Resolutsiooni ettepanek - B8-0112/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0112/2014

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

  16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Menetlus : 2014/2845(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0112/2014
  Esitatud tekstid :
  B8-0112/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0112/2014

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

  (2014/2845(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

  –       võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta,

  –       võttes arvesse Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni igapäevaseid aruandeid olukorra kohta,

  –       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 194 (1948) ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) ja 1860 (2009),

  –       võttes arvesse 20. novembril 1995. aastal sõlmitud ja 1. juunil 2000. aastal jõustunud ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingut, eriti selle artiklit 2,

   

  –       võttes arvesse suuniseid, milles käsitletakse Iisraeli poolt alates 1967. aasta juunist okupeeritud territooriumidel tegutsevatele Iisraeli üksustele ja nende tegevusele selliste toetuste, auhindade ja rahastamisvahendite andmist, mida EL rahastab alates 2014. aastast,

  –       võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 9. juuli 2004. aasta nõuandvat arvamust okupeeritud Palestiina aladele turvamüüri ehitamise õiguslike tagajärgede kohta,

  –       võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2014. aasta, 16. detsembri 2013. aasta, 14. mai 2012. aasta, 18. juuli ja 23. mai 2011. aasta ning 8. detsembri 2009. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

  –       võttes arvesse ELi missiooni juhtide 2012. aasta jaanuaris esitatud aruandeid Ida-Jeruusalemma kohta ning 2011. aasta juulis esitatud aruannet piirkonna C ja Palestiina riigi ülesehitamise kohta ning ELi missiooni juhtide 2011. aasta aprillis esitatud aruannet asunike vägivallatsemise kohta ja sellele lisatud ELi missiooni juhtide 2012. aasta veebruari ametlikku märgukirja asunike vägivallatsemise kohta,

  –       võttes arvesse oma 5. juuli 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu poliitika kohta Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes[1],

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et 7. juulil 2014. aastal alustas Iisrael Gaza sektoris sõjalist agressiooni, mis kandis nime „Vankumatu Kalju” („Protective Edge”), kestis 50 päeva ja lõppes 26. augustil, mil jõustus relvarahukokkulepe;

  B.     arvestades, et Iisraeli agressiooni käigus tapeti vähemalt 2150 palestiinlast, kellest 503 (27%) olid lapsed, 260 naised, 95 eakad inimesed ja 14 ajakirjanikud, ning haavati üle 12 500 inimese; arvestades, et väga paljudel haavatutel tuli mõni kehaosa amputeerida ja neil oli ulatuslikke vigastusi, mis tekkisid arvatavasti keelatud relvade, sh DIME-lõhkelaengute (Dense Inert Metal Explosive) kasutamise tagajärjel; arvestades, et 450 000 inimest on Gaza piires ümber asustatud ja 65 700 inimest on endiselt varjul Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) koolides; arvestades, et inimestel on peale humanitaar- ja arstiabi hädasti vaja ka psühhosotsiaalset ravi ja tuge; arvestades, et 1400 last on kaotanud mõlemad vanemad;

  C.     arvestades, et UNRWA ja kohapeal tegutsevate organisatsioonide sõnul on hävitustöö nii suur, et seda võib võrrelda ainult teises maailmasõjas purustatud linnadega; arvestades, et Iisraeli armee poolt armutute rünnakute käigus nii õhust kui ka merelt tulistatud rakettide ja pommidega purustati täielikult või osaliselt üle 1700 kodu ja kahjustati veel 40 000 kodu, purustati 17 haiglat ja tervisekeskust, tekitati kahjustusi 136 UNRWA koolile ning purustati 60 mošeed ja 13 surnuaeda (12 moslemite surnuaeda ja 1 kristlaste oma); arvestades, et vee- ja elektrivõrgud, reoveepuhastusjaamad, teed ja kogu infrastruktuur on saanud nii suuri kahjustusi, et teenuste katkestused ohustavad Gaza elanike elu ja tervist; arvestades, et UNRWA hinnangul võib Gaza ülesehitamiseks sellisel kujul, nagu see enne kõige viimast agressiooni oli, kuluda 20 aastat; arvestades, et nii selle kui ka Iisraeli varasemate Gaza-agressioonide käigus hävitati paljud ELi rahastatud projektid; arvestades, et nendel sõjalistel operatsioonidel on kasutatud droone;

  D.     arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmeil on umbes 42 000 aakrit põllumaad saanud suuri otseseid kahjustusi ja pooled Gaza linnukasvatusest on hävinenud otseste rünnakute tõttu või seetõttu, et piirialadel ei olnud põllumajandusmaadele raskendatud pääsemise tõttu võimalik lindude eest piisavalt hoolt kanda; arvestades, et Gaza kalurite aastane saak on vähenenud peaaegu 10 %; arvestades, et vähemalt 360 tehast ja töökoda on hävitatud, neist 126 purustati täielikult, ning kahju ulatub 47 miljoni USA dollarini; arvestades, et Palestiina Tööstusliidu hinnangul on agressiooni tõttu tekkinud tootmiskatkestuse tagajärjel tekkinud 70 miljoni USA dollari suurune kahju;

  E.     arvestades, et tegemist oli juba kolmanda samalaadse sõjalise agressiooniga Gaza sektoris pärast operatsiooni „Sulatina” („Cast Lead”) aastail 2008–2009 ja operatsiooni „Kaitsesammas” („Pillar of Defence”) 2012. aasta novembris, mille käigus sai surma üle 3000 palestiinlase, haavatuid oli sadu, tekitati suuri materiaalseid purustusi ja vallandus humanitaarkatastroof;

  F.     arvestades, et Iisrael on 2007. aastast saadik blokeerinud kõik Gazasse ja sealt välja viivad maismaa-, õhtu- ja mereteed ning muutnud 365 km2 suuruse ala selle tagajärjel vabaõhuvanglaks, kus 1,7 miljonit inimest, kellest 1,2 miljonit moodustavad pagulased, elavad äärmiselt kehvades tingimustes, mille 50-päevane metsik rünnak muutis veel oluliselt halvemaks;

  G.     arvestades, et Iisrael ei lubanud Gazasse siseneda 13 Euroopa Parlamendi liikmel, kes olid piirkonnas selleks, et hinnata hävitustöö ulatust ja humanitaarolukorda, et anda teavet ning suurendada survet UNRWA-le ja Palestiina omavalitsusele antava, hädavajaduste katmiseks hädasti vajatava ELi abi suurendamiseks;

  H.     arvestades, et samal ajal korraldasid Iisraeli relvajõud Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas üle 1500 sõjalise haarangu, vahistasid üle 1700 palestiinlase, kelle hulgas oli ka Palestiina Seadusandliku Nõukogu liikmeid, purustasid vähemalt 50 Palestiinale kuuluvat struktuuri, millest 8 paiknes okupeeritud Ida-Jeruusalemmas, ümber asustati 112 palestiinlast ja teada on antud vähemalt 250st asunike rünnakust; arvestades, et septembri kahel esimesel nädalal, st pärast relvarahu sõlmimist, vahistas Iisrael Läänekaldal ja Ida- Jeruusalemmas 300 palestiinlast; arvestades, et Iisraeli valitsus tekitab Ida-Jeruusalemmas usulisi pingeid näiteks sellise seaduse vastuvõtmisega, millega lubatakse juutidel siseneda Al Aqsa mošeesse;

  I.      arvestades, et ehitustööd on jätkunud enamikus okupeeritud Palestiinas asuvastes ebaseaduslikes Iisrael asundustes ja 2014. aasta juunist saadik on heaks kiidetud 1472 uut asundusüksust, kuhu mahub peaaegu 6000 uut Iisrael asunikku, ning konfiskeeritud on uusi maatükke, kusjuures kõige viimasel juhul konfiskeeriti 170 hektarit Petlemmast lõunasse jäävat põllumajandusmaad, et ehitada sinna asunikele 2500 eluaset;

  J.      arvestades, et 34 Palestiina Seadusandliku Nõukogu liiget on vangistatud ja neist 32 suhtes kohaldatakse haldusaresti; arvestades, et Palestiina Seadusandliku Nõukogu liiget Khalida Jarrari on ähvardatud oma valimisringkonnast Ramallahist Jeerikosse üle viia; arvestades, et see on esimene kord, mil kedagi ähvardatakse üle viia piirkonnast A piirkonda A, st Oslo lepingute kohaselt Palestiina omavalitsuse kontrolli all olevast piirkonnast samasse piirkonda;

  K.     arvestades, et need sündmused leidsid aset pärast seda, kui sai teatavaks, et Palestiina parteid on jõudnud üksmeelele moodustada ühtsusvalitsus, ületades sellega 2007. aastast saadik püsinud lahkhelid; arvestades, et see oli üks tingimusi, mis seati läinud aastal USA juhtimisel toimunud rahukõnelustel; arvestades, et Iisraeli peaminister reageeris palestiinlaste teadaandele resoluutsete hukkamõistvate avaldustega; arvestades, et ühtsusvalitsus tunnustab ÜRO resolutsioone, Oslo lepingut ja neliku otsuseid; arvestades, et ÜRO, USA, EL ja nelik tundsid ühtsusvalitsuse loomise üle heameelt;

  L.     arvestades, et kuna Oslo lepingute sõlmimisest on möödunud 20 aastat ja Iisrael ei ole neid seni täitnud, ei ole palestiinlasel enam läbirääkimistesse usku;

  M.    arvestades, et 16. detsembril 2013 toimunud ELi välisasjade nõukogu istungil märgiti muu hulgas järgmist: „EL hoiatab tegevuse eest, mis võiks läbirääkimisprotsessi kahjustada. Sellega seoses taunib EL Iisraeli asunduste jätkuvat laiendamist, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik ning takistab rahu saavutamist. Samuti väljendab nõukogu sügavat muret seoses vägivallale õhutamise ja vägivallaaktidega okupeeritud territooriumil, majade lammutamisega ja humanitaarolukorra halvenemisega Gaza sektoris. EL väljendab sügavat muret tegevuse pärast, mis õõnestab pühapaikade, sealhulgas Jeruusalemma status quo’d. Euroopa Liit jätkab olukorra ja selle laiema mõju tähelepanelikku jälgimist ning tegutseb vastavalt.”;

  N.     arvestades, et 30. augusti 2014. aasta Euroopa Ülemkogu märkis, et „Püsiva rahu ja stabiilsuse toob ainult kahe riigi olemasolul põhinev lõplik kokkulepe. Seega innustab Euroopa Ülemkogu mõlemat poolt taasalustama läbirääkimisi selle eesmärgi saavutamiseks. Gaza piirkond jääb tulevase Palestiina riigi koosseisu.”;

  O.     arvestades, et 19. juulil 2013. aastal avaldas EL suunised, milles käsitletakse Iisraeli poolt alates 1967. aasta juunist okupeeritud territooriumidel tegutsevatele Iisraeli üksustele ja nende tegevusele selliste toetuste, auhindade ja rahastamisvahendite andmist, mida EL rahastab alates 2014. aastast (2013/C 203/05);

  P.     arvestades, et Iisrael eirab jätkuvalt Rahvusvahelise Kohtu 9. juuli 2004. aasta nõuandvat arvamust okupeeritud Palestiina aladele turvamüüri ehitamise õiguslike tagajärgede kohta;

  1.      mõistab teravalt hukka Iisraeli sõjalise agressiooni Gazas, rahvusvahelise ja humanitaarõiguse rikkumise ning selle, et kasutati keelatud relvi, sh relvi, mille kasutamine on keelatud tihedalt asustatud piirkonnas, uut tüüpi relvi ja droone;

  2.      avaldab Palestiina ohvrite − keda oli üle 2100 − perekondadele kaastunnet;

  3.      peab 50-päevase agressiooni ajal ja pärast seda UNRWA ja selle töötajate tehtud tööd ülioluliseks; avaldab UNRWA-le ja agressiooni käigus tapetud 12 UNRWA töötaja perekondadele kaastunnet; kutsub ELi ja rahvusvahelisi rahastajaid üles oma toetust märkimisväärselt suurendama, et UNRWA-l oleks võimalik katta kannatada saanud elanike suurenenud esmavajadused;

  4.      toetab jõupingutusi, millega püütakse saavutada püsiva ja täielikult respekteeritud relvarahu kokkulepe, mille tagatiseks peaks saama rahvusvahelise üldsuse poolt loodav mehhanism, mis hõlmab ÜRO rahuvalvemissiooni ja Gaza sektori piiramise lõpetamist; on kindlalt arvamusel, et sellega lõpeksid 2007. aastast saadik Gaza sektorisse suletud palestiinlaste tapmine ja kannatused; nõuab, et Gaza piiramine lõpetataks viivitamatult, et humanitaarabile tagataks eelkõige kiireloomulise arstiabivajaduse katmiseks kohene ja tõrgeteta juurdepääs ning ülesehitustöödeks hädasti vajatavad ehitusmaterjalid tehtaks kättesaadavaks; on seisukohal, et Iisrael ei tohiks takistada elektrivarustust ühestki allikast, sest see tagaks ka veevarustuse;

  5.      nõuab 34 seaduslikult valitud Palestiina Seadusandliku Nõukogu liikme ja kõigi 7000 Palestiina poliitvangi vabastamist; nõuab, et Palestiina Seadusandliku Nõukogu liikme Khalida Jarrari kohta antud üleviimiskorraldus tühistataks;

  6.      peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi liikmetel ei lubatud Gazasse siseneda;

  7.      on otsustanud saata Gazasse teabekogumismissiooni, kelle ülesanne on olla hävitustöö ulatuse vahetuks tunnistajaks ning koguda teavet selle kohta, millist humanitaarabi elanikud vajavad, kus vajatakse vett ja elektrit ning milline on haiglate, koolide ja infrastruktuuri olukord; on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks Iisraeli ametivõimudele teada andma, et parlament ei nõustu sellega, kui parlamendiliikmetel keelatakse ka järgmine kord Gazasse siseneda;

  8.      nõuab, et Iisraeli agressiooni ajal sooritatud sõjakuritegude uurimiseks moodustataks rahvusvaheline komisjon;

  9.      laiendab oma toetust nendele Iisraeli parteidele, liikumistele ja inimestele, kes on Iisraeli agressiooni vastu ja nõuavad rahumeelset lahendust; väljendab eriti suurt muret selle pärast, et Iisraelis piiratakse sõnavabadust ja kerkivad esile paremäärmuslikud jõud; peab murettekitavaks, et Iisraeli kodanikest Palestiina elanikke diskrimineeritakse järjest rohkem;

  10.    kutsub ELi üles:

  a.      nõudma, et Iisrael lõpetaks Läänekalda, Gaza ja Ida-Jeruusalemma okupeerimise;

  b.      kinnitama, et toetab elujõulise, sõltumatu ja tervikliku Palestiina riigi tunnustamist ja Ida-Jeruusalemma tunnustamist selle riigi pealinnana, nii et kehtiksid 1967. aasta piirid ja Palestiina riik elaks rahus kõrvuti Iisraeliga;

  c.      mõistma hukka kollektiivse karistamise poliitika, mida Palestiina rahva vastu rakendatakse, ning nõudma, et Iisraeli ei jäetaks enam karistamata rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse, ÜRO põhikirja ja inimõiguste ülddeklaratsiooni pideva ja jõhkra rikkumise eest;

  d.      kutsuma kõikide ELi liikmesriikide valitsusi üles järgima 19. juulil 2013. aastal avaldatud suuniseid; nõudma, et keelataks kõigi ebaseaduslikes Iisraeli asundustes okupeeritud Palestiina aladel valmistatud Iisraeli toodete import ELi;

  e.      täitma ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingu artiklit 2 ja külmutama leping niikauaks, kuni Iisrael jätkab inimõiguste rikkumist;

  f.       keelustama EList relvade eksportimise Iisraeli; keelustama kogu relvaimpordi Iisraelist ELi; lõpetama kohe igasuguse koostöö, mida Iisraeliga tehakse Euroopa Kaitseagentuuri raames;

  g.      mitte eraldama Iisraeli üksustele Horisont 2020 programmist raha;

  h.      avaldama Gazasse tehtud komisjoni teabekogumismissiooni tulemused, et hinnata ELi rahastatud projektidele Iisraeli hiljutise agressiooni käigus tekitatud kahju;

  i        nõudma Iisraelilt Euroopa Parlamendi liikmete lubamist Gaza sektorisse;

  j.       nõudma, et Iisrael tühistaks kõik otsused, mis puudutavad maa konfiskeerimist, eelkõige Petlemmast lõunasse jäävas piirkonnas, ning asunduste laiendamist ja asunikega täitmist;

  k.      suurendama Gaza ulatuslikku humanitaar- ja materiaalset katastroofi arvestades oluliselt UNRWA-le ja Palestiina omavalitsusele eraldatavat summat;

  l.       eraldama suure summa raha, millega taastada põllumajandus- ja kalandussektor, mis on elanike igapäevaelu jaoks väga tähtsad;

  m.     nõudma, et Iisrael parandaks kõik ELi rahastatud projektide raames rajatu, mis hävitati nii Gazas kui ka Läänekaldal korraldatud korduvate agressioonide käigus;

  n.      toetama Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi palvet võtta Palestiina rahvusvahelise kaitse alla;

  o.      väljendama toetust palestiinlaste püüetele ühtsuse saavutamiseks;

  11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, Palestiina omavalitsuse presidendile ja valitsusele, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ning Iisraeli valitsusele ja parlamendile.