinnangutel 8000 kuni 30 000;

L.     arvestades, et suurenenud abivajadusest tulenevalt suurendab Euroopa Liit Iraagile antavat humanitaarabi viie miljoni euro võrra ja sellega tõuseb ELi Iraagile suunatud vahendite kogumaht 2014. aastal 17 miljoni euroni;

1.      mõistab teravalt hukka terroriaktid, mida IS ja teised relvastatud rühmitised on teostanud Iraagi ja Süüria kodanike vastu; taunib ka rünnakuid tsiviilobjektidele ning mõistab tingimusteta hukka konflikti käigus toime pandud hukkamised, piinamise ja seksuaalse vägivalla;

2.      väljendab tõsist muret viimase aja sõjategevusest tingitud süveneva humanitaarkriisi pärast ja märgib, et Süürias ja Iraagis on tsiviilisikuid massiliselt ümber asustatud; lisaks väljendab muret seoses relvakonflikti eskaleerumisega Iraagis, eriti Iraagi põhjaosas, mille tõttu kurdide piirkonnas asub ümber tuhandeid inimesi, kes põgenevad pealetungiva ISi eest;

3.      taunib inimeste, sealhulgas kristlaste ning teiste usu- ja rahvusvähemuste liikmete meelevaldset tapmist ja inimõiguste rikkumisi, mida panevad toime IS ja teised terroriorganisatsioonid;

4.      mõistab hukka USA ajakirjanike James Foley ja Steven Sotloffi ning Briti humanitaarabitöötaja David Hainesi hiljutise mõrvamise ISi võitlejate poolt ning väljendab sügavat muret nende inimeste julgeoleku pärast, kes on veel äärmuslaste käes vangis;

5.      avaldab toetust kõigile, kes osalevad võitluses ISi ning teiste relva- ja terrorirühmitiste vastu; kutsub kõiki piirkondlikke jõude ja valitsusi üles täielikule koostööle võitluses ähvardava ISi vastu; rõhutab selle koostöö ülimalt suurt tähtsust piirkonna julgeolekule;

6.      on kindlalt seisukohal, et ISi ohu vastu võideldes peavad kõik tegutsemisvõimalused jääma avatuks ja ühtki neist ei saa välistada; kutsub ka Euroopa Liitu, selle liikmesriike ning teisi rahvusvahelisi toimijaid üles tegema tihedat koostööd, et ISi ähvardusele saaks kiiresti ja terviklikult vastata;

7.      tunnustab piirkondlike jõudude hiljuti avaldatud valmidust ühineda USA juhitud ISi vastase koalitsiooniga; hindab positiivselt USA ministrite Kerry ja Hageli jõupingutusi selle rahvusvahelise koalitsiooni loomiseks;

8.      keeldub täielikult tunnustamast ISi juhtide kuulutust kalifaadi moodustamise kohta praegu ISi kontrolli all olevatel aladel, peab seda ebaseaduslikuks ning on vastu igasugusele rahvusvaheliselt tunnustatud piiride ühepoolsele jõuga muutmisele; on kindlalt seisukohal, et sellise kalifaadi loomine, sellega seonduv ideoloogia ja äärmine vägivald ohustavad otseselt Euroopa Liidu julgeolekut;

9.      väljendab muret seoses teadetega, et ISi mässutegevuses osaleb sadu välisvõitlejaid, sealhulgas ELi liikmesriikide kodanikke; nõuab lisaks rahvusvahelist koostööd kohaste õiguslike meetmete rakendamiseks kõigi isikute vastu, keda kahtlustatakse seotuses terroriaktidega;

10.    tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu hiljutist teadaannet rahvusvahelise tippkohtumise korraldamise kohta 25. septembril 2014, et keskendada rahvusvahelisel tasandil tähelepanu välisvõitlejatest terroristidele kui „üha sagenevale ja ohtlikule fenomenile”;

11.    on kindlalt seisukohal, et ebastabiilsus ja konflikt Süürias, mille põhjuseks on Assadi režiimi sõda oma rahva vastu, on loonud tingimused ISi hoogsaks tõusuks ning suurendanud ebastabiilsust ja vägivalda kogu piirkonnas; nõuab jõulisi ja kiireid rahvusvahelisi samme konfliktile püsiva rahumeelse poliitilise lahenduse leidmiseks;

12.    hindab positiivselt uue, kaasava valitsuse moodustamist Iraagis ning kutsub kõiki selles osalejaid üles tegema koostööd poliitilise stabiilsuse ja rahu heaks ja ISi mässutegevuse vastases võitluses;

13.    on veendunud, et Euroopa Liidu kohus on jätkata Iraagi suveräänsuse toetamist ja osutada kõikvõimalikku humanitaarabi, et leevendada kõigi nende inimeste kannatusi, kes on Iraagis ja Süürias vaenupoolte vahele sattunud; on ka veendunud, et Euroopa Liit peab omalt poolt abistama Iraagi ja Süüria naaberriike, kes võimaldavad konflikti ja ISi mässutegevuse eest pagevatele inimestele varjupaika;

14.    peab äärmiselt murettekitavaks teateid naftapiirkondade ja nende infrastruktuuri langemisest ISi jõudude kätte, kuna need võivad osutuda väärt tuluallikaks ja aidata rahastada ISi terrorioperatsioone; kutsub kõiki riike üles mitte osalema äritegevuses, mis Süüria ja Iraagi naftaga seoses võiks ISile otse või kaudselt kasu tuua;

15.    nõuab Iraagis ja Süürias väidetavalt toimunud inimõiguste rikkumiste põhjalikku uurimist ja nendes kuritegudes süüdistatavate kohtu alla andmist vastavalt rahvusvahelisele õigusele;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, ÜRO peasekretärile ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0011.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika