Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0109/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0109/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0027

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Irakin tilanteesta, myös 17. heinäkuuta 2014(1) antamansa päätöslauselman, sekä aikaisemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta,

–       ottaa huomioon 15. elokuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 30. elokuuta 2014 tehdyt päätelmät,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 15. elokuuta 2014 antaman päätöslauselman 2170 Irakin ja Syyrian ääriryhmien ihmisoikeusrikkomuksista sekä Irakin ja Syyrian taistelijoita koskevien pakotteiden hyväksymisen;

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien Irakissa toimivan avustusoperaation (UNAMI) julkaisemat Irakin uhrien lukumäärää koskevat tiedot,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston lausunnon Islamilaisen valtion (IS) taistelijoiden pääsystä Syyrian ja Irakin öljykentille ja -putkistoille ja niiden valtaamisesta,

–       ottaa huomioon kotimaansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ihmisoikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan Chaloka Beyanin 25. heinäkuuta 2014 esittämät kommentit,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 8. syyskuuta 2014 esittämät kommentit väkivallasta Syyriassa ja Irakissa,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan äskettäiset julkilausumat väkivallasta Irakissa ja Syyriassa,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 11. elokuuta 2014 antaman lausunnon Irakin tilanteesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että epävakauden kaari levittäytyy alueelle, ja jos siihen ei puututa, se voi johtaa siihen, että laajoista alueista Lähi-idässä tulee terroristien ja ääriainesten suojapesäke;

 

B.     toteaa, että mahdollinen uusi vakauden ja demokratian aikakausi, joka alkoi arabikevään mullistusten myötä 2010, on korvattu ennennäkemättömällä epävakauden ja väkivallan kaudella alueella;

C.     toteaa, että pitkään kestänyt sisällissota Syyriassa on tarjonnut IS-järjestölle mahdollisuuksia lisätä läsnäoloaan Syyriassa ja Irakissa;

D.     panee merkille, että satojen ulkomaalaisten taistelijoiden kerrotaan liittyneen taisteluihin IS:n joukoissa ja että näiden joukossa on monia Euroopan unionin jäsenvaltioista; toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat määritelleet nämä EU:n kansalaiset turvallisuusriskiksi;

E.     toteaa, että viimeisimpien arvioiden mukaan IS-järjestöllä voi olla jopa 31 000 taistelijaa Irakissa ja Syyriassa, mikä on kolme kertaa enemmän kuin aikaisemmin pelättiin;

F.     toteaa, että IS:n uhan viimeaikainen lisääntyminen kasvattaa jo olemassa olevia humanitaarisia tarpeita ihmisillä, jotka ovat jo joutuneet siirtymään muualle väkivallan takia sekä Irakissa että Syyriassa; toteaa, että väkivalta myös lisää entisestään paineita naapurimaissa, jotka ovat tarjonneet suojapaikan niille, jotka pakenevat väkivaltaa ja konfliktia IS:n kapinallisten tieltä; toteaa, että siirtymään joutuvien ihmisten määrän odotetaan nousevan IS:n kapinallisten julmuuden vuoksi;

G.     toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat ja muut kansainväliset järjestöt ovat ilmoittaneet laajalle levinneistä IS:n tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista Irakissa ja Syyriassa, mukaan luettuina etnisiin vähemmistöihin ja uskonnollisiin ryhmiin kohdistuneet surmatyöt; ottaa huomioon kasvavan huolen IS:n joukkojen hallitsemalle alueelle loukkuun jääneiden ihmisten hyvinvoinnista;

H.     toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) arvioiden mukaan 1,8 miljoonaa irakilaista on siirretty vuoden alusta, ja heistä lähes puolet on lapsia; toteaa, että Syyriassa lähes 11 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua ja kolme miljoonaa on paennut naapurimaihin;

I.      toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien elintarvikeohjelma on aloittanut uudelleen ruokatoimituksen osiin Irakia ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 toukokuun ja että kohteena on 76 000 ihmistä, jotka suurta määrää perheitä, jotka ovat paenneet taistelujen tieltä;

J.      toteaa, että Amnesty Internationalin mukaan IS on käynnistänyt järjestelmällisiä etnisiä puhdistuskampanjoja Pohjois-Irakissa, mukaan luettuina summittaiset tappamiset ja sieppaukset, jotka on kohdistettu etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin; toteaa, että kristityt, šiiavähemmistö, šabakit, turkmeenit, jesidit ja muut ovat kaikki olleet IS:n joukkojen kohteena;

K.     toteaa, että tuhannet jesidiperheet eivät ole pystyneet löytämään turvallista paikkaa IS:n ryhdyttyä valvomaan Sinjaria, ja niiden on ollut pakko paeta Jebel Sinjarin vuoristoalueelle; toteaa, että arvioiden mukaan vuoristoon joutuneiden, ankarissa olosuhteissa elävien perheiden määrä on 8 000–30 000;

L.     toteaa, että Euroopan unioni on lisäämässä humanitaarista apuaan Irakille 5 miljoonan euron arvosta vastatakseen kasvaviin tarpeisiin, ja kasvattanut Irakille myönnettävän kokonaisrahoituksen 17 miljoonaan euroon vuonna 2014;

1.      tuomitsee jyrkästi terroriteot, joita IS ja muut aseistautuneet ryhmät ovat tehneet Irakin ja Syyrian kansalaisia vastaan; pitää lisäksi valitettavina siviilikohteisiin tehtyjä hyökkäyksiä ja tuomitsee ehdottomasti teloitusten, kidutuksen ja seksuaalisen väkivallan käytön konfliktissa;

2.      ilmaisee suuren huolensa humanitaarisen kriisin pahenemisesta, johon ovat syynä viimeaikaiset taistelut, ja panee merkille siirtymään joutuneiden siviilien suuren määrän Syyriassa ja Irakissa; panee lisäksi huolestuneena merkille, että Irakin aseellinen konflikti on kärjistynyt erityisesti maan pohjoisosassa, ja tuhannet ihmiset ovat siirtyneet kurdialueelle paetessaan IS:n etenemistä;

3.      suree IS:n ja muiden terroristijärjestöjen tekemiä, myös kristittyihin ja muihin uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuneita mielivaltaisia surmatöitä ja ihmisoikeusrikkomuksia;

4.      pitää järkyttävinä IS:n äskettäin tekemiä amerikkalaisten toimittajien James Foleyn ja Steven Sotloffin sekä brittiläisen avustustyöntekijän David Hainesin murhia ja ilmaisee vakavan huolensa ääriainesten vankeina olevien muiden henkilöiden turvallisuudesta;

5.      tukee kaikkia niitä, jotka ovat mukana IS:n terrorismin ja muiden aseellisten ryhmien tai terroristiryhmien vastaisessa taistelussa; kehottaa lisäksi kaikkia alueellisia toimijoita ja hallituksia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä IS:n uhan torjumiseksi; korostaa, että tällainen yhteistyö on elintärkeää alueen turvallisuuden kannalta;

6.      katsoo, että kaikki vaihtoehdot on pidettävä avoimina eikä mitään saa sulkea pois, kun on kyse IS:n aiheuttaman uhan torjumisesta; kehottaa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja muita kansainvälisiä toimia edelleen tekemään tiiviisti yhteistyötä kehitettäessä pikaisesti kattavia vastatoimia IS-järjestöstä aiheutuvalle uhalle;

7.      suhtautuu myönteisesti alueellisten vallankäyttäjien äskettäiseen tukeen niiden ollessa halukkaita liittymään Yhdysvaltojen johtamaan IS:n vastaiseen liittoumaan; antaa tunnustusta Yhdysvaltojen ministereiden Kerryn ja Hagelin ponnisteluista tämän liittouman muodostamiseen liittyvissä pyrkimyksissä;

8.      ei hyväksy missään nimessä ja pitää laittomana IS:n johdon julistusta, jonka mukaan se on perustanut kalifaatin hallussaan oleville alueille, ja torjuu mahdollisuuden muuttaa väkivalloin yksipuolisesti kansainvälisesti tunnustettuja rajoja; katsoo lisäksi, että tällaisen kalifaatin perustaminen, sen ideologia ja ääriryhmien väkivalta muodostavat suoran uhan Euroopan unionin turvallisuudelle;

9.      on huolissaan siitä, että IS-ryhmän kapinallisten joukkoihin kerrotaan liittyneen satoja ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin terroritekoihin osallistumisesta epäiltyjä henkilöitä vastaan;

10.    suhtautuu myönteisesti YK:n turvallisuusneuvoston äskettäiseen ilmoitukseen kutsua 25. syyskuuta 2014 koolle huippukokous, jossa keskitytään siihen, että kansainvälistä huomiota kiinnitetään ulkomaisten terroristitaistelijoiden aiheuttamaan kasvavaan ja vaaralliseen ilmiöön;

11.    katsoo, että epävakaus ja Syyrian konflikti, jonka Assadin hallituksen sota omia kansalaisiaan vastaan on aiheuttanut, on luonut olosuhteet, joissa IS kukoistaa, ja johtanut entistä suurempaa epävakauteen ja väkivaltaan alueella; kehottaa ryhtymään pikaisesti uusiin kansainvälisiin toimiin, joilla pyritään saamaan aikaan kestävä ja rauhanomainen poliittinen ratkaisu tähän konfliktiin;

12.    suhtautuu myönteisesti Irakin uuden osallistavan hallituksen muodostamiseen ja kehottaa kaikkia osallisia työskentelemään yhdessä poliittisen vakauden ja rauhan puolesta ja torjumaan IS:n kapinallisia;

13.    katsoo, että Euroopan unionin velvollisuutena on jatkaa Irakin itsemääräämisoikeuden tukemista ja antaa kaikki mahdollinen humanitaarinen tuki, jolla helpotetaan kaikkien niiden kärsimystä, jotka ovat jääneet taistelun jalkoihin Irakissa ja Syyriassa; katsoo lisäksi, että Euroopan unionin tehtävä on auttaa niitä naapurimaita, jotka tarjoavat suojaa konfliktia ja IS:n kapinallisia pakeneville pakolaisille;

14.    on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan öljykenttiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria on joutunut IS:n joukkojen käsiin, koska tämä voi tarjota arvokkaan tulovirran sen terroritoimille; kehottaa kaikkia maita olemaan harjoittamatta Syyrian ja Irakin öljyyn liittyvää kaupallista toimintaa, joka voi suoraan tai epäsuorasti hyödyntää IS:ää;

15.    kehottaa tutkimaan kattavasti kaikki Irakin ja Syyrian ihmisoikeusrikkomuksiin liittyvät väitteet ja asettamaan näistä rikoksista epäillyt syytteeseen kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallituksille ja edustajien neuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö