Förfarande : 2014/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0109/2014

Ingivna texter :

B8-0109/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0027

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123(2) i arbetsordningen


om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Irak, inklusive resolutionen av den 17 juli 2014(1), och sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) sammanträde den 15 augusti 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda möte den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter av den 18 december 1992,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2170 av den 15 augusti 2014 om extremistgruppers kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Irak och Syrien och godkännandet av sanktioner mot militanta aktivister i Irak och Syrien,

–       med beaktande av siffrorna från FN:s biståndsmission i Irak (Unami) över döda och skadade i Irak,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds uttalande om Islamiska statens (IS) tillgång till och ockupation av oljefält och oljeledningar i Syrien och Irak,

–       med beaktande av uttalanden från Chaloka Beyani, FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter, av den 25 juli 2014,

–       med beaktande av uttalanden från Zeid Ra'ad al‑Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, av den 8 september 2014 om våldet i Syrien och Irak,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om våldet i Irak och Syrien,

–       med beaktande av Europaparlamentets talmans uttalande av den 11 augusti 2014 om situationen i Irak,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     En båge av instabilitet breder ut sig över regionen, och om den får växa obehindrat kan stora områden av Mellanöstern bli en fristad för internationella terrorister och extremister.

B.     De förväntningar på en ny era av stabilitet och demokrati som föddes ur den arabiska våren 2010 har ersatts av en period av aldrig tidigare skådad omfattning med instabilitet och våld i regionen.

C.     Det utdragna inbördeskriget i Syrien har get IS möjlighet att stärka sin närvaro, både där och i Irak.

D.     Hundratals utländska stridande, inklusive många från EU:s medlemsstater, har enligt uppgift anslutit sig till IS och slåss på deras sida. Dessa EU-medborgare betraktas som en säkerhetsrisk av EU‑staternas regeringar.

E.     De senaste uppskattningarna anger att IS kan ha upp till 31 000 stridande i Irak och Syrien, tre gånger fler än vad man tidigare befarat.

F.     Det nya hotet från IS förvärrar en redan besvärlig humanitär situation för människor som redan har tvingats fly undan våldet i både Irak och Syrien. Våldet sätter också ännu mer tryck på grannländer som har tagit emot människor som har flytt undan våldet och konflikten redan före det senaste IS‑upproret. Antalet internflyktingar förväntas stiga till följd av IS‑upprorets våldsamma natur.

G.     FN och andra internationella organisationer har rapporterat om IS utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Irak och Syrien, t.ex. riktat dödande av människor som tillhör etniska och religiösa minoritetsgrupper. Oron växer för hur de som fortfarande är fast i IS-kontrollerade områden ska klara sig.

H.     FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) bedömer att 1,8 miljoner irakier har flytt sedan årets början, och nästan hälften av dem är barn. Nästan 11 miljoner människor i Syrien behöver humanitärt bistånd och 3 miljoner har flytt till grannländerna.

I.      FN:s världslivsmedelsprogram har återupptagit leveranserna av livsmedelsbistånd till delar av Irak för första gången sedan maj 2014. De riktar sig till 76 000 människor som ingår i en massiv våg av fördrivna familjer som flyr undan våldet.

J.      Enligt Amnesty international har IS inlett en systematisk kampanj med etnisk rensning i norra Irak, med summariska massavrättningar och bortföranden av människor som tillhör etniska och religiösa minoritetsgrupper. IS-styrkor har angripit kristna, en shiamuslimsk minoritetsgrupp, shabaker, turkmener, jezidier och andra.

K.     Tusentals jezidi-familjer lyckades inte sätta sig i säkerhet när IS tog kontroll över Sinjar och tvingades fly till Sinjar-bergen. Det uppskattas att mellan 8 000 och 30 000 familjer sitter fast i bergen och lever under mycket svåra förhållanden.

L.     Europeiska unionen ökar sitt humanitära bistånd till Irak med ytterligare 5 miljoner euro för att möta de växande behoven, vilket gör att det sammanlagda biståndet till Irak uppgår till 17 miljoner euro 2014.

1.      Europaparlamentet fördömer starkt de terrordåd som begåtts av IS och andra väpnade styrkor mot irakiska och syriska medborgare. Parlamentet beklagar också attackerna mot civila mål och fördömer reservationslöst användningen av avrättningar, tortyr och sexuellt våld i konflikten.

2.      Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över den allt svårare humanitära krisen, som orsakats av den senaste tidens strider, och konstaterar att det har skett en massiv omflyttning av civila i både Syrien och Irak. Parlamentet noterar också med oro upptrappningen av den väpnade konflikten i Irak, särskilt i de norra delarna, vilket har lett till att tusentals människor har tvingats fly över hela den kurdiska regionen undan IS‑styrkornas framryckningar.

3.      Europaparlamentet fördömer IS och andra terrorgruppers urskillningslösa dödande och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som riktas mot kristna och andra etniska och religiösa minoritetsgrupper.

4.      Europaparlamentet fördömer IS avrättningar av de amerikanska journalisterna James Foley och Steven Sotloff och den brittiske biståndsarbetaren David Haines och uttrycker djup oro för säkerheten för andra som fortfarande hålls fångna av extremisterna.

5.      Europaparlamentet stödjer alla som är involverade i kampen mot IS‑terrorn och andra väpnade grupper och terrorgrupper. Parlamentet uppmanar vidare alla regionala aktörer och regeringar att samarbeta fullt ut i kampen mot IS‑hotet och betonar att ett sådant samarbete är av avgörande betydelse för regionens säkerhet.

6.      Europaparlamentet anser att alla dörrar måste hållas öppna och att ingenting får uteslutas när det gäller att bekämpa IS‑hotet. Parlamentet uppmanar vidare EU, medlemsstaterna och andra internationella aktörer att arbeta nära tillsammans med att snarast utforma en övergripande respons på IS‑hotet.

7.      Europaparlamentet välkomnar att de regionala makterna nyligen gett sitt stöd till att gå med i en USA‑ledd koalition mot IS. Parlamentet lovordar insatserna från USA:s utrikesministrar Kerry och Hagel i arbetet med att bygga upp denna internationella koalition.

8.      Europaparlamentet avvisar reservationslöst det kalifat som IS-ledningen har utropat i de områden som IS kontrollerar, och betraktar det som rättsvidrigt. Parlamentet avvisar tanken på unilaterala ändringar av internationellt erkända gränser med våld. Parlamentet anser också att inrättandet av ett sådant kalifat, dess ideologi och extremistvåldet är ett direkt hot mot EU:s säkerhet.

9.      Europaparlamentet uttrycker oro över uppgifter om hundratals utländska stridande, inklusive EU-medborgare, som har anslutit sig till IS-upproret. Parlamentet efterlyser också internationellt samarbete för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara involverade i terrordåd.

10.    Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds senaste uttalande om att kalla samman ett toppmöte den 25 september 2014 för att fokusera internationell uppmärksamhet på det växande och farliga fenomenet med utländska stridande i terrorgrupper.

11.    Europaparlamentet anser att instabiliteten och konflikten i Syrien, som orsakats av Assad‑regimens krig mot det egna folket, har skapat förutsättningar för IS att blomstra och har lett till instabilitet och våld i hela regionen. Parlamentet efterlyser nya och snabba internationella åtgärder för att hitta en varaktig och fredlig politisk lösning på den här konflikten.

12.    Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny irakisk regering med företrädare för alla parter och uppmanar alla deltagare att samarbeta för att uppnå politisk stabilitet och fred och för att bekämpa IS‑upproret.

13.    Europaparlamentet anser att det är EU:s skyldighet att fortsätta att stödja Iraks suveränitet och att ge allt humanitärt stöd som är möjligt för att lindra lidandet för alla de människor som har fastnat i striderna i både Irak och Syrien. Parlamentet anser också att EU har en roll att spela för att hjälpa de grannländer som tar emot människor som flyr undan konflikten och IS‑upproret.

14.    Europaparlamentet är djupt oroat över uppgifterna om att oljefält och tillhörande infrastruktur har fallit i IS‑styrkornas händer, eftersom detta kan innebära att IS får en värdefull inkomstkälla för sina terrordåd. Parlamentet uppmanar alla länder att inte bedriva handel som direkt eller indirekt kan gynna IS vad gäller olja i Syrien och Irak.

15.    Europaparlamentet efterlyser en bred undersökning av uppgifterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Irak och Syrien och begär att de som anklagas för sådana brott ska ställas inför rätta enligt internationell rätt.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy