Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0112/2014

Indgivne tekster :

B8-0112/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 60k
16.9.2014
PE537.014v01-00
 
B8-0112/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0112/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til FN-pagten,

–       der henviser til den fjerde Genève-konvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–       der henviser til de daglige situationsrapporter fra UNRWA,

–       der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 194 (1948) og FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) og 1860 (2009),

–       der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Israel, der blev undertegnet den 20. november 1995 og trådte i kraft den 1. juni 2000, og navnlig artikel 2 heri,

–       der henviser til retningslinjerne for, hvorvidt israelske enheder og deres aktiviteter i de områder, som har været besat af Israel siden juni 1967, kan komme i betragtning til tilskud, priser og finansielle instrumenter, der finansieres af EU fra og med 2014,

–       der henviser til Den Internationale Domstols responsum af 9. juli 2004 om de juridiske konsekvenser af opførelsen af en mur i det besatte palæstinensiske område,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 30. august 2014, 16. december 2013, 14. maj 2012, 18. juli og 23. maj 2011 samt 8. december 2009 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–       der henviser til EU-missionschefernes rapporter om Østjerusalem fra januar 2012 og om område C og opbygningen af en palæstinensisk stat fra juli 2011 samt til EU-missionschefernes rapport om bosættervold fra april 2011 og deres ledsagenotat om bosættervold fra februar 2012,

–       der henviser til sin beslutning af 5. juli 2012 om EU's politik for Vestbredden og Østjerusalem(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Israel den 7. juli 2014 indledte en militæroffensiv mod Gaza kaldet "Operation Protective Edge", som varede i 50 dage, og som ophørte, da en våbenhvileaftale trådte i kraft den 26. august;

B.     der henviser til, at mindst 2 150 palæstinensere er blevet dræbt som følge af den israelske offensiv, herunder 503 børn (27 %), 260 kvinder, 95 ældre og 14 journalister, og at der er over 12 500 sårede; der henviser til, at en meget stor del af de sårede har fået foretaget amputationer eller har omfattende kvæstelser, som kan være forårsaget af forbudte våben, herunder DIME (Dense Inert Metal Explosive); der henviser til, at 450 000 palæstinensere har måttet forladt deres hjem, og at 65 700 stadig opholder sig i UNRWA-skoler; der henviser til, at befolkningen ud over humanitær bistand og lægehjælp har behov for hurtigst muligt at modtage psykosocial behandling og støtte; der henviser til, at 1 400 børn har mistet begge deres forældre;

C.     der henviser til, at ødelæggelsernes niveau ifølge UNRWA og organisationer på stedet kun kan sammenlignes med ødelæggelsen af byer under anden verdenskrig; der henviser til, at mere end 1 700 boliger er helt eller delvis ødelagte, og at yderligere 40 000 er beskadigede, at 17 hospitaler og klinikker er blevet ødelagt og 136 UNRWA-skoler beskadiget, at 60 moskeer og 13 kirkegårde (12 muslimske og én kristen) er blevet ødelagt på grund af den israelske hærs uophørlige missilangreb og bombardementer fra både luften og havet; der henviser til, at vand- og strømforsyningen, spildevandsanlæggene, vejene og hele infrastrukturen er beskadigede i et sådant omfang, at den deraf følgende knaphed alvorligt påvirker Gazas befolknings liv og sundhed; der påpeger, at UNWRA vurderer, at det kan tage mere end 20 år, før Gaza er bragt tilbage til sin tilstand fra før den seneste offensiv, og at mange EU-finansierede projekter blev ødelagt under denne offensiv såvel som under tidligere israelske militæroffensiver i Gaza; der henviser til, at der er blevet anvendt droner i disse militæroperationer;

D.     der henviser til, at De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) vurderer, at ca. 17 000 ha. landbrugsjord har lidt omfattende direkte skade, og at halvdelen af Gazas fjerkræbestand er gået tabt på grund af fuldtræffere eller manglende pasning på grund af den reducerede adgang til landbrugsjord i grænseområderne; der henviser til, at Gazas fiskeres årlige fangst er faldet med næsten 10 %, og at mindst 360 fabrikker og værksteder er blevet ramt, herunder 126, der blev fuldstændig smadret, hvilket har resulteret i skader til en værdi af 47 mio. USD; der henviser til, at det palæstinensiske industriforbund har skønnet tabene på grund af produktionsstoppet under offensiven til at andrage ca. 70 mio. USD;

E.     der henviser til, at dette er den tredje lignende militæroffensiv mod Gaza efter operationen "Cast Lead" i 2008-2009 og operationen "Pillar of Defence" i november 2012, som resulterede i, at omkring 3 000 palæstinensere blev dræbt og hundredvis blev såret, og som forårsagede omfattende materielle ødelæggelser og endte med en humanitær katastrofe;

F.     der henviser til, at Israel siden 2007 har gennemført en total blokade af Gaza til lands, til vands og i luften, hvilket har gjort dette område på 65 kvadratkilometer til et fængsel under åben himmel, hvor 1,7 millioner mennesker, herunder 1,2 millioner flygtninge, lever under ekstreme humanitære forhold, som i høj grad blev forværret af den 50 dage lange offensiv;

G.     der henviser til, at Israel nægtede at give adgang til Gaza for 13 medlemmer af Europa-Parlamentet, som var på stedet for at vurdere omfanget af ødelæggelserne og den humanitære situation, så de kunne orientere EU og kræve en øget EU-støtte til UNRWA og de palæstinensiske myndigheder, som i høj grad er nødvendig for at opfylde de mest presserende behov;

H.     der henviser til, at de israelske styrker i samme periode gennemførte mere end 1 500 militærangreb på Vestbredden og i Østjerusalem, tilbageholdt mere end 1 700 palæstinensere, heriblandt medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd (PLC), ødelagde mindst 50 palæstinensiskejede strukturer, herunder 8 i det besatte Østjerusalem, og dermed fordrev 112 palæstinensere, og at der er indberettet mindst 250 angreb fra bosættere; der henviser til, at Israel i de to første uger af september, dvs. efter at der var indgået våbenhvile, tilbageholdt 300 palæstinensere på Vestbredden og i Østjerusalem; der henviser til, at den israelske regering bidrager til religiøse spændinger i Østjerusalem, f.eks. ved at vedtage en lov, der giver jøder adgang til Al Aqsa-moskeen;

I.      der henviser til, at byggerierne er fortsat i hovedparten af de ulovlige israelske bosættelser i det besatte Palæstina, og at yderligere 1 472 boliger er blevet godkendt siden juni 2014, hvilket har givet plads til næsten 6 000 nye israelske bosættere, og at der er blevet konfiskeret mere jord, senest 170 ha landbrugsjord syd for Betlehem til opførelse af 2 500 bosætterboliger;

J.      der henviser til, at 34 PLC-medlemmer er blevet fængslet; heraf 32 i administrativ tilbageholdelse; der henviser til, at PLC-medlem Khalida Jarrar trues med udvisning fra Ramallah, som er hendes valgkreds, til Jeriko; der henviser til, at dette er det første tilfælde af udvisning fra område A til område A, dvs. fra og til et område, der ifølge Osloaftalerne kontrolleres af Den Palæstinensiske Myndighed;

K.     der henviser til, at disse hændelser fandt sted efter meddelelsen om aftalen mellem de palæstinensiske partier om at danne en samlingsregering og overvinde den splittelse, som har eksisteret siden 2007; der henviser til, at dette var en af de betingelser, som blev fastlagt under de fredsforhandlinger, der i det seneste år er blevet ledet af USA; der henviser til, at denne meddelelse blev mødt med skarpe erklæringer fra den israelske premierminister, som fordømte den; der henviser til, at samlingsregeringen har anerkendt FN-resolutionerne, Osloaftalen og kvartettens afgørelser, og at dannelsen af denne regering blev hilst velkommen af FN, USA, EU og kvartetten;

L.     der henviser til, at palæstinenserne 20 år efter Osloaftalerne og Israels manglende gennemførelse heraf ikke længere nærer tillid til forhandlinger;

M.    der henviser til, at EU's Udenrigsråd på sit møde af 16. december 2013 bl.a. erklærede følgende: "EU advarer mod aktioner, der underminerer forhandlingerne. I denne henseende beklager det Israels fortsatte udvidelse af bosættelserne, der er ulovlige i henhold til international ret, og som udgør en hindring for fred. Rådet udtrykker også sin dybe bekymring over ansporingen til vold og de voldelige hændelser i de besatte områder, nedrivningen af boliger og den forværrede humanitære situation i Gaza. EU udtrykker alvorlig bekymring over aktioner, der underminerer status quo på de hellige steder, herunder i Jerusalem. Den Europæiske Union vil fortsat nøje følge situationen og dens mere vidtrækkende konsekvenser og handle i overensstemmelse hermed";

N.     der henviser til, at Det Europæiske Råd den 30. august 2014 påpegede, at "kun en endelig aftale baseret på tostatsløsningen vil bringe varig fred og stabilitet. Det Europæiske Råd opfordrer derfor begge parter til at genoptage forhandlingerne med henblik herpå. Gazastriben skal være en del af en fremtidig palæstinensisk stat";

O.     der henviser til, at EU den 19. juli 2013 offentliggjorde retningslinjerne for, hvorvidt israelske enheder og deres aktiviteter i de områder, som har været besat af Israel siden juni 1967, kan komme i betragtning til tilskud, priser og finansielle instrumenter, der finansieres af EU fra og med 2014 (2013/C 203/05);

P.     der henviser til, at Israel fortsat ignorer Den Internationale Domstols responsum af 9. juli 2004 om de juridiske konsekvenser af opførelsen af en mur i det besatte palæstinensiske område;

1.      fordømmer på det kraftigste den israelske militæroffensiv i Gaza, krænkelserne af folkeretten og den humanitære folkeret, brugen af forbudte og nye våben, droner og våben, som det er forbudt at anvende i tætbefolkede områder;

2.      udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til de mere end 2 100 palæstinensiske ofre;

3.      anerkender den meget store betydning af den indsats, som UNRWA og dets ansatte gjorde under og efter den 50 dage lange militære offensiv; udtrykker sin dybe medfølelse over for UNRWA og familierne til de 12 ansatte, der blev dræbt under angrebene; opfordrer EU og internationale bidragydere til at øge deres støtte betydeligt for at dække den ramte befolknings øgede akutte behov, som UNRWA har til opgave at opfylde;

4.      støtter indsatsen for at nå til enighed om en øjeblikkelig, varig og fuldt overholdt våbenhvile, som bør sikres af en mekanisme, der skal etableres af det internationale samfund, herunder en fredsbevarende mission under FN og en ende på belejringen; mener, at dette bør gøre en ende på drabene på og lidelserne for det palæstinensiske folk, som har været isoleret i Gazastriben siden 2007; kræver et øjeblikkeligt ophør af belejringen af Gaza, direkte og uhindret adgang til humanitær bistand, især for at dække akutte behov for lægebehandling, og til byggematerialer, som der er presserende behov for til genopbygningen; mener, at Israel ikke bør hindre strømforsyning fra potentielle kilder; dette ville også muliggøre vandforsyning;

5.      kræver løsladelse af de 34 lovligt valgte PLC-medlemmer og af alle de 7 000 palæstinensiske politiske fanger; kræver tilbagekaldelse af udvisningsafgørelsen mod PLC-medlemmet Khalida Jarrar;

6.      beklager, at medlemmer af Europa-Parlamentet er blevet nægtet adgang til Gaza;

7.      beslutter at sende en undersøgelsesmission til Gaza for at kunne danne sig et indtryk af ødelæggelsernes omfang, befolkningens behov for humanitær bistand, vand og elektricitet og situationen for så vidt angår hospitaler, skoler og infrastruktur; mener, at Parlamentet bør gøre det klart for de israelske myndigheder, at det vil finde et fornyet afslag på adgang til Gaza for parlamentsmedlemmer uacceptabelt;

8.      opfordrer til nedsættelse af en international komite, som skal undersøge de krigsforbrydelser, der er begået under den israelske offensiv;

9.      udvider sin støtte til de israelske politiske partier, bevægelser og personer, som tager afstand fra de israelske angreb, og som opfordrer til en fredelig løsning; udtrykker især bekymring over forringelsen af ytringsfriheden og den tiltagende højreekstremisme i Israel; slår alarm med hensyn til den stigende forskelsbehandling af palæstinensere, der er israelske borgere;

10.    opfordrer EU til:

a)      at kræve, at den israelske besættelse af Vestbredden, Gaza og Østjerusalem bringes til ophør;

b)     at gentage sin støtte til anerkendelsen af en levedygtig, uafhængig og sammenhængende palæstinensisk stat, med Østjerusalem som hovedstad og grænsedragningen fra 1967, der lever i fred side om side med Israel;

c)      at fordømme Israels politik med kollektiv afstraffelse af det palæstinensiske folk og kræve, at Israels straffrihed i forbindelse med de fortsatte alvorlige krænkelser af folkeretten og den humanitære folkeret, FN-pagten og verdenserklæringen om menneskerettigheder bringes til ophør;

d)     at opfordre regeringerne i alle EU's medlemsstater til at gennemføre retningslinjerne af 19. juli 2013; at opfordre til et EU-forbud mod import af alle israelske produkter, som er fremstillet i de ulovlige israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder;

e)      at gennemføre artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel ved at indefryse aftalen, så længe Israel fortsætter med at krænke menneskerettighederne;

f)      at indføre et forbud mod våbeneksport fra EU til Israel, at forbyde enhver import af våben fra Israel til EU og omgående at bringe ethvert samarbejde med Israel inden for rammerne af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) til ophør;

g)      ikke at yde tilskud til israelske enheder gennem Horisont 2020;

h)      at offentliggøre resultaterne af Kommissionens undersøgelsesmission til Gaza for at vurdere de skader, der er forvoldt EU-finansierede projekter under den nylige israelske offensiv;

i)       at overbringe EP-medlemmernes krav om at få adgang til Gaza for Israel;

j)      at kræve, at Israel ændrer alle afgørelser om konfiskering af landområder, først og fremmest området syd for Betlehem, og om udvidelser af bosættelser og bosættelsesvirksomhed;

k)     betydeligt at øge det beløb, der tildeles UNRWA og Den Palæstinensiske Myndighed i betragtning af den enorme humanitære og materielle katastrofe i Gaza;

l)       at afsætte betydelige midler til genopretning af landbrugs- og fiskerisektorerne, der er afgørende for befolkningens daglige liv;

m)     at kræve erstatning fra Israel for ødelæggelsen af EU-finansierede projekter under de gentagne angreb på såvel Gaza som Vestbredden;

n)      at støtte anmodningen fra den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas om at sætte Palæstina under international beskyttelse;

o)     at støtte den palæstinensiske indsats for at opnå enhed;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN’s generalsekretær, præsidenten og regeringen for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0298.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik